Prezentarea Biroului de Taxe și Impozite Locale – Persoane Juridice

Activitatea Biroului Impozite și Taxe Locale se bazează  în principal pe organizarea și asigurarea acțiunii de constatare, stabilire și încasare la bugetul local  a impozitelor și taxelor locale, datorate de persoanele fizice și juridice precum și a altor venituri ale bugetului local, inclusiv a majorărilor de întârziere și consiliere fiscală, în conformitate cu prevederile Codului fiscal, ale Codului de procedură fiscală și a celorlalte acte normative adoptate de către autoritățile centrale și locale.

Subordonare

Biroul Taxe și Impozite Locale este subordonat Serviciului Financiar Contabil.

Atribuții principale

Biroul Taxe și Impozite Locale are atribuții privind stabilirea, constatarea, controlul, urmărirea și încasarea impozitelor și taxelor locale, pe raza administrativ-teritorială a Orașului Bolintin-Vale.

 • Lista completă a atribuțiilor

  1. Organizează şi asigură acţiunea de stabilire şi constatare a impozitelor şi taxelor locale, datorate de persoanele fizice;
  2. Întocmeşte borderourile de debite şi scăderi, urmăreşte operarea lor şi asigură transferarea acestora spre încasare;
  3. Urmăreşte întocmirea şi depunerea în termenele prevăzute de lege a declaraţiilor de impunere de către persoanele fizice;
  4. Verifică gestionarea documentelor referitoare la impunerea fiecărui contribuabil;
  5. Verifică periodic persoanele fizice aflate în evidenţă ca deţinătoare de bunuri sau venituri supuse impozitelor şi taxelor locale şi a altor impozite sau taxe ce constituie venit al bugetului local, în legătură cu sinceritatea declaraţiilor făcute, cu modificările intervenite, operând, după caz, diferenţele faţă de impunerile iniţiale şi ia măsuri pentru încasarea acestora la termen;
  6. Urmăreşte, în vederea încasării taxelor şi chiriilor rezultate din contractele de închiriere a terenurilor aparţinând domeniului public pentru amplasarea de chioşcuri, tonete, rulote, contracte de închiriere încheiate cu persoane fizice;
  7. Urmăreşte şi răspunde de achitarea de către persoanele fizice a taxelor pentru ocuparea legală a terenului aparţinând domeniului public prin verificarea pentru fiecare caz în parte a documentelor primare doveditoare;
  8. Aplică sancţiunile prevăzute de actele normative tuturor contribuabililor, persoane fizice, care încalcă legislaţia fiscală şi ia măsuri ce se impun pentru înlăturarea deficienţelor constatate;
  9. Ține evidenţa debitelor din impozite taxe, amenzi şi modificările debitelor iniţiale pentru persoanele fizice;
  10. Urmăreşte încasarea şi calculează redevenţa pentru contractele de concesiune încheiate de Consiliul Local al Orașului Bolintin-Vale;
  11. Înregistrează biletele prezentate de organizatorii de spectacole persoane fizice, vizează şi semnează carnetele şi urmăreşte încasarea de la aceştia a impozitului datorat;
  12. Avizează cererile în legătură cu acordarea de amânări, eşalonări, reduceri, scutiri, restituiri şi compensări de impozite, taxe şi majorări de întârziere formulate de persoanele fizice;
  13. Analizează, cercetează şi soluţionează cererile cu privire la stabilirea impozitelor şi taxelor formulate de persoanele fizice, conform competenţelor legale;
  14. Propune, în condiţiile legii, modificarea cuantumului impozitelor şi taxelor locale, precum şi stabilirea de taxe speciale pe timp limitat ce trebuie aprobate de către Consiliul Local, datorate de persoanele fizice;
  15. Asigură prezentarea tuturor documentelor necesare ordonatorului principal de credite şi Consiliului Local, în vederea întocmirii bugetului local precum şi a modului de execuţie a bugetului local;
  16. Asigură arhivarea actelor pe care le instrumentează;
  17. Întocmeşte documentaţiile necesare în vederea soluţionării contestaţiilor formulate împotriva obiecţiunilor şi le prezintă primarului pentru emiterea Dispoziţiei, în condiţiile legii;
  18. Colaborează cu celelalte servicii pentru întocmirea raportului anual ce se prezintă Consiliului Local;
  19. Urmăreşte şi răspunde de respectarea şi aplicarea hotărârilor Consiliului Local, dispoziţiilor Primarului şi a celorlalte acte normative care reglementează impozitele şi taxele locale şi alte impozite şi taxe care constituie venit al bugetului local, datorate de persoanele fizice;
