ANUNȚ DGASPC – Campanie de selecție în vederea evaluării, formării, atestării și angajării în condițiile legii, de asistenți maternali

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu, desfășoară o campanie de selecție în vederea evaluării, formării, atestării si angajării în condițiile legii, de asistenți maternali

ANUNȚ DGASPC – Campanie de selecție în vederea evaluării, formării, atestării și angajării în condițiile legii, de AMP

Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului – Giurgiu, in scopul consolidării si dezvoltării rețelei de asistenți maternali profesioniști derulează in parteneriat cu Autoritatea Naționala pentru Protecția Drepturilor Copilului si Adopție, Proiectul TEAM – UP: Progres in calitatea ingrijitii alternative a copiilor”, cod proiect POCU/480/4/19/127169, proiect finanțat de Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman.

In acest context, D.G.A.S.P.C. Giurgiu va informează ca este deschisa campania de recrutare a persoanelor care doresc sa devină asistenți maternali profesioniști, pentru a lua in plasament copii.

Pot fi atestate ca asistent maternal doar persoanele care îndeplinesc următoarele condiții, in conformitate cu H.G. nr 679/2003 privind condițiile de obținere a atestatului, procedurile de atestare si statutul asistentului maternal profesionist si Ordinul nr.26/2019 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip familial destinate copiilor din sistemul de protecție specială:

 • sa aiba capacitatea deplina de exercițiu;
 • prin comportamentul in societate, starea sanatatii si profilul psihologic, sa prezinte garanții pentru Îndeplinirea corecta a obligațiilor care revin unui părinte, referitoare la creșterea, îngrijirea si educarea copiilor sai;
 • sa aiba disponibilitatea de timp necesar creșterii si educării copiilor;
 • sa aiba domiciliul stabil in județul Giurgiu;
 • domiciliul sa permită accesul la servicii medicale de specialitate sau de urgenta, servicii de recuperare/reabilitare, servicii educative;
 • sa aiba in folosința o locuința care sa dispună de spațiu corespunzător, dotat cu pat/patut pentru fiecare copil in parte, cu dependințe corespunzătoare pentru igiena, ambient sigur pentru asigurarea sanatatii si bunăstării copiilor, spațiu care sa permită realizarea unei ingrijiri cat mai bune a copiilor;
 • experiența si/sau disponibilitate pentru creșterea si îngrijirea cu ponderenta a doi copii; sa existe acordul din partea tuturor membrilor familiei pentru plasarea copiilor in familie;
 • sa manifeste o atitudine non-discriminatorie fata de persoanele cu nevoi special si fata de minoritățile existente;
 • motivația de a accepta copii in plasament in regim de urgenta, sa fie precisa si clara;
 • sa inteleaga, sa sprijine si sa incurajeze reintegrarea copilului in familie alunei când este posibil sau adopția, după caz;
 • sa aiba disponibilitatea de a lucra in condiții speciale sau de stres (plasament in regim de urgenza, copii cu nevoi special);
 • sa aiba minim cursuri gimnaziale absolvite.

Solicitantii sa nu se afle in următoarele situații:

 • sa fi suferit o condamnare prin hotarare judecătoreasca ramasa definitive pentru savarsirea cu intenție a unei infracțiuni;
 • părintele decăzut din drepturile părintești sau cel al cărui copil a fost declarant abandonat prin hotarare judecătoreasca ramasa definitive;
 • sa sufere de boli comice transmisibile;
 • persoana care are proprii copii dati in plasament.

Solicitantii vor depune la sediul Serviciului Asistenta Maternală din Giurgiu, sos Alexandriei, nr 7 – 9, următoarele documente:

 • CEREREA DE EVALUARE A CAPACITATI DE A DEVENI AMP (formular tipizat care se completează la sediul serviciului);
 • CURRICULUM VITAE (formular tipizat care se completează la sediul serviciului); copii de pe actele de stare civila si de pe actele de studii ale solicitantului;
 • adeverința medicala de la medical de familie, care sa prezinte o evaluare complete a stării de sanatate a solicitantului si a persoanelor care locuiesc cu acesta;
 • certificate de cazier judiciar ale solicitantului si ale persoanelor cu care acesta locuiește;
 • un document care sa ateste dreptul de folosința al solicitantului asupra locuinței.

