Prezentarea Biroului de Taxe și Impozite Locale – Persoane Fizice

Activitatea Biroului Impozite și Taxe Locale se bazează  în principal pe organizarea și asigurarea acțiunii de constatare, stabilire și încasare la bugetul local  a impozitelor și taxelor locale, datorate de persoanele fizice și juridice precum și a altor venituri ale bugetului local, inclusiv a majorărilor de întârziere și consiliere fiscală, în conformitate cu prevederile Codului fiscal, ale Codului de procedură fiscală și a celorlalte acte normative adoptate de către autoritățile centrale și locale.

Subordonare

Biroul Taxe și Impozite Locale este subordonat Serviciului Financiar Contabil.

Atribuții principale

Biroul Taxe și Impozite Locale are atribuții privind stabilirea, constatarea, controlul, urmărirea și încasarea impozitelor și taxelor locale, pe raza administrativ-teritorială a Orașului Bolintin-Vale.

 • Lista completă a atribuțiilor

  1. Organizează şi asigură acţiunea de stabilire şi constatare a impozitelor şi taxelor locale, datorate de persoanele fizice;
  2. Întocmeşte borderourile de debite şi scăderi, urmăreşte operarea lor şi asigură transferarea acestora spre încasare;
  3. Urmăreşte întocmirea şi depunerea în termenele prevăzute de lege a declaraţiilor de impunere de către persoanele fizice;
  4. Verifică gestionarea documentelor referitoare la impunerea fiecărui contribuabil;
  5. Verifică periodic persoanele fizice aflate în evidenţă ca deţinătoare de bunuri sau venituri supuse impozitelor şi taxelor locale şi a altor impozite sau taxe ce constituie venit al bugetului local, în legătură cu sinceritatea declaraţiilor făcute, cu modificările intervenite, operând, după caz, diferenţele faţă de impunerile iniţiale şi ia măsuri pentru încasarea acestora la termen;
  6. Urmăreşte, în vederea încasării taxelor şi chiriilor rezultate din contractele de închiriere a terenurilor aparţinând domeniului public pentru amplasarea de chioşcuri, tonete, rulote, contracte de închiriere încheiate cu persoane fizice;
  7. Urmăreşte şi răspunde de achitarea de către persoanele fizice a taxelor pentru ocuparea legală a terenului aparţinând domeniului public prin verificarea pentru fiecare caz în parte a documentelor primare doveditoare;
  8. Aplică sancţiunile prevăzute de actele normative tuturor contribuabililor, persoane fizice, care încalcă legislaţia fiscală şi ia măsuri ce se impun pentru înlăturarea deficienţelor constatate;
  9. Ține evidenţa debitelor din impozite taxe, amenzi şi modificările debitelor iniţiale pentru persoanele fizice;
  10. Urmăreşte încasarea şi calculează redevenţa pentru contractele de concesiune încheiate de Consiliul Local al Orașului Bolintin-Vale;
  11. Înregistrează biletele prezentate de organizatorii de spectacole persoane fizice, vizează şi semnează carnetele şi urmăreşte încasarea de la aceştia a impozitului datorat;
  12. Avizează cererile în legătură cu acordarea de amânări, eşalonări, reduceri, scutiri, restituiri şi compensări de impozite, taxe şi majorări de întârziere formulate de persoanele fizice;
  13. Analizează, cercetează şi soluţionează cererile cu privire la stabilirea impozitelor şi taxelor formulate de persoanele fizice, conform competenţelor legale;
  14. Propune, în condiţiile legii, modificarea cuantumului impozitelor şi taxelor locale, precum şi stabilirea de taxe speciale pe timp limitat ce trebuie aprobate de către Consiliul Local, datorate de persoanele fizice;
  15. Asigură prezentarea tuturor documentelor necesare ordonatorului principal de credite şi Consiliului Local, în vederea întocmirii bugetului local precum şi a modului de execuţie a bugetului local;
  16. Asigură arhivarea actelor pe care le instrumentează;
  17. Întocmeşte documentaţiile necesare în vederea soluţionării contestaţiilor formulate împotriva obiecţiunilor şi le prezintă primarului pentru emiterea Dispoziţiei, în condiţiile legii;
  18. Colaborează cu celelalte servicii pentru întocmirea raportului anual ce se prezintă Consiliului Local;
  19. Urmăreşte şi răspunde de respectarea şi aplicarea hotărârilor Consiliului Local, dispoziţiilor Primarului şi a celorlalte acte normative care reglementează impozitele şi taxele locale şi alte impozite şi taxe care constituie venit al bugetului local, datorate de persoanele fizice;