  20. Ține evidența și răspunde de întocmirea facturilor de TVA.;
  21. Înregistrarea în contabilitate a încasărilor şi plăţilor în lei, conform extrasului de cont;
  22. Întocmirea notelor contabile privind toate categoriile de venituri și TVA-ul aferent unde este cazul, stabilirea componentei fiecărui cont care prezintă sold la sfârșitul lunii;
  23. Evidenta analitica a veniturilor si confruntarea lunara a contului sintetic;
  24. Întocmirea balantei contabile lunare;
  25. Organizează, îndrumă şi controlează acţiunea de constatare şi stabilire a impozitelor şi taxelor locale, datorate de persoanele juridice;
  26. Urmăreşte întocmirea şi depunerea în termenele prevăzute de lege a declaraţiilor de impunere de către persoanele juridice;
  27. Asigură gestionarea documentelor referitoare la impunerea fiecărui contribuabil persoană juridică;
  28. Urmăreşte, în vederea încasării taxelor şi chiriilor, rezultate din contractele de închiriere a terenurilor apaţinând domeniului public pentru amplasarea de chişcuri, tonete, rulote, contracte de închiriere care au fost încheiate cu persoane juridice;
  29. Urmăreşte şi răspunde de achitarea de către persoanele juridice a taxelor pentru ocuparea legală a terenului aparţinând domeniului public prin verificarea pentru fiecare caz în parte a documentelor primare doveditoare;
  30. Aplică sancţiunile prevăzute de actele normative tuturor contribuabililor, persoane juridice, care încalcă legislaţia fiscală şi ia măsurile ce se impun pentru înlăturarea deficienţelor constatate;
  31. Ține evidenţa debitelor din impozite taxe, amenzi şi modificările debitelor iniţiale la persoanele juridice;
  32. Avizează cererile în legătură cu acordarea de amânări, eşalonări, reduceri, scutiri, restituiri şi compensări de impozite, taxe şi majorări de întârziere pentru persoanele juridice;
  33. Întocmeşte şi gestionează dosarele fiscale pentru contribuabilii persoane juridice autorizate să desfăşoare activităţi producătoare de venituri şi care datorează impozite şi taxe Consiliului Local;
  34. Propune, în condiţiile legii, modificarea cuantumului impozitelor şi taxelor locale, precum şi stabilirea de taxe speciale pe timp limitat ce trebuie aprobate de către Consiliul Local, datorate de persoanele juridice;
  35. Asigură prezentarea tuturor documentelor necesare ordonatorului principal de credite şi Consiliul Local, în vederea întocmirii bugetului local, precum şi a modului de execuţie a bugetului local;
  36. Asigură arhivarea actelor pe care le instrumentează;
  37. Verifică la persoanele juridice deţinătoare de bunuri sau venituri supuse impozitelor şi taxelor, sinceritatea documentelor şi a declaraţiilor privitoare la impunere şi sancţionează nedeclararea în termenul legal a acestor bunuri supuse impozitării sau taxării;
  38. Asigură evidenţa plăţilor de impozite şi taxe pe baza declaraţiilor depuse de persoenle juridice, care se completează cu procesele verbale de control ale inspectorilor de specialitate;
  39. Verifică modul în care agenţii economici persoane juridice, calculează şi virează la termenele legale sumele cuvenite bugetului local, ca titlu de impozite şi taxe;
  40. Efectuează analize şi întocmeşte situaţii în legătură cu verificarea, constatarea şi stabilirea taxelor şi impozitelor locale la persoanele juridice, rezultatele acţiunilor de verificare şi impunere, măsurile luate pentru nerespectarea legislaţiei fiscale, cauzele care generează fenomenele de evaziune fiscală şi propune măsuri pentru întărirea legalităţii în materie de impozite şi taxe;
  41. Întocmeşte documentaţiile necesare în vederea soluţionării contestaţiilor formulate împotriva obiecţiunilor şi le prezintă primarului pentru emiterea Dispoziţiei, în condiţiile legii;
  42. Colaborează cu celelalte servicii pentru întocmirea raportului anual ce se prezintă Consiliului Local;
  43. Urmăreşte şi răspunde de respectarea şi aplicarea hotărârilor Consiliului Local şi a celorlalte acte normative care reglementează taxele şi impozitele locale şi alte impozite şi taxe care constituie venit al bugetului local, datorate de persoanele juridice;
  44. Alte atribuţii stabilite prin lege, hotărâri ale Consiliului Local, dispoziţii ale Primarului sau primite de la şefii ierarhici.

