🏗️ Proiect în derulare
Scopul proiectului este creșterea accesului și accesul echitabil la serviciile de sănătate de bază pentru toți, în special pentru cei vulnerabili și dezavantajați, pentru respectarea uneia dintre valorile ce stau la baza politicii naționale în sănătate, respectiv echitatea. Scopul proiectului se va realiza prin deschiderea unor secții noi și prin dezvoltarea secțiilor medicale deja existente ale Ambulatoriului Spitalului Orășenesc Bolintin-Vale relevante pentru tipologia bolilor întâlnite în comunitățile dezavantajate, inclusiv cele de romi, cărora li se va asigura accesul echitabil la aceste servicii.

Obiectivul general al proiectului este creșterea accesibilității serviciilor medicale pentru locuitorii din orașul Bolintin-Vale, inclusiv populația din zonele urbane marginalizate. Obiectivele specifice sunt:

 • îmbunătățirea infrastructurii ambulatoriului Spitalului Orășenesc Bolintin-Vale,
 • dezvoltarea serviciilor Ambulatoriului Spitalului Orășenesc Bolintin-Vale pentru creșterea ponderii afecțiunilor rezolvate în ambulatoriul de specialitate și
 • creșterea calității serviciilor medicale furnizate în Ambulatoriul Spitalului Orășenesc Bolintin-Vale printr-o dotare corespunzătoare.

Rezultatele așteptate în urma implementării proiectului sunt:

 1. Proiect elaborat în conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului, Condiții Specifice de accesare a fondurilor, si anume: – Documentație tehnico-economică (expertiză tehnică, audit energetic, studiu de fezabilitate cu elemente DALI); – Studii de teren; – Certificat de urbanism, însoțit de avize și acorduri; – Cerere de finanțare, împreună cu anexele și declarațiile solicitate prin Ghidul Solicitantului, Condiții Specifice de accesare a fondurilor, valabil pentru prezentul Apel de proiecte. Prezentul rezultat va contribui în mod direct la îndeplinirea obiectivului specific al Priorității de investiție 8.1 a Programului Operațional Regional 2014-2020.
 2. Unitate de implementare formată atât din echipa de implementare desemnată la nivel intern al UAT Orașul Bolintin-Vale, inclusiv Ambulatoriul Orășenesc, cât și din experți externi desemnați de către prestatorul de servicii de consultanță în management.Acest rezultat va contribui în mod direct la îndeplinirea obiectivului general și a obiectivelor specifice ale proiectului, întrucât activitatea derulata de către UIP reprezintă suport pentru realizarea tuturor activităților proiectului.
 3. Măsuri de informare și publicitate: – 2 anunțuri de presă ce vor fi publicate la începutul și finalul proiectului; – 1 panou temporar și 1 placă permanentă; – Autocolante ce vor fi aplicate pe dotările ce vor fi achiziționate prin proiect.
 4. Proiect tehnic (inclusiv detalii de execuție) elaborat în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu soluțiile descrise în SF cu elemente de DALI (inclusiv audit energetic și expertize tehnice), în vederea îndeplinirii obiectivelor specifice.
 5. Asistență tehnică acordată Beneficiarului de către proiectant pe parcursul execuției lucrărilor în vederea îndeplinirii obiectivelor specifice.
 6. Unitate medicală reabilitată, modernizată și extinsă în vederea îndeplinirii obiectivelor proiectului.
 7. Dotări necesare funcționalităților existente și viitoare ale Ambulatoriului Orășenesc Bolintin-Vale în vederea îndeplinirii obiectivului specific 3 al proiectului.
 8. Echipa de diriginți de santier ce vor supraveghea punerea în execuție a soluțiilor prevăzute în cadrul documentației tehnice în vederea îndeplinirii obiectivelor specifice. Echipa de diriginți de șantier va fi desemnată de către operatorul economic căruia îi va fi atribuit contractul de servicii.
 9. 3 rapoarte de audit financiar.

Investiţia vizează îmbunătăţirea calităţii şi a eficienţei îngrijirii spitaliceşti de urgenţă în orașul Bolintin-Vale, având în vedere situaţia actuală a stării fizice a clădirilor şi echiparea acestora, pentru a crea un cadru adecvat desfăşurării activităţilor medicale.

Prin acest proiect s-a intervenit asupra a două dintre clădirile existente (clădirea principală și clădirea unde a funcționat laboratorul), acestea fiind reabilitate și modernizate, beneficiind de dotări specifice activității de ambulatoriu. De asemenea, clădirea principală s-a extins cu încă două corpuri de clădire parter+etaj, legate între ele prin holuri de acces, rezultând un spațiu unic.

Investiţia vizează îmbunătăţirea calităţii şi a eficienţei îngrijirii spitaliceşti de urgenţă în orașul Bolintin-Vale, având în vedere situaţia actuală a stării fizice a clădirilor şi echiparea acestora, pentru a crea un cadru adecvat desfăşurării activităţilor medicale.

Obiectivul cuprinde următoarele:

Cabinete medicale:

 • cardiologie;
 • R.L.;
 • oftalmologie;
 • chirurgie;
 • ortopedie-traumatologie, inclusiv cameră de tratamente;
 • dermato-venerologie;
 • neurologie;
 • pediatrie cu acces și spații auxiliare separate, inclusiv cameră de termometrizare și cameră izolare cu grup sanitar;
 • medicină internă;
 • urologie;
 • planificare familială;
 • diabet zaharat și nutriție;
 • oncologie, inclusiv camera de tratamente și grup sanitar propriu;
 • obstetrică-ginecologie;
 • psihologie și psihiatrie;

Laborator de analize medicale:

 • recoltare și primire probe biologice;
 • bacteriologie BK;
 • bacteriologie clinică;
 • hematologie, biochimie, imunologie, hemostază etc.;

*Imagistică:

 • RMN;
 • RX grafie;
 • mamografie

În corpul de clădire unde a funcționat laboratorul de analize, va funcționa cabinetul TBC.

Valoarea  lucrărilor este de 12,9 milioane lei, cu finanțare din fonduri europene și din fonduri locale.

La data prezentă, lucrările sunt realizate în proporție de 98%, obiectivul urmând a se finaliza la începutul anului 2024, după achiziționarea și montarea aparatului RMN.

Primăria Orașului Bolintin-Vale

Primăria Orașului Bolintin-Vale

Sari la conținut