  20. Ține evidența și răspunde de întocmirea facturilor de TVA.;
  21. Înregistrarea în contabilitate a încasărilor şi plăţilor în lei, conform extrasului de cont;
  22. Întocmirea notelor contabile privind toate categoriile de venituri și TVA-ul aferent unde este cazul, stabilirea componentei fiecărui cont care prezintă sold la sfârșitul lunii;
  23. Evidenta analitica a veniturilor si confruntarea lunara a contului sintetic;
  24. Întocmirea balantei contabile lunare;
  25. Organizează, îndrumă şi controlează acţiunea de constatare şi stabilire a impozitelor şi taxelor locale, datorate de persoanele juridice;
  26. Urmăreşte întocmirea şi depunerea în termenele prevăzute de lege a declaraţiilor de impunere de către persoanele juridice;
  27. Asigură gestionarea documentelor referitoare la impunerea fiecărui contribuabil persoană juridică;
  28. Urmăreşte, în vederea încasării taxelor şi chiriilor, rezultate din contractele de închiriere a terenurilor apaţinând domeniului public pentru amplasarea de chişcuri, tonete, rulote, contracte de închiriere care au fost încheiate cu persoane juridice;
  29. Urmăreşte şi răspunde de achitarea de către persoanele juridice a taxelor pentru ocuparea legală a terenului aparţinând domeniului public prin verificarea pentru fiecare caz în parte a documentelor primare doveditoare;
  30. Aplică sancţiunile prevăzute de actele normative tuturor contribuabililor, persoane juridice, care încalcă legislaţia fiscală şi ia măsurile ce se impun pentru înlăturarea deficienţelor constatate;
  31. Ține evidenţa debitelor din impozite taxe, amenzi şi modificările debitelor iniţiale la persoanele juridice;
  32. Avizează cererile în legătură cu acordarea de amânări, eşalonări, reduceri, scutiri, restituiri şi compensări de impozite, taxe şi majorări de întârziere pentru persoanele juridice;
  33. Întocmeşte şi gestionează dosarele fiscale pentru contribuabilii persoane juridice autorizate să desfăşoare activităţi producătoare de venituri şi care datorează impozite şi taxe Consiliului Local;
  34. Propune, în condiţiile legii, modificarea cuantumului impozitelor şi taxelor locale, precum şi stabilirea de taxe speciale pe timp limitat ce trebuie aprobate de către Consiliul Local, datorate de persoanele juridice;
  35. Asigură prezentarea tuturor documentelor necesare ordonatorului principal de credite şi Consiliul Local, în vederea întocmirii bugetului local, precum şi a modului de execuţie a bugetului local;
  36. Asigură arhivarea actelor pe care le instrumentează;
  37. Verifică la persoanele juridice deţinătoare de bunuri sau venituri supuse impozitelor şi taxelor, sinceritatea documentelor şi a declaraţiilor privitoare la impunere şi sancţionează nedeclararea în termenul legal a acestor bunuri supuse impozitării sau taxării;
  38. Asigură evidenţa plăţilor de impozite şi taxe pe baza declaraţiilor depuse de persoenle juridice, care se completează cu procesele verbale de control ale inspectorilor de specialitate;
  39. Verifică modul în care agenţii economici persoane juridice, calculează şi virează la termenele legale sumele cuvenite bugetului local, ca titlu de impozite şi taxe;
  40. Efectuează analize şi întocmeşte situaţii în legătură cu verificarea, constatarea şi stabilirea taxelor şi impozitelor locale la persoanele juridice, rezultatele acţiunilor de verificare şi impunere, măsurile luate pentru nerespectarea legislaţiei fiscale, cauzele care generează fenomenele de evaziune fiscală şi propune măsuri pentru întărirea legalităţii în materie de impozite şi taxe;
  41. Întocmeşte documentaţiile necesare în vederea soluţionării contestaţiilor formulate împotriva obiecţiunilor şi le prezintă primarului pentru emiterea Dispoziţiei, în condiţiile legii;
  42. Colaborează cu celelalte servicii pentru întocmirea raportului anual ce se prezintă Consiliului Local;
  43. Urmăreşte şi răspunde de respectarea şi aplicarea hotărârilor Consiliului Local şi a celorlalte acte normative care reglementează taxele şi impozitele locale şi alte impozite şi taxe care constituie venit al bugetului local, datorate de persoanele juridice;
  44. Alte atribuţii stabilite prin lege, hotărâri ale Consiliului Local, dispoziţii ale Primarului sau primite de la şefii ierarhici.