Persoanele interesate pentru a deveni asistenți maternali profesioniști se pot adresa pentru informații suplimentare, la sediul D.G.A.S.P.C. din Giurgiu, sos Alexandriei, nr 7 – 9, Serviciul Asistenta Maternală – persoana de contact Mariana Dragnuta – telefon 0246/214011, int. 135

Anunț Prefectura Giurgiu – Elevii vor beneficia de plata în avans a unei sume forfetare lunare pentru cheltuielile de transport

În Monitorul Oficial Partea I nr. 1111/J 7.11,2022 a fost publicată OUG nr. 159/2022, pentru modificarea și completarea art. 84 din Legea educației naționale nr. 1/2011.

În baza acestui act normativ, elevilor care sunt școlarizați în altă localitate decât cea de domiciliu li se asigură o sumă forfetară lunară pentru cheltuielile.de transport, în funcție de distanța dintre localitatea de domiciliu și localitatea în care sunt școlarizați, dus-întors. pe durata cursurilor școlare. Aceste sume sunt asigurate prin bugetul Ministerului Educației, prin unitățile de învățământ în care sunt școlarizați elevii. Elevii beneficiază de plata în avans a sumei forfetare lunare. Suma forfetară este neimpozabilă și nu este luată în considerare la calculul venitului mediu net lunar pe membru de familie, necesar pentru obținerea bursei de studiu și/sau a bursei de ajutor social.

Elevilor care sunt cazați la internat sau în gazdă în localitatea unde studiază li se asigură decontarea cheltuielilor de transport între localitatea în care studiază și localitatea de domiciliu, astfel:
a) contravaloarea a 4 călătorii dus-întors/lună. din bugetul Ministerului Educației, prin unitățile de învățământ unde sunt școlarizați; decontarea se face pe baza documentelor de transport;
b) contravaloarea unei călătorii dus-întors efectuate în perioada fiecărei sărbători legale, din bugetul Ministerului Educației, prin unitățile de învățământ unde sunt școlarizați; decontarea se face pe baza documentelor de transport;
c) sumai decontată pentru facilitățile prevăzute Ia lit. a) și b) este neimpozabilă și nu este luată în considerare la calculul venitului mediu net lunar pe membru de familie, necesar pentru obținerea bursei de studiu și/sau a bursei de ajutor social, precum și pentru alte beneficii sociale.

S-a stabilit de asemenea și cuantumul acestei sume forfetare, respectiv 60 de lei/lună. pentru distanța de pană la 3 km, iar pentru distanțele ce depășesc 3 km, suma de 60 de lei/lună se suplimentează cu 6 lei/lună, pentru fiecare kilometru. în cazul în care costul transportului este mai mare decât 60 de lei/lună, aceasta poate fi majorată cu până la 100% dar nu mai mult decât contravaloarea documentelor de transport prezentate de către elevii care solicită suplimentarea sumei forfetare. În acest caz, sumele se decontează pe baza documentelor de transport emise de operatorii de transport. în situația în care suma forfetară lunară majorată cu 100% nu acoperă cheltuielile lunare de transport pe bază de abonament/pachet de bilete, diferența poate fi decontată din bugetele județelor/sectoarelor municipiului București.

Descarcă fișiere atașate

Anunț Prefectura Giurgiu – Elevii vor beneficia de plata în avans a unei sume forfetare lunare pentru cheltuielile de transport

Anunț campanie de prevenire și testare gratuită Babeș-Papanicolaou sau HPV – 22.11.2022

Teste GRATUITE Babeș-Papanicolaou sau HPV în orașul Bolintin-Vale.