 • Modalități de plată a impozitelor și taxelor locale

  Modalitățile de plată disponibile sunt:

  • plata în numerar, la caseria din sediul primăriei,
  • plata prin ordin de plată sau prin mandat poștal,

  RO90TREZ3222107020102XXX IMPOZIT PE CLĂDIRI PERSOANE JURIDICE

  RO37TREZ3222107020202XXX IMPOZIT PE TERENURI PERSOANE JURIDICE

  RO83TREZ32221070203XXXXX TAXE TIMBRU JUDICIARE

  RO12TREZ3222116020202XXX TAXĂ MIJLOACE DE TRANSPORT PERSOANE JURIDICE

  AMENZILE  se plătesc la sediul ANAF, sucursala Bolintin-Vale

  • plata online, direct de pe siteul primăriei, prin ghiseul.ro – Sistemul Național Electronic de Plată Online cu Card Bancar.

  Accesând siteul Primăriei Orașului Bolintin-Vale, www.bolintin-vale.ro, puteți afla mai multe detalii despre crearea unui cont și despre efectuarea plății efective. De asemenea, reamintim că prin www.ghiseul.ro  mai pot fi plătite si amenzile contravenționale, iar dovada plății se primește pe e-mail în doar câteva minute de la plata efectivă.

  • plata prin intermediul perceptorului fiscal, pe care îl puteți contacta telefonic în zilele lucrătoare, între orele 8.00-16.30.
   • Toader Mariana, perceptor fiscal  – 0729.795.195
    • Malu Spart
    • Suseni
    • Crivina
    • Bolintin-Vale

Servicii online


Documentele se depun la biroul de taxe și impozite din cadrul Primăriei,  str. Libertății nr. 1.
Pentru informații suplimentare puteți suna la numărul de telefon 0246.271.187 interior 206.

– În cazuri specifice pot fi solicitate și alte înscrisuri, care să ateste  veridicitatea și/sau să clarifice unele stări de fapt.
– Toate documentele prezentate în fotocopie se certifica pentru conformitate cu originalul.
– Limba oficială în administrația fiscală este limbă română. Dacă la organele fiscale se depun petiții, documente justificative, certificate sau alte înscrisuri într-o limbă străină, organele fiscale vor solicita că acestea să fie însoțite de traduceri în limbă română certificate de traducători autorizați.


Servicii oferite publicului

 • Eliberarea Acordului de Funcționare pentru desfășurarea activităților comerciale

  Pașii ce trebuie urmați

  Pentru eliberarea Acordului de Funcționare pentru desfășurarea activităților comerciale se parcurg următorii pași:

  1.Depunerea documentelor la Registratura din cadrul Primăriei Orașului Bolintin-Vale împreună cu datele de contact ale agentului economic.

  Acte necesare:

  1. Cerere însoțită de B.I./C.I. al/a persoanei care depune documentația de autorizare – copie;
  2. Certificat de înregistrare eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului;
  3. Certificat Constatator pentru punctul de lucru, eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului conform Legii nr. 26/1990 privind Registrul Comerțului cu modificările și completările ulterioare, respectiv a Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice, cu modificările și completările ulterioare;
  4. Actul de deținere al spațiului (proprietate, închiriere, comodat, subînchiriere cu acordul proprietarului) din care să reiasă suprafața utilă a structurii de vânzare:
  5 Releveul spațiului comercial;
  6. Avizele/documentele prevăzute de legislația specifică în domeniile sanitar, sanitar-veterinar, protecția mediului, Registrul Auto Român, în funcție de specificul activității desfășurate și de spațiul în care își desfășoară activitatea comercială;
  7. Dovada achitării taxei de eliberare a acordului;
  8. în situația schimbării de destinație a spațiului în care se desfășoară activitatea comercială se va prezenta Autorizația de Construire și Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor;
  9. Contract cu o societatea prestatoare de servicii de salubrizare, autorizată de Primăria Orașului Bolintin-Vale, factură și ultima chitanță de plată, după caz;
  10. Acordul Asociației de Proprietari (numele în clar al președintelui, semnătura, ștampilă și data Adunării Generale a Asociației) + tabelul nominal cu locatarii/proprietarii direct afectați cu B.I/C.I – C.N.P., serie, număr și semnătură, ștampila Asociației și data pe anul în curs (conform Legii nr. 196/2018), cu specificarea expresă a orarului de funcționare, după caz;
  11. Autorizația de Securitate la Incendiu însoțită de planurile vizate spre neschimbate, Declarație pe propria răspundere privind respectarea prevederilor Legii nr. 307/2006. cu modificările și completările ulterioare și Declarație pe propria răspundere privind respectarea Legii nr. 50/1991, cu modificările și completările ulterioare, după caz;
  12. Acordul de Funcționare eliberat anterior în original, după caz;

