Înființare târg săptămânal în Bolintin-Vale

Un obiectiv de o mare însemnătate atât pentru orașul nostru cât și pentru multe alte localități învecinate, este Târgul săptămânal din Bolintin-Vale. Am ales împreună cu consiliul local, să construim un târg nou, modern, pe amplasamentul celui existent. Am reușit să obținem finanțare din fonduri naționale, iar proiectul va fi implementat de Compania Națională de Investiții (CNI). Amplasamentul a fost predat executantului, urmând ca acesta să demareze lucrările în perioada următoare.

Construcțiile și dotările noului târg, sunt:

 • Hala agro-alimentară cu suprafața de 773 mp, cu o înălțime de 5,00 m;
 • Platforma betonată în aer liber în vederea amplasării de tarabe pentru vânzarea de produse nonalimentare;
 • Platformă betonată în aer liber în vederea amplasării de tarabe pentru legume-fructe, prevazută cu copertină de protecție;
 • Două copertine pe structură metalică pentru protecția platformelor de intemperii;
 • Platformă carosabilă pentru spațiu vânzare cherestea și cereale;
 • Module pentru grătare cu terase acoperite cu mese tip fast-food;
 • Grup sanitar mixt cu cabină pentru persoane cu dizabilități;
 • Căi rutiere pentru aprovizionare și alei pietonale pentru vizitatori;
 • Platformă pentru depozitarea selectivă a deșeurilor;
 • Utilități: alimentare cu apă, alimentare cu energie electrică, sistem de iluminat, supraveghere video, canalizare menajeră, canalizare pluvială;
 • Împrejmuire.

Se vor realiza parcări pe laturile târgului dinspre str. Republicii și str. Palanca, precum și pe o zona de aproximativ 3000 mp, către sensul giratoriu. Suprafața împrejmuită a târgului este de 13.000 mp, neincluzând aici parcările, acestea fiind în afara perimetrului târgului.

Valoarea  lucrărilor este de 18,9 milioane lei, cu finanțare din fonduri naționale și din fonduri locale.

La data prezentă, lucrările sunt realizate în proporție de 70%, obiectivul urmând a se finaliza în anul 2024.

Galerie foto


Reabilitare, modernizare, extindere, echipare Gradinița nr. 1 Bolintin-Vale - Cod SMIS 120350

Prin implementarea acestui proiect, s-a obținut o grădiniță modernă, cu o capacitate sporită, care are toate funcțiunile necesare unei bune desfășurări a activităților. Clădirea cuprinde:

PARTER

*Zona de acces:

 • hol de primire/acces cu așteptare și triaj medical;
 • cabinet medical;
 • doua scări interioare de acces la etaj;
 • scară exterioară de acces la etaj;

*Zona de program prelungit:

 • trei săli de grupă pentru 20 de copii fiecare, cu paturi rabatabile pe verticală;
 • grupuri sanitare separate pentru fiecare grupă;
 • sală de mese pentru 60 de copii;
 • oficiu de pregatire a porțiilor cu depozitare;
 • hol de distribuție cu dulapuri/vestiare pentru copii.

ETAJ

*Zona de program normal:

 • trei săli de grupă pentru 20 de copii fiecare, cu paturi rabatabile pe verticală;
 • grupuri sanitare separate pentru fiecare grupă;
 • sala polifuncțională (joacă pe timp friguros sau ploaie, serbări) pentru 100 de persoane;
 • vestiar pentru personal cu grupuri sanitare;
 • birou administrativ;
 • cameră depozitare material didactic.

De asemenea, s-au realizat și amenajări exterioare:

 • platforme pietonale;
 • loc de joacă;
 • împrejmuire și acces;
 • mobilier urban;
 • spații verzi;
 • rețele de instalații din incintă.

La data prezentă, lucrările sunt realizate în proporție de 98%, obiectivul urmând a fi recepționat la începutul anului 2024.

Valoarea lucrărilor a fost de 4,9 milioane lei, cu finanțare din fonduri europene și din fonduri locale.

Galerie foto

Pagina dedicată proiectului


Modernizarea sistemului de iluminat public în Orașul Bolintin-Vale - Etapa II

În cadrul lucrărilor de reabilitare și modernizare a drumurilor din localitatea Bolintin-Vale, sub trotuarele pietonale, este prevăzută canalizație pentru liniile electrice, inclusiv pentru iluminatul public. Prin acest proiect se prevede montarea unor noi stâlpi metalici pentru iluminat și desființarea celor existenți, din beton, cu pozarea cablurilor de alimentare cu energie electrică în subteran. Lămpile folosite sunt cele care sunt acum în funcțiune, care vor fi montate pe noii stâlpi metalici. Lucrările de modernizare ale iluminatului public au fost împărțite în două etape de realizare, ca și lucrările de modernizare a străzilor. Etapa I este în execuție, iar pentru etapa a II-a a fost întocmit studiul de fezabilitate. Termenul de finalizare a lucrărilor depinde de viteza de reacție a operatorilor rețelelor de alimentare cu energie electrică, precum și de internet și televiziune prin cablu, de a muta rețelele aeriene în subteran, în canalizația pe care le-am pus-o la dispoziție.