La data de 22.11.2022, între orele 9:00- 16:30, în incinta Primăriei Bolintin-Vale, se va organiza o campanie de testare GRATUITĂ Babeș-Papanicolaou dacă aveți între 24-29 de ani,  sau HPV dacă aveți între 30 și 64 de ani.

Caravana mobilă care face analizele vine de la Spitalul Polizu în data mai sus menționată între orele 9:00 și 16:30.

Campania de pervenire și testare gratuită se adresează doamnelor cu vârsta cuprinsă între 24-64 de ani.

Pune sănătatea ta pe primul loc.
Și tu POȚI SĂ PREVII!
Proiect: „Integrarea screeningului primar HPV în programul național de screening pentru cancerul de col uterin”.
Program finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.
Contract de finanțare nr. POCU/257/4/9/120798. Cod SMIS: 120798.
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Anunț Urbanism: Persoanele fizice şi juridice care deţin fose septice trebuie să se înscrie în registrul de evidenţă până la data de 26 noiembrie 2022, dacă fosele sunt deja construite şi conectate

Înscrierea în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate (SIA)

ATENȚIE!

Persoanele fizice şi juridice care deţin fose septice trebuie să se înscrie în registrul de evidenţă până la data de 26 noiembrie 2022, dacă fosele sunt deja construite şi conectate, sau în termen de 120 de zile de la conectarea la sistemul de colectare şi/sau epurare a apelor uzate.

Conform Hotărârii de Guvern nr. 714 din 26 mai 2022 privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate, persoanele fizice și juridice, proprietari a spațiilor conectate la un sistem individual adecvat de epurare au obligația de a se înscrie în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate al Orașului Bolintin-Vale în termen de 120 de zile  de la conectarea incintei la sistemul de colectare și/sau epurare a apelor uzate.

Obligația înregistrării revine și proprietarilor de sisteme individuale adecvate construite înainte de intrarea în vigoare a prezentului act normativ, în termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a Hotărârii Guvernului.

În conformitate cu respectiva hotărâre privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate, nerespectarea de către persoanele fizice și juridice a dispozițiilor art. 11 alin. (1) și (2) și art. 15 alin. (2), constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 de lei la 10.000 de lei.

Formularele se depun la Compartimentul Urbanism și disciplina în construcții din cadrul Primăriei Orașului Bolintin-Vale – str. Libertății nr.1, Bolintin-Vale, Jud. Giurgiu sau se completează online, accesând linkurile de mai jos:

Completați formularul ONLINE (  Formulare Google)

A. Formular de înscriere în registrul de evidență a Sistemelor Individuale Adecvate (SIA) de  COLECTARE a apelor uzate la nivelul UAT Bolintin-Vale (Formular Google)

 B. Formular de înscriere în registrul de evidență a Sistemelor Individuale Adecvate (SIA) de  EPURARE a apelor uzate la nivelul UAT Bolintin-Vale (Formular Google)

Formulare în format PDF

 A. Formular de înscriere în registrul de evidență a Sistemelor Individuale Adecvate (SIA) de  COLECTARE a apelor uzate la nivelul UAT Bolintin-Vale

 B. Formular de înscriere în registrul de evidență a Sistemelor Individuale Adecvate (SIA) de  EPURARE a apelor uzate la nivelul UAT Bolintin-Vale

Modele de formulare completate

 A. MODEL DE COMPLETARE – Formular de înscriere în registrul de evidență a Sistemelor Individuale Adecvate (SIA) de COLECTARE a apelor uzate la nivelul UAT Bolintin-Vale

 B.MODEL DE COMPLETARE – Formular de înscriere în registrul de evidență a Sistemelor Individuale Adecvate (SIA) de EPURARE a apelor uzate la nivelul UAT Bolintin-Vale

Primăria Orașului Bolintin-Vale

Primăria Orașului Bolintin-Vale

Sari la conținut