  13. Certificat de atestare fiscală, eliberat de către Serviciul Impozite și Taxe Locale al Orașului Bolintin-Vale, din care să reiasă că agentul economic nu înregistrează datorii la bugetul local original (sau cu specificația pe certificat că spațiul este cu altă destinație decât cea de locuință);

  Descarcă fișiere atașate

  Cerere-tip pentru eliberarea Autorizației de funcționare (Anexa nr. 1)

  Cerere pentru eliberarea Avizului pentru orarul de funcționare (Anexa nr.2)

  Declarație pe proprie răspundere (Anexa nr. 4)

  Regulament privind desfășurarea activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață pe raza administrativ teritorială a Orașului Bolintin-Vale

  Acordul de Funcționare va fi eliberat la cererea agentului economic, în termen de 30 de zile de la solicitare, de către Serviciul Financiar-Contabil din cadrul Primăriei Orașului Bolintin-Vale.

 • Eliberarea Autorizației de Funcționare privind desfășurarea activității de alimentație publică/activități recreative și distractive

  Pașii ce trebuie urmați

  Pentru eliberarea Autorizației de Funcționare privind desfășurarea activității de alimentație publică/activități recreative și distractive se parcurg următorii pași:

  1.Depunerea documentelor la Registratura din cadrul Primăriei Orașului Bolintin-Vale împreună cu datele de contact ale agentului economic.

  Acte necesare:

  1. Cererețanexa nr.l) însoțită de B.I./C.I. al persoanei care depune documentația de autorizare – copie;
  2. Certificat de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului;
  3. Dovada achitării taxei pentru eliberarea autorizației – copie;
  4. Certificat Constatator pentru punctul de lucru, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului conform Legii nr. 26/1990 privind Registrul Comerțului cu modificările și completările ulterioare, respectiv Legii nr. 359’2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în Registrul Comerțului a persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale și persoanelor juridice. înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice, cu modificările și completările ulterioare;
  5. Actul de deținere al spațiului (proprietate, închiriere, comodat, subînchiriere cu acordul proprietarului) din care să reiasă suprafața utilă a structurii de vânzare;
  6. Releveul spațiului comercial;
  7. A vizele/ Autorizații/documentele prevăzute de legislația specifică în domeniile sanitar, sanitar-veterinar, protecția mediului, în funcție de specificul activității desfășurate și de spațiul în care își desfășoară activitatea comercială;
  8. Fotografie color exterioară de ansamblu a spațiului comercial;
  9. In situația schimbării de destinație a spațiului în care se desfășoară activitatea comercială se va prezenta Autorizația de Construire și Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor;

  10. Certificat de atestare fiscală, eliberat de către Serviciul Impozite si Taxe Locale al Orașului Bolintin-Vale, din care să reiasă că agentul economic nu înregistrează datorii la bugetul local – original (sau cu specificația pe certificat că spațiul este cu altă destinație decât cea de locuință):
  11. Contract cu o societate prestatoare de servicii de salubrizare, autorizată de Primăria Orașului Bolintin-Vale, factură și ultima chitanță de plată, după caz;
  12. Acordul Asociației de Proprietari (numele în clar al președintelui, semnătura, ștampila și data Adunării Generale a Asociației) – tabelul nominal cu locatarii direct afectați cu B.I./C.l. – C.N.P., serie, număr și semnătura și ștampila Asociației și data pe anul în curs (conf. Legii nr. 196/2018). cu specificarea expresă a orarului de funcționare, după caz;
  13. Autorizație de mediu sau declarație pe proprie răspundere cu suprafața în care își desfășoară activitaea conform art. 475 alin. 3 din Codul Fiscal;
  14. Autorizația de Funcționare privind desfășurarea activității de alimentație publică/activități recreative și distractive, eliberată anterior, în original, după caz;
  15. Autorizația de Securitate la Incendiu însoțită de planurile vizate spre neschimbare, Declarația pe propria răspundere privind respectarea prevederilor Legii nr. 307/2006, cu modificările și completările ulterioare și Declarația pe propria răspundere privind respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991, cu modificările și completările ulterioare, după caz;

