• HCL 13 – 30.01.2020 (61 kB)

  HOTĂRÂRE privind modalitatea de tarifare a serviciilor de mentenanță la centrala termică a orașului Bolintin-Vale

 • HCL 12 – 30.01.2020 (74 kB)

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planul Urbanistic de Detaliu pentru ”lntrare în legalitate clădire parter-depozit” situată în oraș Bolintin-Vale, județul Giurgiu, str. Republicii, tarla 64, p3, nr. cadastral 34149, CF 34149

 • HCL 11 – 30.01.2020 (130 kB)

  HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului „Reabilitare, modernizare, extindere, echipare Școala gimnazială nr. 1 Malu-Spart, oraș Bolintin-Vale, județ Giurgiu ”, în cadrul apelului cu titlul Apel: POR/317/10/1/Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, POR 2014-2020 precum și a cheltuielilor legate de acest proiect, cod SMIS 120351

 • HCL 10 – 30.01.2020 (1 MB)

  HOTĂRÂRE privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență constituit la nivelul orașului Bolintin-Vale

 • HCL 9 – 30.01.2020 (74 kB)

  HOTĂRÂRE privind transformarea unor posturi din Statul de funcții al aparatatului de specialitate al Primarului orașului Bolintin-Vale și a Serviciilor din subordinea Consiliului Local al orașului Bolintin-Vale

 • HCL 8 – 30.01.2020 (72 kB)

  HOTĂRÂRE privind aprobarea reglementării circulației vehiculelor pe străzile 23 August și Gen. Praporgescu din orașul Bolintin-Vale

 • HCL 7 – 30.01.2020 (136 kB)

  HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului „Îmbunătățirea calității serviciilor educaționale ale Școlii Gimnaziale nr. 1 și monitorizare video în Bolintin-Vale”, în cadrul apelului cu titlul Apel: POR/383/13/1/Îmbunătățirea calității vieții a populației în orașele mici și mijlocii din România/l/îmbunătățirea calității vieții a populației în orașele mici și mijlocii din România deschis pentru Axa prioritară 13, Prioritatea de investiții 9.B, Obiectivul Specific 13.1, POR 2014-2020 precum și a cheltuielilor legate de acest proiect, cod SMIS 123984

 • HCL 6 – 30.01.2020 (167 kB)

  HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 69/08.07.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici conform solicitării de clarificări nr. 14278/05.06.2019, înregistrată în cadrul Primăriei Orașului Bolintin-Vale cu nr. 6847 din 06.06.2019, având în vedere Instrucțiunea 112/08.03.2019 a Autorității de Management pentru POR cu privire la aplicarea prevederilor din O.U.G 114/2018 pentru obiectivul „Reabilitare, modernizare, extindere, echipare Școala Gimnazială nr. l, Bolintin-Vale ”- (Componenta A) depus în cadrul apelului cu titlul Apel: POR/383/13/l/Îmbunătăłirea calității vieții a populației în orașele mici și mijlocii din România/l/îmbunătătirea calității vieții a populației în orașele mici și mijlocii din România deschis pentru Axa prioritară 13, Prioritatea de investiții 9.B,Obiectivul Specific 13.1, POR 2014-2020

 • HCL 5 – 30.01.2020 (186 kB)

  HOTARARE privind contractarea unei finantari rambursabile interne in valoare de pana la 10.000.000 lei, in vederea asigurarii cofinantarii si prefinantarii proiectelor de interes local finantate din fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeana

 • HCL 4 – 14.01.2020 (81 kB)

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Statului de funcții al Spitalului Orășenesc Bolintin-Vale

 • HCL 3 – 14.01.2020 (71 kB)

  HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special, d-lui Constantin Ionel având funcția de administrator public, să reprezinte Consiliul Local al orașului Bolintin-Vale în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SC APA SERVICE SA și să voteze în sensul aprobării ordinii de zi

 • HCL 2 – 14.01.2020 (148 kB)

  HOTĂRÂRE privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de pe raza Orașului Bolintin-Vale pentru anul școlar 2020-2021

 • HCL 1 – 14.01.2020 (343 kB)