Modalități de plată

 • Modalități de plată a impozitelor și taxelor locale

  Modalitățile de plată disponibile sunt:

  • plata în numerar, la caseria din sediul primăriei,
  • plata prin ordin de plată sau prin mandat poștal,

  RO90TREZ3222107020102XXX IMPOZIT PE CLĂDIRI PERSOANE JURIDICE

  RO37TREZ3222107020202XXX IMPOZIT PE TERENURI PERSOANE JURIDICE

  RO83TREZ32221070203XXXXX TAXE TIMBRU JUDICIARE

  RO12TREZ3222116020202XXX TAXĂ MIJLOACE DE TRANSPORT PERSOANE JURIDICE

  AMENZILE  se plătesc la sediul ANAF, sucursala Bolintin-Vale

  • plata online, direct de pe siteul primăriei, prin ghiseul.ro – Sistemul Național Electronic de Plată Online cu Card Bancar.

  Accesând siteul Primăriei Orașului Bolintin-Vale, www.bolintin-vale.ro, puteți afla mai multe detalii despre crearea unui cont și despre efectuarea plății efective. De asemenea, reamintim că prin www.ghiseul.ro  mai pot fi plătite si amenzile contravenționale, iar dovada plății se primește pe e-mail în doar câteva minute de la plata efectivă.

  • plata prin intermediul perceptorului fiscal, pe care îi puteți contacta telefonic în zilele lucrătoare, între orele 8.00-16.30.
   • Toader Mariana, perceptor fiscal  – 0729.795.195
    • Malu Spart
    • Suseni
    • Crivina
    • Bolintin-Vale

Servicii online


Aducem la cunoștință contribuabililor persoane fizice că, în cazul schimbării domiciliului, au obligația de a depune o fotocopie de pe noua carte de identitate la organul fiscal, în termen de 30 de zile.

Servicii oferite publicului

 • Înscrierea în evidențele fiscale a unui mijloc de transport

  Acte necesare:

  1. Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloacele de transport aflate în proprietatea persoanelor fizice/persoane juridice – model 2016 ITL 005,   sau
  2. Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 tone aflate în proprietatea persoanelor fizice/juridice- model 2016 ITL 006;
  3. Actul de dobândire al mijlocului de transport în copie certificată în conformitate cu originalul: contract de vânzare – cumpărare ( 3 exemplare originale); act de donație; contract de leasing și proces verbal de predare – primire; contract de novație; factură fiscală; factură finalizare leasing; certificat de moștenitor; hotărâri judecătorești sau alte înscrisuri din care să reiasă calitatea de proprietar al mijlocului de transport rămase definitive și irevocabile/definitive și executorii; actul de dobândire tradus și legalizat în limbă română în cazul unui mijloc de transport pe apa este necesar să se anexeze și documentul de înregistrare la autoritatea năvală română;
  4. Cartea de identitate a vehiculului eliberată de R.A.R. (original și fotocopie);
  5. „Certificatul de atestare fiscală pentru persoane fizice privind impozitele și taxele locale și alte venituri datorate bugetului local” din care se rezulte că, la data înstrăinării vânzătorul nu figurează cu debite față de bugetul local al unității administrativ teritoriale unde a fost înregistrat mijlocul de transport (original) – în cazul în care mijlocul de transport nu este la prima înregistrare în evidențele fiscale);
  6. Actul de identitate al contribuabilului: C.I./B.I/N.I.F/C.U.I (original și fotocopie);
  7. Actul de identitate al împuternicitului (original și fotocopie);
  8. Fișa de înmatriculare a vehiculului (original);
  9. Împuternicire în original sau fotocopie legalizată.