  Descarcă fișiere atașate

  Cerere-tip pentru eliberarea Autorizației de funcționare (Anexa nr. 1)

  Cerere pentru eliberarea Avizului pentru orarul de funcționare (Anexa nr.2)

  Declarație pe proprie răspundere (Anexa nr. 4)

  Regulament privind desfășurarea activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață pe raza administrativ teritorială a Orașului Bolintin-Vale

  Acordul de Funcționare va fi eliberat la cererea agentului economic, în termen de 30 de zile de la solicitare, de către Serviciul Financiar-Contabil din cadrul Primăriei Orașului Bolintin-Vale.

 • Înscrierea în evidențele fiscale a unei clădiri

  Acte necesare:

  1. Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului / taxei pe clădirile rezidențiale / nerezidențiale / cu destinație mixtă aflate în proprietatea  persoanelor juridice, Anexa nr. 2,  Model 2016 ITL 002 (formular tipizat- 2 exemplare originale);
  2. Actul de dobândire al clădirii, ce poate fi: contract de vânzare-cumpărare,  contract de schimb, act de donație, act de dâre în plată, act de adjudecare,  hotărâre judecătorească rămasă definitivă și irevocabilă/definitivă  și executorie, după caz, act  adițional la actul constitutiv al contribuabilului, protocol de predare-primire, în cazul fuziunilor/divizărilor: Certificatul de înregistrare mențiuni, etc , (fotocopie- 2 exemplare);
  3. Declarație pe propria răspundere, cunoscând prevederile legii penale privind falsul în înscrisuri, din care să reiasă faptul că toate cheltuielile  atribuibile direct investiției  se regăsesc în valoarea declarată  organului fiscal (original);

  *În situația în care lucrările  efectuate ce au modificat masă impozabilă, nu au necesitat emiterea unei  autorizații de construire, se depune o declarație  pe propria răspundere,  cunoscând prevederile legii penale privind falsul în înscrisuri, din care să  reiasă această situație de fapt, însoțită de documentele contabile justificative  (original);

  1. Balanța de verificare aferentă lunii înregistrării în evidența contabilă, a modificării valorii de impunere a clădirii, însoțită de fișa contului  corespunzător(original);  Contract  de leasing financiar și/sau contract de novație, în cazul contribuabililor care au calitatea de locatar, însoțit de raportul de evaluare și de procesul verbal de predare-primire sau orice  alt document similar acestuia (fotocopie);
  2. Documentul prin care se atribuie în concesiune /închiriere /administrare/ folosință o clădire, proprietate publică sau privată a statului, ori a unităților  administrativ-teritoriale, (fotocopie) însoțit de Adeverință  eliberată de instituția ce  deține clădirea, din care să reiasă valoarea  clădirii / spațiului din clădire deținut în folosință precum și data reevaluărilor aferente clădirii ce  face obiectul declarării, pentru întreagă perioadă de derulare a  contractului / contractelor de închiriere / concesionare (fotocopie);
  3. Codul unic de înregistrare (fotocopie);

  Descarcă fișiere atașate

  Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului / taxei pe clădirile rezidențiale / nerezidențiale / cu destinație mixtă aflate în proprietatea  persoanelor juridice, Anexa nr. 2,  Model 2016 ITL 002 (formular tipizat- 2 exemplare originale)

 • Înscrierea în evidențele fiscale a unui teren

  Acte necesare:

  1. Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului / taxei pe teren în cazul persoanelor juridice, Anexa nr. 4, Model 2016 ITL 004 (formular tipizat- 2 exemplare originale);
  2. Actul de dobândire, în formă autentică, ce poate fi: contract de vânzare-cumpărare, contract de schimb, act de donație, act de dare în plată, act de adjudecare, hotărâre judecătorească rămasă definitivă și irevocabilă / definitivă și executorie, după caz, act adițional la actul constitutiv al contribuabilului, Certificatul de înregistrare mențiuni, etc. (fotocopie- 2 exemplare);
  3. Contract de leasing financiar și/sau contract de novație, în cazul contribuabililor, care au calitatea de locatar, însoțit de raportul de evaluare și de procesul verbal de predare-primire sau orice alt document similar acestuia (fotocopie);
  4. Documentul prin care se atribuie în concesiune / închiriere / administrare / folosință o clădire, proprietate publică sau privată a statului ori a unităților administrativ- teritoriale (fotocopie);
  5. Fișa corpului de proprietate / fișa bunului imobil (fotocopie);
  6. Adeverință, eliberată de compartimentul agricol, referitoare la categoria de folosință a terenului, după caz (fotocopie);
  7. Codul unic de înregistrare (fotocopie);

