• HCL 43 din 29.06.2021 (903 kB)

  privind revizuirea Regulamentului de organizarea și funcționare al Centrului de Consiliere și Sprijin pentru Părinți și Copii „Palanca” din cadrul Direcției de Asistență Socială

 • HCL 42 din 29.06.2021 (358 kB)

  privind confirmarea vânzării boxelor aferente blocului B6 situat în Bolintin-Vale, str. Stadionului, județul Giurgiu

 • HCL 41 din 29.06.2021 (71 kB)

  privind prelungirea dreptului de folosință gratuită acordat Inspectoratului de Stat în Construcții asupra unui spațiu din incinta corpului II al Primăriei Bolintin-Vale, proprietate publică a Orașului Bolintin-Vale

 • HCL 40 din 29.06.2021 (68 kB)

  privind aprobarea dezmembrării unui imobil-teren aflat în domeniul privat al orașului, în vederea amenajării unei parcări publice

 • HCL 39 din 29.06.2021 (93 kB)

  pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 13 din 27.11.2020 privind stabilirea numărului, tipului și cuantumul unei burselor școlare pentru anul școlar 2020-2021

 • HCL 38 din 29.06.2021 (360 kB)

  privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Orașului Bolintin-Vale precum și bugetului instituțiilor și activităților finanțate din venituri proprii și subvenții pe anul 2021

 • HCL 37 din 10.06.2021 (4 MB)

  privind asigurarea continuității Serviciului public de salubrizare al Orașului Bolintin-Vale pentru activitățile privind colectarea și transportul deșeurilor municipale, a deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori și deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora precum și deșeurile provenind din depozite necontrolate

 • HCL 36 din 27.05.2021 (43 kB)

  privind alegerea președintelui de ședință

 • HCL 35 din 27.05.2021 (369 kB)

  privind ocuparea domeniului public al orașului Bolintin-Vale, de către SC PREMIER ENERGY SRL pentru realizarea lucrărilor ”Extindere rețea distribuție gaze naturale redusă presiune pe str. Palanca cu racordul aferent la nr. 1B bis, (Opriș Dumitru) oraș Bolintin-Vale, județ Giurgiu”

 • HCL 34 din 27.05.2021 (201 kB)

  privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local, pentru repartizarea orelor de muncă persoanelor apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim garantat, pentru anul 2021

 • HCL 33 din 27.05.2021 (103 kB)

  privind actualizarea indicatorilor tehnico economici și aprobarea cofînanțării de la bugetul local pentru obiectivul de investiții “înființare sistem de alimentare cu apa în localitățile M alu Spart și Suseni, oraș Bolintin-Vale, județul Giurgiu”

 • HCL 32 din 27.05.2021 (93 kB)

  privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și aprobarea cofînanțării de la bugetul local pentru obiectivul de investiții „Extindere rețele de alimentare cu apă și canalizare, oraș Bolintin-Vale

 • HCL 31 din 27.04.2021 (876 kB)

  privind aprobarea Regulamentului de organizarea și funcționare al Centrului de Consiliere și Sprijin pentru Părinți și Copii „Palanca” din cadrul Direcției de Asistență Socială

 • HCL 30 din 27.04.2021 (193 kB)

  pentru completarea și modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 58 din 31.05.2018 privind aprobarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Bolintin-Vale – Capitolul I – Străzi precum și modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local nr. 26 din 20.05.2002

 • HCL 29 din 27.04.2021 (142 kB)

  privind stabilirea taxelor pentru utilizarea temporară a locurilor publice de desfacere din cadrul pieței agroalimentare din Orașul Bolintin-Vale precum și pentru serviciile prestate în cadrul Serviciului pentru Administrarea Domeniului Public

 • HCL 28 din 27.04.2021 (114 kB)

  privind stabilirea taxelor și impozitelor locale pentru anul fiscal 2022

 • HCL 27 din 27.04.2021 (595 kB)

  privind aprobarea contului de execuție bugetară pentru trimestrul I al anului 2021

 • HCL 26 din 22.04.2021 (7 MB)

  privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Orașului Bolintin-Vale și al unităților subordonate, pe anul 2021 precum și a listei obiectivelor de investiții

 • HCL 25 din 22.04.2021 (89 kB)

  privind aprobarea documentației de urbanism PLAN URBANISTIC ZONAL – pentru construire ansamblu de locuințe P+4E cu parcări și spații comerciale la subsol, utilități

 • HCL 24 din 22.04.2021 (81 kB)

  privind aprobarea Planul Urbanistic de Detaliu pentru realizarea obiectivului „Locuință P+1E,branșamente la utilități, împrejmuire” solicitat de Mustafa Florian

 • HCL 23 din 31.03.2021 (80 kB)

  privind transformarea unui posturi din Statul de funcții nr. 353/19.01.2021 al Spitalului Orășenesc Bolintin-Vale

 • HCL 22 din 31.03.2021 (958 kB)

  privind reorganizarea Direcției de Asistență Socială și aprobarea Regulamentului de organizarea și funcționare al acesteia

 • HCL 21 din 31.03.2021 (187 kB)

  privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Bolintin-Vale”, însușit prin hotărârea Consiliului Local al orașului Bolintin-Vale nr. 26 din 20.05.2002

 • HCL 20 din 31.03.2021 (366 kB)

  privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al Orașului Bolintin-Vale a imobilului-teren intravilan în suprafață de 1193 mp, situat în oraș Bolintin-Vale, str. Republicii, județul Giurgiu, aferent Parcului central, înscris în cartea funciară a localității cu nr. 35222 și alipirea cu imobilul înscris în carte funciară a localității cu nr. 30000

 • HCL 19 din 31.03.2021 (116 kB)

  privind aprobarea Documentației de Atribuire – Caiet de sarcini și Contract de delegare a gestiunii activității de colectare și transport a deșeurilor municipale în zona 3 din județul Giurgiu și acordarea mandatului special, acordat expres, reprezentantului orașului Bolintin-Vale în Adunarea Generală a Asociaților a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Management Eficient pentru un Județ Curat” pentru aprobarea Documentației de Atribuire – Caiet de sarcini și Contract de delegare a gestiunii activității de colectare și transport a deșeurilor municipale în zona 3 din județul Giurgiu

 • HCL 18 din 25.02.2021 (82 kB)

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planul Urbanistic de Detaliu pentru realizarea obiectivului „Locuință P+IE , branșamente la utilități, împrejmuire” solicitat de Constantinescu Marius

 • HCL 17 din 25.02.2021 (343 kB)

  HOTĂRÂRE privind ocuparea domeniului public al orașului Bolintin-Vale, de către SC PREMIER ENERGY SRL pentru realizarea lucrărilor ”Extindere rețea distribuție gaze naturale redusă presiune pe str. Libertății și DS din str. Libertății cu racordul aferent la nr. 31B, oraș Bolintin-Vale, județ Giurgiu”

 • HCL 16 din 25.02.2021 (172 kB)

  HOTĂRÂRE privind constatarea dreptului de proprietate privată asupra terenului intravilan în suprafață de 1193 mp, situat în oraș Bolintin-Vale, str. Republicii, județul Giurgiu, aferent Parcului central

 • HCL 15 din 25.02.2021 (157 kB)

  HOTĂRÂRE privind constituirea Consiliului de Administrație al Spitalului Orășenesc Bolintin-Vale

 • HCL 14 din 25.02.2021 (71 kB)

  HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare al „Sălilor de sport” din orașul Bolintin- Vale