Am depus cerere de finanțare pentru proiect la Administrația Fondului de Mediu (AFM).

Indicatorii economici aferenți obiectivului de investiții, sunt:

 • cheltuieli eligibile 2.999.990,00 lei inclusiv TVA;
 • contribuție proprie la cheltuielile eligibile 0 Iei inclusiv TVA, reprezentând 0 %;
 • finanțare solicitată 2.999.990,00 lei inclusiv TVA;
 • valoare totală proiect 3.139.340,00 lei inclusiv TVA.

Cheltuielile neeligibile necesare implementării proiectului și care nu sunt finanțate de AFM, sunt în sumă de 139.350,00 lei, inclusiv TVA.

Galerie foto


Reabilitare, modernizare și dotare Așezământ cultural în Bolintin-Vale

Acest obiectiv presupune modernizarea căminului cultural, consolidarea clădirii, reabilitare termică, acustică, fonoizolare și finisare arhitecturală clădire la interior și exterior. Acesta este un obiectiv derulat prin Compania Națională de Investiții (CNI), care nu a avut un ritm de realizare bun, lucrările continuă să fie oprite. CNI a reziliat contractul cu executantul inițial și a realizat o nouă achiziție publică pentru finalizarea lucrărilor. Primăria orașului Bolintin-Vale a făcut și continuă să facă demersuri către CNI în vederea depășirii acestei situații neplăcute.

Valoarea lucrărilor este de 3,1 milioane lei, cu finanțare din fonduri naționale și din fonduri locale.

Galerie foto


Reabilitare, modernizare, extindere si dotare ambulatoriul Spitalului Orașenesc Bolintin-Vale - Cod SMIS 125464 (Modernizare Policlinica Bolintin-Vale)

Scopul proiectului este creșterea accesului și accesul echitabil la serviciile de sănătate de bază pentru toți, în special pentru cei vulnerabili și dezavantajați, pentru respectarea uneia dintre valorile ce stau la baza politicii naționale în sănătate, respectiv echitatea. Scopul proiectului se va realiza prin deschiderea unor secții noi și prin dezvoltarea secțiilor medicale deja existente ale Ambulatoriului Spitalului Orășenesc Bolintin-Vale relevante pentru tipologia bolilor întâlnite în comunitățile dezavantajate, inclusiv cele de romi, cărora li se va asigura accesul echitabil la aceste servicii.

Obiectivul general al proiectului este creșterea accesibilității serviciilor medicale pentru locuitorii din orașul Bolintin-Vale, inclusiv populația din zonele urbane marginalizate. Obiectivele specifice sunt:

 • îmbunătățirea infrastructurii ambulatoriului Spitalului Orășenesc Bolintin-Vale,
 • dezvoltarea serviciilor Ambulatoriului Spitalului Orășenesc Bolintin-Vale pentru creșterea ponderii afecțiunilor rezolvate în ambulatoriul de specialitate și
 • creșterea calității serviciilor medicale furnizate în Ambulatoriul Spitalului Orășenesc Bolintin-Vale printr-o dotare corespunzătoare.

Rezultatele așteptate în urma implementării proiectului sunt:

 1. Proiect elaborat în conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului, Condiții Specifice de accesare a fondurilor, si anume: – Documentație tehnico-economică (expertiză tehnică, audit energetic, studiu de fezabilitate cu elemente DALI); – Studii de teren; – Certificat de urbanism, însoțit de avize și acorduri; – Cerere de finanțare, împreună cu anexele și declarațiile solicitate prin Ghidul Solicitantului, Condiții Specifice de accesare a fondurilor, valabil pentru prezentul Apel de proiecte. Prezentul rezultat va contribui în mod direct la îndeplinirea obiectivului specific al Priorității de investiție 8.1 a Programului Operațional Regional 2014-2020.
 2. Unitate de implementare formată atât din echipa de implementare desemnată la nivel intern al UAT Orașul Bolintin-Vale, inclusiv Ambulatoriul Orășenesc, cât și din experți externi desemnați de către prestatorul de servicii de consultanță în management.Acest rezultat va contribui în mod direct la îndeplinirea obiectivului general și a obiectivelor specifice ale proiectului, întrucât activitatea derulata de către UIP reprezintă suport pentru realizarea tuturor activităților proiectului.
 3. Măsuri de informare și publicitate: – 2 anunțuri de presă ce vor fi publicate la începutul și finalul proiectului; – 1 panou temporar și 1 placă permanentă; – Autocolante ce vor fi aplicate pe dotările ce vor fi achiziționate prin proiect.
 4. Proiect tehnic (inclusiv detalii de execuție) elaborat în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu soluțiile descrise în SF cu elemente de DALI (inclusiv audit energetic și expertize tehnice), în vederea îndeplinirii obiectivelor specifice.
 5. Asistență tehnică acordată Beneficiarului de către proiectant pe parcursul execuției lucrărilor în vederea îndeplinirii obiectivelor specifice.
 6. Unitate medicală reabilitată, modernizată și extinsă în vederea îndeplinirii obiectivelor proiectului.
 7. Dotări necesare funcționalităților existente și viitoare ale Ambulatoriului Orășenesc Bolintin-Vale în vederea îndeplinirii obiectivului specific 3 al proiectului.
 8. Echipa de diriginți de santier ce vor supraveghea punerea în execuție a soluțiilor prevăzute în cadrul documentației tehnice în vederea îndeplinirii obiectivelor specifice. Echipa de diriginți de șantier va fi desemnată de către operatorul economic căruia îi va fi atribuit contractul de servicii.
 9. 3 rapoarte de audit financiar.

