Prezentarea Direcției de Asistență Socială

Direcția de Asistență Socială, funcționează ca structură fără personalitate juridică în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Bolintin-Vale, ca și compartiment funcțional în administrarea și acordarea beneficiilor de asistență socială și a serviciilor sociale, cu scopul de a asigura aplicarea politicilor sociale în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilități, precum și altor persoane, grupuri sau comunități aflate în nevoie socială.

Subordonare

Direcția de Asistență Socială este subordonată Consiliului Local al Orașului Bolintin-Vale.

Principalele atribuții ale Direcției de Asistență Socială

 1. Instrumentează dosarele de ajutor social, acordat conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;
 2. Instrumentează dosarele de ajutor pentru încălzirea locuinţei, acordat conform Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie;
 3. Instrumentează dosarele de alocaţie pentru susţinerea familiei, conform Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei;
 4. Efectuează anchete sociale în vederea aplicării prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediu şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor;
 5. Efectuează anchetelor sociale la solicitarea altor instituţii (Tribunal, Poliţie, AJPIS Giurgiu etc.)
 6. Monitorizează activitatea asistentului personal al persoanei cu handicap prin anchetă socială periodică pentru persoanele cu handicap care locuiesc  pe raza teritorială a unității administrativ-teritoriale;
 7. Realizează evaluarea inițială în vederea încadrării în grad de handicap a cazurilor nou intrate în evidența instituției, prin anchetă socială pentru solicitanții care locuiesc pe raza teritorială a unității administrativ-teritoriale.
 • Lista completă a atribuțiilor

  Atribuțiile Direcției în domeniul beneficiilor de asistență socială sunt următoarele:

  1. asigură și organizează activitatea de primire a solicitărilor privind beneficiile de asistență socială;
  2. pentru beneficiile de asistență socială acordate din bugetul de stat realizează colectarea lunară a cererilor și transmiterea acestora către agențiile teritoriale pentru plăți și inspecție socială;
  3. verifică îndeplinirea condițiilor legale de acordare a beneficiilor de asistență socială, conform procedurilor prevăzute de lege sau, după caz, stabilite prin hotărâre a consiliului local, și pregătește documentația necesară în vederea stabilirii dreptului la măsurile de asistență socială;
  4. întocmește dispoziții de acordare/respingere sau, după caz, de modificare/suspendare/încetare a beneficiilor de asistență socială acordate din bugetul local și le prezintă primarului pentru aprobare;
  5. comunică beneficiarilor dispozițiile cu privire la drepturile și facilitățile la care sunt îndreptățiți, potrivit legii;
  6. urmărește și răspunde de îndeplinirea condițiilor legale de către titularii și persoanele îndreptățite la beneficiile de asistență socială;
  7. efectuează sondaje și anchete sociale pentru depistarea precoce a cazurilor de risc de excluziune socială sau a altor situații de necesitate în care se pot afla membrii comunității și propune măsuri adecvate în vederea sprijinirii acestor persoane;
  8. realizează activitatea financiar-contabilă privind beneficiile de asistență socială administrate;
  9. elaborează și fundamentează propunerea de buget pentru finanțarea beneficiilor de asistență
   socială;
  10. îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de reglementările legale în vigoare.

  Atribuțiile Direcției în domeniul organizării, administrării și acordării serviciilor sociale sunt următoarele:

  1. inițiază, coordonează și aplică măsurile de prevenire și combatere a situațiilor de marginalizare și excludere socială în care se pot afla anumite grupuri sau comunități;
  2. identifică familiile și persoanele aflate în dificultate, precum și cauzele care au generat situațiile de risc de excluziune socială;
  3. realizează atribuțiile prevăzute de lege în procesul de acordare a serviciilor sociale;
  4. propune înființarea serviciilor sociale de interes local;
  5. colectează, prelucrează și administrează datele și informațiile privind beneficiarii, furnizorii publici și privați și serviciile administrate de aceștia și le comunică serviciilor publice de asistență socială de la nivelul județului, precum și Ministerului Muncii și Justiției Sociale, la solicitarea acestuia;
  6. monitorizează și evaluează serviciile sociale aflate în propria administrare;
  7. implementează proiecte cu finanțare națională și internațională în domeniul serviciilor sociale;
  8. asigură informarea și consilierea beneficiarilor, precum și informarea populației privind drepturile sociale și serviciile sociale disponibile;
  9. furnizează și administrează serviciile sociale adresate copilului, familiei, persoanelor cu dizabilități, persoanelor vârstnice, precum și tuturor categoriilor de beneficiari prevăzute de lege, fiind responsabilă de calitatea serviciilor prestate;
  10. evaluează și monitorizează activitatea asistenților personali, în condițiile legii;
  11.  îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de reglementările legale în vigoare;

Vrei să beneficiezi de ajutorul pentru încălzire și suplimentul pentru energie?
Completează formularul de tip PDF inteligent Cerere-Declarație pe proprie raspundere!