  Menționăm că, în cazul în care bunul mobil este dobândit de către un minor, declararea bunului se face de către tutore/curator/reprezentant legal (părinte), anexandu-se totodată și Dispoziția numire tutore/curator.

  Descarcă fișiere atașate

  1. Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloacele de transport aflate în proprietatea persoanelor fizice/persoane juridice – model 2016 ITL 005
  2. Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 tone aflate în proprietatea persoanelor fizice/juridice- model 2016 ITL 006
 • Scoaterea din evidențele fiscale a unui mijloc de transport

  Acte necesare:

  1. Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice privind impozite, taxe locale și alte venituri datorate bugetului local – model 2016 ITL 010;
  2.  Declarație pentru scoaterea din evidență a mijloacelor de transport.
  3. Actul de înstrăinare al mijlocului de transport în fotocopie certificată în conformitate cu originalul ( act de vânzare-cumpărare; act de donație; contract de novație; factură fiscală; certificat de moștenitor; hotărâri judecătorești definitive și irevocabile legalizate sau alte înscrisuri din care să reiasă că mijlocul de transport nu mai este în proprietatea contribuabilului; certificat de distrugere de la REMAT în cazul mijloacelor de transport scoase din uz; declarație pe proprie răspundere, potrivit căreia contribuabilul nu mai este deținătorul mijlocului de transport (original);
  4. Cartea de identitate a vehiculului eliberată de R.A.R. (original și fotocopie);
  5. Actul de identitate al contribuabilului: C.I./B.I/N.I.F/C.U.I (original și fotocopie);
  6. Actul de identitate al împuternicitului (original și fotocopie);
  7. Fișa de înmatriculare a vehiculului (original);
  8. Împuternicire în original sau fotocopie legalizată.
  9. C.I – cumpărător

  Menționăm că în cazul in care bunul mobil este dobandit de catre un minor, declararea bunului se face de către tutore/curator/reprezentant legal (părinte), anexându-se totodată și Dispoziția numire tutore/curator.

  Descarcă fișiere atașate

  Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice privind impozite, taxe locale și alte venituri datorate bugetului local – model 2016 ITL 010

 • Vizarea fișei de înmatriculare, ca urmare a finalizării leasingului

  Acte necesare:

  1. Cerere pentru vizarea fișei de înmatriculare că urmare a finalizării leasingului- model ITL 008;
  2. Factură fiscală din care să reiasă că s-a finalizat leasingul (original și fotocopie);
  3. Cartea de identitate a vehiculului (original și fotocopie);
  4. „Certificatul de atestare fiscală pentru persoane fizice privind impozitele și taxele locale și alte venituri datorate bugetului local” din care se rezulte că, la data înstrăinării vânzătorul nu figură cu debite față de bugetul local al unității administrativ teritorială unde a fost înregistrat mijlocul de transport (original sau fotocopie legalizata – în cazul în care mijlocul de transport nu este la prima înregistrare în evidențele fiscale);
  5. Actul de identitate al contribuabilului: C.I./B.I/N.I.F/C.U.I (original și fotocopie);
  6. Actul de identitate al împuternicitului (original și fotocopie);
  7. Fișa de înmatriculare a vehiculului (original);
  8. Împuternicire în original sau fotocopie legalizată.
 • Schimbarea talonului

  Acte necesare:

  1. Cerere tip;
  2. Carte de identitate autovehicul (original și fotocopie);
  3. Actul de identitate al contribuabilului: C.I./B.I/N.I.F/C.U.I din care să reiasă schimbarea domiciliului fiscal (original și fotocopie);
  4. Fișa de înmatriculare a vehiculului (original).
 • Transferul unui mijloc de transport la noul domiciliu al contribuabilului

  Acte necesare:

  1.  Cerere / declarație pentru scoaterea din evidență a mijloacelor de transport – model 2016 ITL 016
  2. Cartea de identitate a autovehiculului eliberată de R.A.R. (original și fotocopie);
  3. Actul de identitate al contribuabilului: C.I./B.I/N.I.F/C.U.I din care să reiasă noul domiciliu (original și fotocopie);
  4. Actul de identitate al împuternicitului (original și fotocopie);
  5. Fișa de înmatriculare (original);
  6. Împuternicire în original sau fotocopie legalizată.