  HOTĂRÂRE privind aprobarea contului de execuție bugetară pentru trimestrul IV al anului 2019

 • HCL 129 – 17.12.2019 (74 kB)

  HOTĂRÂRE pentru modificarea H.C.L. nr. 37/30.09.2016 privind valoarea taxei speciale de salubrizare pentru persoanele fizice de pe raza administrativ-teritorială a orașului Bolintin-Vale și a H.C.L. nr.36/30.09.2016 privind Regulamentul pentru aplicarea taxei de salubrizare

 • HCL 128 – 17.12.2019 (45 kB)

  HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință

 • HCL 127 – 17.12.2019 (211 kB)

  HOTĂRÂRE privind scăderea de evidențele tehnico-operative a sumei de 87786 lei reprezentând amenzi persoane decedate

 • HCL 126 – 17.12.2019 (799 kB)

  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Orașului Bolintin-Vale și actualizarea listei obiectivelor de investiții pe anul 2019

 • HCL 125 – 17.12.2019 (426 kB)

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru delegarea gestiunii serviciului public de deratizare, dezinsecție, dezinfecție și tratamente fitosanitare în orașul Bolintin-Vale

 • HCL 124 – 17.12.2019 (731 kB)

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modalității de gestionare a serviciului de salubrizare al orașului și a Caietului de sarcini al serviciului public pentru activitățile de măturat stradal, stropirea și întreținerea căilor publice, curățarea zăpezii și menținerea în funcțiune pe timp de polei a trotuarelor și aleilor în orașul Bolintin-Vale

 • HCL 123 – 04.12.2019 (69 kB)

  HOTĂRÂRE privind acordarea unor pachete cadou preșcolarilor și elevilor din învățământul primar și gimnazial, cu ocazia Crăciunului

 • HCL 122 – 26.11.2019 (2 MB)

  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Orașului Bolintin-Vale și actualizarea listei obiectivelor de investiții pe anul 2019

 • HCL 121 – 26.11.2019 (66 kB)

  HOTĂRÂRE pentru rectificarea hotărârii Consiliului Local nr. 98 din 16.09.2019 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare, modernizare, extindere, echipare Școala gimnazială nr. 1 Malu-Spart, oraș Bolintin-Vale, județ Giurgiu”

 • HCL 120 – 26.11.2019 (158 kB)

  HOTĂRÂRE privind ocuparea în mod temporar și definitiv a unor suprafețe de teren din domeniul public al orașului Bolintin-Vale, pentru realizarea lucrărilor construire branșament electric monofazat a imobilului de locuit situat în oraș Bolintin-Vale, sat Crivina str.
  Câmpului nr. 178 utilizator Ioniță Gherghe Ionel

 • HCL 119 – 26.11.2019 (74 kB)

  HOTĂRÂRE privind transformarea unei funcții publice vacante într-o funcție publică de nivel superior existentă în structura aparatului de specialitate al Primarului orașului Bolintin-Vale

 • HCL 118 – 31.10.2019 (436 kB)

  HOTĂRÂRE privind aprobarea contului de execuție bugetară pentru trimestrul III al anului 2019

 • HCL 117 – 31.10.2019 (64 kB)

  HOTĂRÂRE privind achiziționarea unui autoturism nou pentru deservirea Primăriei Orașului Bolintin-Vale

 • HCL 116 – 31.10.2019 (197 kB)

  HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor procedurale interne pentru distribuirea de lemn de foc ca ajutor de urgență de către UAT Bolintin-Vale

 • HCL 115 – 31.10.2019 (84 kB)

  Hotărâre privind transformarea unui post din Statul de funcții al Spitalului orășenesc Bolintin-Vale

 • HCL 114 – 31.10.2019 (94 kB)

  Hotărâre privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor aferente programului și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivel local, pentru perioada septembrie 2020 — iunie 2023 in cadrul Programului pentru școli al României

 • HCL 113 – 31.10.2019 (65 kB)

  Hotărâre privind stabilirea numărului, tipului și cuantumului burselor școlare pentru anul școlar 2019-2020