1. Accesați aici Tutorialul Youtube – Completare Cerere-Declarație PDF inteligent

2. Descărcați aici Cererea-Declarație (PDF inteligent)

3. Vizitează pagina Întrebări și răspunsuri privind acordarea ajutorului pentru încălzire și a suplimentului pentru energie de pe site-ul mmanpis.ro.

Pentru informații suplimentare, accesați site-ul mmanpis.ro .


Servicii oferite publicului


Cine poate solicita beneficii de asistență socială

 1. Familiile cu venituri reduse care au în creştere şi îngrijire copii în vârstă de până la 18 ani.
 2. Familiile şi persoanele singure, cetăţeni români, străini şi apatrizi
 3. Persoanele care au în întreţinere un copil nou născut
 4. Familiile care au copii în vârstă de până la 18 ani, copii născuţi în străinătate sau ai căror părinţi lucrează în străinătate
 5. Copiii încadraţi în grad de handicap.

Care sunt criteriile pe care trebuie să le îndeplinească cineva ca să poată apela aceste beneficii

 1. Familia trebuie să locuiască împreună, pe raza orașului Bolintin-Vale, venitul net mediu lunar pe membru de familie să se situeze sub 530 lei, copiii de vârstă şcolară să frecventeze fără întrerupere cursurile unei forme de învăţământ organizate potrivit legii, familia nu are în proprietate/ folosinţă nici unul din bunurile cuprinse în lista bunurilor ce duc la excluderea acestui beneficiu de asistenţă socială.
 2. Veniturile nete ale familiei  să fie mai mici decât  nivelul lunar al venitului minim garantat raportat la indicatorul social de referinţă, acesta acordându-se ca diferenţă între aceste venituri. Familiile şi persoanele singure care au în proprietate cel puţin unul dintre bunurile cuprinse în lista de mai jos, nu beneficiază de ajutor social.

Care sunt paşii care trebuie urmaţi pentru obținerea beneficiilor?

 1. Depunerea cererii pentru acordarea beneficiilor de asistenţă socială.
 2. Cererea se înregistrează în registrul special.
 3. Informarea beneficiarului asupra obligaţiilor ce îi revin pentru menţinerea dreptului acordat.
 4. Efectuarea anchetei sociale în termenul prevăzut de lege
 5. Comunicarea dispoziţiei de acordare a dreptului sau respingere a cererii către solicitant
 6. Solicitările se depun direct de către beneficiar. În cazul familiei monoparentale care are copii în întreţinere, ce nu au împlinit vârsta de 18 ani şi nu au capacitate deplină de exerciţiu solicitarea se face de către reprezentantul legal/ocrotitorul legal al acesteia.

Timpul de soluționare al solicitărilor

În vederea verificării îndeplinirii de către solicitant a condiţiilor de acordare se va efectua evaluarea socio-economică, prin ancheta socială, în termen de 10 zile de la data înregistrării cererii.

În termen de 5 zile de la efectuarea anchetei sociale se comunică solicitanţilor dispoziţia de acordare a dreptului sau respingerea cererii.

Dreptul la alocaţiei se acordă începând cu luna depunerii cererii iar plata alocaţiei se asigură de către Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Giurgiu.

Cererile pentru acordarea ajutorului social se depun de către reprezentantul familiei /persoana singură, la Direcția de Asistență Socială, str. Libertății, nr. 1 şi se soluţionează în termen de maximum 30 de zile de la data înregistrării.


Urmărirea termenului de primire a  dispoziţiei de acordare a dreptului sau respingerea cererii.

Solicitantul are dreptul de a solicita clarificări printr-una dintre modalităţile de apelare a serviciului prezentate sau de a sesiza structurile ierarhice superioare cu privire la orice nemulţumire legată de modul, termenul sau forma în care i-au parvenit informaţiile solicitate.

În termen de 5 zile de la efectuarea anchetei sociale se comunică solicitanţilor dispoziţia de acordare a dreptului sau respingerea cererii.

Dreptul la alocaţie pentru sustinerea familiei se acordă începând cu luna următoare depunerii cererii iar plata alocaţiei se asigură de către Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Giurgiu. Soluţionarea cererii se face în termen de maxim 30 de zile de la data depunerii, iar dispoziţia scrisă a primarului se comunică  prin poştă solicitantului în termen de maximum 5 zile de la emiterea acesteia.


Unde se depun actele

Preluarea actelor și eliberarea documentelor se face la Direcția de Asistenţă Socială.
Adresa: str. Libertății nr. 1, Bolintin-Vale

Notă: Toate documentele,  formularele, cererile tip  de care are nevoie solicitantul pot fi ridicate de la Direcția de Asistență Socială.


Program de lucru cu publicul

Luni – Joi 8:00 -14:00


Contact

Adresa: str. Libertății, nr. 1, Bolintin-Vale
Telefon: 0246.271.187

Primăria Orașului Bolintin-Vale

Primăria Orașului Bolintin-Vale

Sari la conținut