Investiţia vizează îmbunătăţirea calităţii şi a eficienţei îngrijirii spitaliceşti de urgenţă în orașul Bolintin-Vale, având în vedere situaţia actuală a stării fizice a clădirilor şi echiparea acestora, pentru a crea un cadru adecvat desfăşurării activităţilor medicale.

Prin acest proiect s-a intervenit asupra a două dintre clădirile existente (clădirea principală și clădirea unde a funcționat laboratorul), acestea fiind reabilitate și modernizate, beneficiind de dotări specifice activității de ambulatoriu. De asemenea, clădirea principală s-a extins cu încă două corpuri de clădire parter+etaj, legate între ele prin holuri de acces, rezultând un spațiu unic.

Investiţia vizează îmbunătăţirea calităţii şi a eficienţei îngrijirii spitaliceşti de urgenţă în orașul Bolintin-Vale, având în vedere situaţia actuală a stării fizice a clădirilor şi echiparea acestora, pentru a crea un cadru adecvat desfăşurării activităţilor medicale.

Obiectivul cuprinde următoarele:

Cabinete medicale:

 • cardiologie;
 • R.L.;
 • oftalmologie;
 • chirurgie;
 • ortopedie-traumatologie, inclusiv cameră de tratamente;
 • dermato-venerologie;
 • neurologie;
 • pediatrie cu acces și spații auxiliare separate, inclusiv cameră de termometrizare și cameră izolare cu grup sanitar;
 • medicină internă;
 • urologie;
 • planificare familială;
 • diabet zaharat și nutriție;
 • oncologie, inclusiv camera de tratamente și grup sanitar propriu;
 • obstetrică-ginecologie;
 • psihologie și psihiatrie;

Laborator de analize medicale:

 • recoltare și primire probe biologice;
 • bacteriologie BK;
 • bacteriologie clinică;
 • hematologie, biochimie, imunologie, hemostază etc.;

*Imagistică:

 • RMN;
 • RX grafie;
 • mamografie

În corpul de clădire unde a funcționat laboratorul de analize, va funcționa cabinetul TBC.

Valoarea  lucrărilor este de 12,9 milioane lei, cu finanțare din fonduri europene și din fonduri locale.

La data prezentă, lucrările sunt realizate în proporție de 98%, obiectivul urmând a se finaliza la începutul anului 2024, după achiziționarea și montarea aparatului RMN.

Galerie foto

Pagina dedicată proiectului


Reabilitarea și modernizarea străzilor în orașul Bolintin-Vale etapa a Il-a

Acest proiect a urmat celui precedent și a cuprins restul de străzi din Bolintin-Vale pe care au fost efectuate lucrări de alimentare cu apă potabilă, canalizare, gaze naturale, străzi a căror stare tehnică este una deficitară. Străzile care beneficiază de modernizare pe acest proiect, însumează aproximativ 22 km. Având în vedere abrogarea actului normativ care restricționa valoarea lucrărilor într-un mod în care era imposibil să putem realiza tot ceea ce ne-am propus cu asigurarea calității lucrărilor, acest proiect este unul prin implementarea căruia, localitatea noastră va deveni cu adevărat urbană (de exempu, strada Libertății care a fost de curând reabilitată, face parte din acest proiect). A fost rezolvată întreaga tramă stradală (sistem rutier nou, canalizare pluvială, piste pentru cicliști, trotuare pietonale, canalizație pentru trecerea rețelelor aeriene în subteran), rezultatul fiind cel scontat. Finanțarea proiectului s-a realizat prin  Fondul Național de Investiții, acela desființat între timp de guvernul aflat în funcție în ianuarie 2020, deși exista un contract de finanțare asumat și semnat între instituții ale statului român. Pentru a continua implementarea proiectului am identificat soluții alternative, iar în acest moment proiectul este finanțat prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”.