  Descarcă fișiere atașate

  Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului / taxei pe teren în cazul persoanelor juridice, Anexa nr. 4, Model 2016 ITL 004 (formular tipizat- 2 exemplare originale)

 • Modificarea în evidențele fiscale a valorii de impunere a unei clădiri

  Acte necesare:

  1. Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului / taxei pe clădirile rezidențiale / nerezidențiale / cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice, Anexa nr. 2, Model 2016 ITL 002 (formular tipizat- 2 exemplare originale)
  2. Raportul de reevaluare, întocmit de expert A.N.E.V.A.R., însoțit de dovadă că rezultatele evaluării au fost înregistrate în bază de date, cuprinzând valorile impozabile ale clădirilor, gestionată de Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România (ANEVAR) (fotocopie);
  3. Hotărârea adunării generale a acționarilor/decizia asociatului unic, privind aprobarea înregistrării în evidența contabilă, a rezultatului raportului de evaluare, după caz (fotocopie);
  4. Balanța de verificare aferentă lunii înregistrării în evidența contabilă a valorii rezultate în urmă raportului de evaluare, însoțită de fișa contului corespunzător (original);
   * În cazul executării unor lucrări de modernizare /desființare parțială sau totală a unei clădiri / părți din clădire, ce au necesitat emiterea unei autorizații de construire;
  5. Declarație pe propria răspundere, cunoscând prevederile legii penale privind falsul în înscrisuri, din care să reiasă faptul că toate cheltuielile atribuite direct investiției, se regăsesc în valoarea declarată organului fiscal (original);
   * În situația în care lucrările efectuate ce au modificat masă impozabila, nu au necesitat emiterea unei autorizații de construire, se depune o declaratie pe propria răspundere, cunoscând prevederile legii penale privind falsul în înscrisuri, din care să reiasă această situație de fapt, însoțită de Contract de prestări servicii, încheiat cu constructorul/ antreprenorul/furnizorul, proces verbal de recepție/la terminarea lucrărilor /de punere în funcțiune etc., semnat cu constructorul /antreprenorul /furnizorul etc., ce servește drept document de înregistrare în evidența operativă și în contabilitate, în cazul în care lucrările de modernizare nu au fost efectuate în regie proprie (fotocopie);
  6. Balanța de verificare, aferentă lunii înregistrării în evidența contabilă, a modificării valorii de impunere a clădirii, însoțită de fișa contului corespunzător (original);
  7. Bilanț contabil, aferent exercițiilor financiare precedente, înregistrat la A.N.A.F., în situația în care modificarea valorii de impunere a clădirii a fost efectuată în ultimii cinci ani fiscali precedenți anului în curs (fotocopie);
  8. Codul unic de înregistrare (fotocopie);

  Descarcă fișiere atașate

  Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului / taxei pe clădirile rezidențiale / nerezidențiale / cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice, Anexa nr. 2, Model 2016 ITL 002 (formular tipizat- 2 exemplare originale)

 • Scoaterea din evidențele fiscale a unui imobil (clădire și teren)

  Acte necesare:

  1. Cerere prin care se solicită încetarea de pe rolul fiscal a imobilului (2 exemplare originale);
  2. Actul prin care s-a transmis/pierdut dreptul de proprietate/folosință al bunului, ce poate fi: contract de vânzare- cumpărare, contract de schimb, act de donație, act de dare în plată, act de adjudecare, hotărâre judecătorească rămasă definitivă și irevocabilă /definitivă și executorie, după caz, act adițional la actul constitutiv al contribuabilului, Certificatul de înregistrare mențiuni,
  3. Autorizația de desființare, însoțită de procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor în situația desființărilor clădirilor, rezilierile contractelor de leasing financiar și/sau contractele de novație, însoțite de procesul verbal de predare-primire sau orice alt document similar acestuia, etc, (fotocopie -în 2 exemplare);
  4. Balanța de verificare aferentă lunii înregistrării în evidența contabilă a scoaterii din evidența fiscală a valorii de impunere a clădirii/terenului, însoțită de fișa contului corespunzător (original);
  5. Codul unic de înregistrare (fotocopie);
 • Înscrierea în evidențele fiscale a unui mijloc de transport și mijloacelor de transport marfă cu masă maximă autorizată de peste 12 tone