  Descarcă fișiere atașate

  Cerere / declarație pentru scoaterea din evidență a mijloacelor de transport – model 2016 ITL 016

 • Eliberarea certificatului de atestare fiscală

  Acte necesare:

  1. Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice privind impozite, taxe locale și alte venituri datorate bugetului local – model 2016 ITL 010;
  2. Actul de identitate al proprietarului: C.I./B.I/N.I.F/C.U.I (original și fotocopie);
  3. Împuternicire în original sau fotocopie legalizată.
  4. C.I./B.I/N.I.F/C.U.I împuternicit.
   În cazul în care se solicită certificatul de atestare fiscală pentru dezbaterea succesiunii:
  5. Actul de deces al persoanei pentru care se dezbate succesiunea (original și fotocopie);
  6. Acte doveditoare din care să reiasă calitatea persoanei fizice de a obține certificatul de atestare fiscală, după caz: certificat de naștere (original și fotocopie); certificat de căsătorie (original și fotocopie); actul de identitate al persoanei care solicita certificatul de atestare fiscală: C.I./B.I/N.I.F/C.U.I (original și fotocopie); sentință judecătorească de divorț definitivă și irevocabilă (original și fotocopie); actul de identitate al împuternicitului (original și fotocopie); certificat de moștenitor/legatar; adresă notariat prin care se solicită certificate de atestare fiscală (pentru instituții;Notariat sau Judecătorie); împuternicire în original sau fotocopie.

  Menționăm că:

  • În cazul in care contribuabilul nu are domiciliul pe teritoriul României, in conformitate cu art. 18 din Noul Cod de procedura fiscala,  acesta va fi reprezentat de un imputernicit;
  • Împuternicirea se depune la organul fiscal in original sau fotocopie legalizată în conformitate cu același act normativ;
  • În conformitate cu art. 159 alin. (3) din Noul Cod de Procedura Fiscală ”certificatul de atestare fiscală se emite în termen de cel mult două zile lucrătoare de la data solicitării și este valabil 30 de zile de la data emiterii .”

  Descarcă fișiere atașate

  Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice privind impozite, taxe locale și alte venituri datorate bugetului local – model 2016 ITL 010

 • Înscrierea în evidențele fiscale a unor bunuri imobile (clădiri/terenuri)

  Acte necesare:

  1.Acte necesare înscrierii în evidențele fiscale a unor bunuri imobile(clădiri/terenuri)

  1. Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădirile rezidențiale/ nerezidențiale/cu destinație mixtă, aflate în proprietatea persoanelor fizice – model 2016 ITL 001;
  2. Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren în cazul persoanelor fizice – model 2016 ITL003;
  3. Actul de dobândire al imobilului (original și fotocopie) după caz:
   contract de vânzare-cumpărare; contract de schimb; contract de donație; certificat de moștenitor; hotărâri judecătorești (legalizate cu mențiunea definitivă și irevocabilă) sau alte înscrisuri din care să reiasă calitatea de proprietar al imobilului în cauza; proces verbal de licitație; act de adjudecare; contract de leasing; contract de fiducie; contract de concesiune/închiriere; autorizație de construire; proces verbal de recepție a lucrărilor; declarație pe proprie răspundere în cazul în care imobilul a fost construit fără autorizație de construire; act de alipire; act de dezmembrare; proces verbal de predare-primire/punere în posesie (în cazul locuințelor noi); schițe imobil/ cadastru și intabulare;
  4. Actul de identitate al contribuabilului: C.I./B.I/N.I.F/C.U.I (original și fotocopie);
  5. Actul de identitate al împuternicitului (original și fotocopie);
  6. NIF/CIF eliberat de Administrația Finanțelor Publice din rază administrativ teritorială a domiciliului reprezentantului;
  7. Împuternicire în original sau fotocopie legalizată.