  Acte necesare:

  1. Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloacele de transport aflate în proprietatea persoanelor fizice/persoane juridice – model 2016 ITL 005,   sau
  2. Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 tone aflate în proprietatea persoanelor fizice/juridice- model 2016 ITL 006 ;
  3. Actul de dobândire al mijlocului de transport (contract de vânzare- cumpărare, contract de schimb, factură, act de donație, hotărâre judecătorească rămasă definitivă și irevocabilă /definitivă și executorie, act adițional la actul constitutiv al contribuabilului, protocol de predare-primire, etc (fotocopie);
  4. Cartea de identitate a vehiculului;
  5. Contract de leasing financiar și/sau contract de novație/cesiune, însoțit de procesul verbal de predare-primire sau orice alt document similar acestuia, în cazul contribuabililor care au calitatea de locatar (fotocopie);
  6. Certificat de atestare fiscală, emis pe numele vânzătorului/fostului utilizator, de către compartimentul de specialitate al autorității administrației publice locale competențe, cu excepția mijloacelor de transport dobândite din străinătate (original);
  7. Adeverință, eliberată de Regia Autonomă Registrul Auto Român, care atesta sistemul de suspensie în cazul mijloacelelor de transport cu masă totală autorizata de peste 12 tone (fotocopie);
  8. Codul unic de înregistrare (fotocopie);

  Descarcă fișiere atașate

  1. Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloacele de transport aflate în proprietatea persoanelor fizice/persoane juridice – model 2016 ITL 005
  2. Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 tone aflate în proprietatea persoanelor fizice/juridice- model 2016 ITL 006
 • Schimbarea în evidențele fiscale, a încadrării din locatar în proprietar, în cazul finalizării contractelor de leasing financiar cu trasferul proprietății bunului ce face obiectul acestora, pentru mijloacele de transport și mijloacelor de transport marfă cu masa maximă autorizată de peste 12 tone

  Acte necesare:

  1. Adresă tip (2 exemplare originale);
  2. Factură cu valoarea reziduală, având menționate datele de identificare ale mijlocului de transport, în cazul finalizării contractelor de leasing financiar cu trasferul proprietății bunului ce face obiectul acestora (fotocopie);
  3. Fișa de înmatriculare (original);
 • Încetarea din evidențele fiscale a unui mijloc de transport, întocmit după data emiterii / eliberării certificatului de atestare fiscală, eliberat în vederea înstrăinării bunului

  Acte necesare:

  1. Declarația pentru scoaterea din evidența a mijloacelor de transport Model 2009 ITL 027 (formular tipizat- 2 exemplare originale);
  2. Actul de înstrăinare (contract de vânzare – cumpărare, contract de schimb, factură, act de donație, hotărâre judecătorească rămasă definitivă și irevocabilă /definitivă și executorie, act adițional la actul constitutiv al contribuabilului, protocol de predare primire, contract de leasing financiar, contract de novație/cesiune, însoțit de procesul verbal de predare primire sau orice alt document similar acestuia, în cazul contribuabililor care au calitatea de locatar, etc (fotocopie);
  3. Cartea de identitate a vehiculului;
  4. Fișa de înmatriculare (original);
  5. Codul unic de înregistrare (fotocopie);
 • Transferul mijloacelor de transport ca urmare a schimbării sediului social

  Acte necesare:

  1. Cerere de transfer (2 exemplare);
  2. Hotărârea adunării generale a asociaților și/sau decizia asociatului unic înscris ce a fost depus la Oficiul Național al Registrului Comerțului privitor la schimbarea de sediu / denumire (fotocopie-2 exemplare);
  3. Rezoluția pronunțată în ședința publică prin care se admite cererea referitoare la schimbarea de sediu și se dispune înregistrarea în Registrul Comerțului a mențiunilor cu privire la schimbarea sediului/denumirii (fotocopie- 2 exemplare);
  4. Certificat de înregistrare mențiuni eliberat de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Giurgiu (fotocopie-2 exemplare);
  5. Certificat de înregistrare pentru noul sediu (fotocopie- 2 exemplare);

  Cărțile de identitate ale vehiculelor ce fac obiectul transferului de dosar (fotocopie-2 exemplare);

   Încetarea  mijloacelor de transport din evidența fiscală se efectuează sub condiția transmiterii Confirmării  de primire a dosarului de transfer  de către organul fiscal cu competență  teritorial- administrativă unde se găsește noul sediu al  contribuabilului. 