  În cazul clădirilor nerezidențiale, pe lângă declarația fiscală vor fi depuse :

  • – Contract de închiriere / comodat (copie);
  • – Raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării care să reflecte valoarea clădirii la data de 31 decembrie a anului anterior anului de referință în copie- acte din care să rezulte valoarea finală a lucrărilor de construcții, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori anului de referință în copie;
  • – Actul prin care se transfera dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referință în copie (contract de vânzare – cumpărare, contract de donație, acte de succesiune, etc);
  • – Act de dobândire imobil în copie; actul de identitate al contribuabilului: C.I./B.I/N.I.F/C.U.I (original și fotocopie);
  • – Actul de identitate al împuternicitului (original și fotocopie);
  • – NIF/CIF eliberat de Administrația Finanțelor Publice din raza administrativ teritorială a domiciliului reprezentantului;
  • – Împuternicire în original sau fotocopie legalizată.

  Pentru clădirile cu destinație mixtă, pe lângă declarația fiscală vor fi depuse :

  1. Contract de închiriere / comodat în care se precizează suprafața transmisă pentru desfășurarea activității economice (copie);
  2. Raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării care să reflecte valoarea clădirii la data de 31 decembrie a anului anterior anului de referință în copie/acte din care să rezulte valoarea finală a lucrărilor de construcții, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori anului de referință în copie/actul prin care se transfera dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referință în copie (contract de vânzare – cumpărare, contract de donație, acte de succesiune, etc);
  3. Act de dobândire imobil în copie;
  4. Declarație pe proprie răspundere;
  5. Actul de identitate al contribuabilului: C.I./B.I/N.I.F/C.U.I (original și fotocopie);
  6. Actul de identitate al împuternicitului (original și fotocopie);
  7. NIF/CIF eliberat de Administrația Finanțelor Publice din rază administrativ teritorială a domiciliului reprezentantului;
  8. Împuternicire în original sau fotocopie legalizată.

  Menționam că:

  • În cazul în care contribuabilul nu are domiciliul pe teritoriul României, în conformitate cu art. 18 din Noul Cod de procedura fiscală, acesta va fi reprezentat de un împuternicit;
  • Împuternicirea se depune la organul fiscal în original sau fotocopie legalizata în conformitate cu același act normativ;
   Conform art. 82 din Noul Cod de Procedura Fiscală orice persoană sau entitate care este subiect într- un raport juridic fiscal se înregistrează fiscal primind un cod de identificare fiscală. Codul de identificare fiscală este pentru persoanele fizice care nu dețin cod numeric personal, numărul de identificare fiscală atribuit de organul fiscal;
  • În cazul în care bunul imobil este dobândit de către un minor, declararea bunului se face de către tutore/curator/reprezentant legal (părinte).

  2. Acte necesare înscrierii în evidențele fiscale a terenurilor agricole/silvice închiriate/preluate în folosință

  1. Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren în cazul persoanelor fizice – model 2016 ITL003;
  2. Actul de dobândire al terenului (original și fotocopie)
   schița terenului; plan de amplasament în zonă; adeverință prin care se face dovadă înscrierii terenului în registrul agricol și categoria de folosință a terenului eliberată de serviciul secretariat, registru agricol din cadrul primăriei orașului Bolintin-Vale; adeverință eliberată de primăria orașului Bolintin-Vale, compartiment urbanism; adeverință eliberată de Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale;
  3. Actul de identitate al contribuabilului: C.I./B.I/N.I.F/C.U.I (original și fotocopie);
  4. Actul de identitate al împuternicitului (original și fotocopie);
  5. Fișă calcul (AFI);
  6. Contract de închiriere/concesiune;
  7. Împuternicire în original sau fotocopie legalizată.