 • Schimbarea sediului social / denumirii contribuabilului persoană juridică

  Acte necesare:

  1. Adresă tip (2 exemplare);
  2. Hotărârea adunării generale a asociaților și/sau decizia asociatului unic, înscris ce a fost depus la Oficiul Național al Registrului Comerțului, privitor la schimbarea de sediu / denumire (fotocopie);
  3. Rezoluția pronunțată în ședința publică, prin care se admite cererea referitoare la schimbarea de sediu și se dispune înregistrarea în Registrul Comerțului a mențiunilor cu privire la schimbarea sediului/denumirii (fotocopie);
  4. Certificat de înregistrare mențiuni, eliberată de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Giurgiu (fotocopie);
  5. Certificat de înregistrare pentru noul sediu / nouă denumire (fotocopie);
 • Stabilirea taxei pentru servicii reclamă și publicitate

  Acte necesare:

  1. Declarație fiscală/Decizie de impunere pentru pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă si publicitate Anexa nr. 14, Model 2016 ITL014 (formular tipizat – 2 exemplare originale);
  2. Împuternicire și copie de pe actul de identitate a persoanei delegate;
  3. Documente justificative sau după caz declarație pe propria răspundere , cunoscând prevederile legii penale privind falsul în înscrisuri, din care să rezulte amplasarea structurii de afișaj la o data certă și dimensiunile structurii de afișaj, ce face obiectul taxării (fotocopie/original după caz);
  4. Aviz/autorizație de amplasare structură de afișaj (fotocopie);
  5. Autorizația de Construire (în situația în care amplasarea structurii de afișaj a necesitat emiterea unei autorizații de construire), însoțită de Memoriul tehnic și/sau de Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor sau procesul verbal de predare- primire / amplasare, după caz (fotocopie);

  Descarcă fișiere atașate

  Declarație fiscală/Decizie de impunere pentru pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă si publicitate Anexa nr. 14, Model 2016 ITL014 (formular tipizat – 2 exemplare originale)

 • Stabilirea taxei pentru afisaj în scop de reclamă și publicitate

  Acte necesare:

  1. Declarația fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru afisaj în scop de reclamă și publicitate – Model 2016 ITL 015 (formular tipizat – 2 exemplare originale);
  2. Documente justificative sau după caz declarație pe propria răspundere, cunoscând prevederile legii penale privind falsul in înscrisuri, din care sa rezulte amplasarea structurii de afișaj la o data certa si dimensiunile structurii de afișaj, ce face obiectul taxării (fotocopie/original după caz);
  3. Aviz/autorizație de amplasare structura de afișaj (fotocopie)
  4. Împuternicire si copie de pe actul de identitate a persoanei delegate sa depună documentele sus menționate.

  Descarcă fișiere atașate

  Declarația fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru afisaj în scop de reclamă și publicitate – Model 2016 ITL 015 (formular tipizat – 2 exemplare originale);

 • Eliberarea istoricului de rol fiscal

  Acte necesare:

  1. Adresă tip (2 exemplare);
  2. Documentul care atesta calitatea solicitantului (fotocopie);
 • Eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale și alte venituri datorate bugetului local

  Acte necesare:

  1. Cerere pentru eliberarea certificatului de atestare fiscală – Model 2016 ITL 012 );
  2. Ultima balanță întocmită  (cu analitic la contul 212), cu mențiunea valorii de impunere a imobilelor de pe raza orașului Bolintin-Vale.
  3. Împuternicire pentru persoana desemnată să reprezinte interesele societății in relația cu compartimentul de impozite și taxe locale;
  4. Copie xerox a actului de identitate a persoanei ce reprezintă interesele societății in relația cu compartimentul de impozite și taxe locale;

  Descarcă fișiere atașate

  Cerere pentru eliberarea certificatului de atestare fiscală – Model 2016 ITL 012 )


Unde se depun actele

Preluarea actelor și eliberarea documentelor se face la Biroul Taxe și Impozite Locale.
Adresa: Str. Libertății nr. 1, Bolintin-Vale


Program de lucru cu publicul

Preluare acte
Luni – Vineri  între orele :  8:00 -12:00

Eliberare acte
Luni-Joi între orele 12:00 – 16:00
Vineri între orele 12:00-14:00
Pentru mai multe informații, contactați Biroul de Taxe și Impozite.


Contact

Adresa: Str. Libertății nr. 1, Bolintin-Vale
Telefon: 0246.271.187 interior 206

Primăria Orașului Bolintin-Vale

Primăria Orașului Bolintin-Vale

Sari la conținut