  Menționam că:

  • În cazul în care contribuabilul nu are domiciliul pe teritoriul României, în conformitate cu art. 18 din Noul Cod de procedura fiscală, acesta va fi reprezentat de un împuternicit;
  • Împuternicirea se depune la organul fiscal în original sau fotocopie legalizata în conformitate cu același act normativ;
   Conform art. 82 din Noul Cod de Procedura Fiscală orice persoană sau entitate care este subiect într- un raport juridic fiscal se înregistrează fiscal primind un cod de identificare fiscală. Codul de identificare fiscală este pentru persoanele fizice care nu dețin cod numeric personal, numărul de identificare fiscală atribuit de organul fiscal;
  • În cazul în care bunul imobil este dobândit de către un minor, declararea bunului se face de către tutore/curator/reprezentant legal (părinte).

  Descarcă fișiere atașate

  1. Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădirile rezidențiale/ nerezidențiale/cu destinație mixtă, aflate în proprietatea persoanelor fizice – model 2016 ITL 001;
  2. Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren în cazul persoanelor fizice – model 2016 ITL003;
 • Stabilirea taxei pentru utilizarea locurilor publice

  Acte necesare:

  1. Declarație de impunere privind stabilirea taxei pentru utilizarea locurilor publice pentru persoane fizice;
  2. Proces verbal de predare – primire amplasament  întocmit de catre Serviciul Administrația Domeniului Public (original si fotocopie);
  3. Contract pentru ocuparea temporară a domeniului public întocmit de catre Serviciul Administrația Domeniului Public (original si fotocopie);
  4. Actul de identitate al contribuabilului: C.I./B.I/N.I.F/C.U.I (original si fotocopie);
  5. Actul de identitate al împuternicitului (original si fotocopie);
  6. Împuternicire în original sau fotocopie legalizată.
 • Scoaterea din evidențele fiscale a unui bun imobil/teren

  Acte necesare:

  1. Cerere;
  2. Declarație scoatere din evidență imobil/teren în termen de 30 de zile conform Articolului 461 alin. 6;
  3. Actul de înstrăinare (original și fotocopie) după caz + extras carte funciară pe anul/luna în curs. Nu mai devreme de 15 zile lucrătoare;
  4. Contract de vânzare- cumpărare sau contract de schimb; contract de donație; certificat de moștenitor; hotărâri judecătorești (legalizate cu mențiunea definitivă și irevocabilă) sau alte înscrisuri din care să reiasă că bunul imobil nu mai este în proprietatea contribuabilului; proces verbal de licitație; act de adjudecare; contract de leasing; contract de concesiune; dispoziție emisă de Primăria Orașului Bolintin-Vale sau unitatea deținătoare, după caz; act de dezmembrare; autorizație de demolare; proces verbal recepție pentru desființare;
  5. Actul de identitate al contribuabilului: C.I./B.I/N.I.F/C.U.I (original și fotocopie);
  6. Actul de identitate al împuternicitului (original și fotocopie);
  7. Împuternicire în original sau fotocopie legalizată;

  Menționam că:

  • În cazul în care contribuabilul nu are domiciliul pe teritoriul României, în conformitate cu art. 18 din Noul Cod de procedura fiscală, acesta va fi reprezentat de un împuternicit;
  • Împuternicirea se depune la organul fiscal în original sau fotocopie legalizata în conformitate cu același act normativ;
   Conform art. 82 din Noul Cod de Procedura Fiscală orice persoană sau entitate care este subiect într- un raport juridic fiscal se înregistrează fiscal primind un cod de identificare fiscală. Codul de identificare fiscală este pentru persoanele fizice care nu dețin cod numeric personal, numărul de identificare fiscală atribuit de organul fiscal;
  • În cazul în care bunul imobil este dobândit de un către minor, scoaterea din evidențele fiscale a bunului se face de către tutore/curator/reprezentant legal (părinte).

  Descarcă fișiere atașate

  Declarație scoatere din evidenta imobil/teren  în termen de 30 de zile conform Articolului 461 alin. 6

 • Schimbarea în evidențele fiscale a numelui/domiciliului unui contribuabil

  Acte necesare:

  1. Cerere tip;
  2. Certificat de căsătorie (original și fotocopie)/sentință civilă divorț definitivă și irevocabilă;
  3. Actul de identitate al contribuabilului: C.I./B.I/N.I.F/C.U.I (original și fotocopie);
  4. Împuternicire în original sau fotocopie;
  5. Act identitate împuternicit (original și fotocopie).
 • Scutirea de la plată a impozitelor și taxelor locale

  1. Acte necesare scutirii de la plată a impozitelor și taxelor locale asupra mijloacelor de transport, după caz:

  1. Se depune cerere pentru anul următor, în luna a -XII-a, an curent!
  2. Legitimație de veteran de război/ văduvă de veteran de război/văduvă de război;
  3. Hotărârea care atesta calitatea de beneficiar al Decretului nr. 118/1990, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatură instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri;
  4. Certificat de încadrare în grad de handicap grav, accentuat sau gradul I de invaliditate;
  5. Certificat de revoluționar;
  6. Act din care să rezulte că mijlocul de transport este folosit exclusiv pentru transportul stupilor în pastoral;
  7. Atestat de vehicul istoric emis de A.C.R.;
  8. Cartea de identitate a vehiculului, cu viză R.A.R. din care să reiasă că autovehiculul este hybrid sau acționat electric (original și fotocopie);
  9. Actul de identitate al contribuabilului: C.I./B.I/N.I.F/C.U.I (original și fotocopie).

  2. Acte necesare scutirii de la plată a impozitelor și taxelor locale asupra bunurilor imobile

  1. Cerere tip;
  2. Actul de dobândire al imobilului (original și fotocopie);
  3. Actul doveditor care atesta faptul că proprietarul este beneficiar al scutirii (original și fotocopie) după caz: legitimație de veteran de război/ văduvă de veteran de război/văduvă de război; certificat de încadrare în grad de handicap grav, accentuat sau gradul I de invaliditate; hotărârea care atesta calitatea de beneficiar al Decretului nr. 118/1990, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatură instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri; adeverință persoane prevăzute la art. 2 lit. a), c), e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare și acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2007, cu modificările și completările ulterioare.

  Descarcă fișiere atașate

  Formular scutire de la plată a impozitelor și taxelor locale

 • Eliberarea istoricului de rol fiscal

  Acte necesare:

  1. Cerere tip;
  2. Acte doveditoare calității de a solicita istoric de rol fiscal, după caz:
   act de proprietate/certificat de moștenitor/legatar în cazul în care contribuabilul este înregistrat în evidențele fiscale; certificat de moștenitor/legatar, certificat de calitate de moștenitor/legatar în cazul în care imobilul a aparținut autorului solicitantului; testament (original și fotocopie); certificat de naștere (original și fotocopie); certificat de căsătorie (original și fotocopie);
  3. Actul de identitate al contribuabilului: C.I./B.I/N.I.F/C.U.I (original și fotocopie);
  4. Împuternicire în original sau fotocopie legalizată;
  5. Act de identitate al împuternicitului (original și fotocopie).
  6. Aceste acte pot fi solicitate de instituții : Judecătoria.

  Descarcă fișiere atașate

  Cerere pentru eliberarea unui istoric de rol fiscal

 • Clasarea amenzilor

  Acte necesare:

  1. Cerere tip;
  2. Sentință judecătorească cu mențiunea definitivă și irevocabilă (original și fotocopie).
  3. Chitanță (original și fotocopie);
  4. Actul de identitate al contribuabilului: C.I./B.I/N.I.F/C.U.I (original și fotocopie);
  5. Actul de identitate al împuternicitului (original și fotocopie);
  6. Împuternicire în original sau fotocopie legalizată;

Unde se depun actele

Preluarea actelor și eliberarea documentelor se face la Biroul Taxe și Impozite Locale.
Adresa: Str. Libertății nr. 1, Bolintin-Vale


Program de lucru cu publicul

Preluare acte
Luni – Vineri  între orele :  8:00 -12:00

Eliberare acte
Luni-Joi între orele 12:00 – 16:00
Vineri între orele 12:00-14:00


Contact

Adresa: Str. Libertății nr. 1, Bolintin-Vale
Telefon: 0246.271.187 interior 206

Primăria Orașului Bolintin-Vale

Primăria Orașului Bolintin-Vale

Sari la conținut