La data prezentă, lucrările sunt realizate în proporție de 70%.

Valoarea lucrărilor este de 58,9 milioane lei, cu finanțare din fonduri naționale și din fonduri locale.

Galerie foto


Extinderea și modernizarea Școlii Gimnaziale nr. 1 Bolintin-Vale, teren de sport

Pentru Școala Gimnazială din Bolintin-Vale am promovat un proiect de extindere și modernizare, pentru care am primit finanțare din fonduri europene nerambursabile. În cadrul proiectului, se intervine la corpul principal al școlii, la corpul de clădire monument istoric, la rețelele de utilități exterioare. De asemenea, se va construi un teren de sport în aer liber polifuncțional, se va reface împrejmuirea, se va amenaja o parcare pentru cadrele didactice cu acces, altul decât cel al elevilor, se va amenaja întreaga curte a școlii.

Astfel, la corpul principal edificat în anii 1964 si 1998 se vor realiza lucrări de consolidare, extindere, înlocuire instalații interioare electrice sanitare și termice, înlocuire tâmplărie, realizare termosistem din vată minerală bazaltică, dotări. În partea de clădire extinsă, la subsolul acesteia, se va amenaja centrala termică care va asigura independența privind energia termică necesară funcționării școlii.

Corpul de clădire, monument istoric, va fi readus la forma inițială, desființându-se părțile de clădire adăugate de-a lungul timpului și se va înlocui învelitoarea existentă din tablă, la acest moment deteriorata, cu țigla, așa cum a fost în trecut. Clădirea se va consolida, se vor schimba integral instalațiile interioare, tâmplăria, finisajele interioare și exterioare. În această clădire se vor desfășura activități curriculare și extracurriculare de desen, muzică, limbi străine și informatică.

Prin acest proiect se va realiza și un teren de sport multifuncțional pentru elevi, la standarde europene. Elevii vor beneficia de un loc unde vor face sport în aer liber, dar tot aici vor fi organizate și diverse evenimente sportive și artistice. Suprafața de joc este una modernă, elastică, din tartan și este împrejmuită și iluminată nocturn cu un sistem de iluminat cu corpuri eficiente, cu led.

Am dorit ca prin această intervenție să separăm accesul  și circulația elevilor în școală de accesul autoturismelor cadrelor didactice. De aceea, se va construi o parcare pe latura de la sud a clădirii principale, cu acces controlat din strada Republicii, situată la sud de școală.

Se va realiza și un sistem de supraveghere video modern care să contribuie la desfășurarea activităților în școală într-un climat de siguranță.

Amenajarea spațiilor exterioare va include realizarea de alei, spații verzi, montarea a 25 bănci și 25 coșuri de gunoi, rastel pentru biciclete.

Valoarea  lucrărilor este de 20,1 milioane lei, cu finanțare din fonduri europene și din fonduri locale.

La data prezentă, lucrările sunt realizate în proporție de 85%, cu termen de finalizare în anul 2024.

Galerie foto

Pagina dedicată proiectului


Reabilitare, modernizare, extindere, echipare Școala Gimnazială nr.1, Malu Spart - Cod SMIS 120351

Una dintre clădirile ce aparțin Școlii Gimnaziale nr.1 Malu Spart, consta într-o anexă care prezenta deteriorări accentuate ale structurii de rezistență. Pentru a remedia acest neajuns dar și ținând cont de necesarul de spații și funcțiuni ale școlii, am întocmit și depus pentru obținere fonduri europene nerambursabile, un proiect de reabilitare și extindere a acestei clădiri, pentru care am reușit să obținem finanțare.

Clădirea care va rezulta în urma intervenției, va fi regim parter și etaj. La parter vor fi 3 săli de clasă și grup sanitar pentru elevi, iar la etaj va funcționa un centru de documentare și informare, format din două încăperi, cu un perete mobil între acestea, putându-se crea astfel un spațiu unic cu suprafața 227,50 mp, pentru activități festive și artistice. Tot la etaj este prevăzut și un grup sanitar pentru profesori.

La exterior sunt prevăzute dotări cu mobilier urban, amenajare alei pietonale și spații verzi.

Valoarea  acestora este de 6,0 milioane lei, cu finanțare din fonduri europene și din fonduri locale, cu termen de finalizare în anul 2023.

La data prezentă, lucrările sunt realizate în proporție de 60%, obiectivul urmând a se finaliza în anul 2024.

Galerie foto

Pagina dedicată proiectului


Înființare sistem de alimentare cu apă și canalizare în satul Crivina

Unul dintre proiectele vitale pentru cetățenii din satul Crivina este cel prin care se asigură alimentarea cu apă potabilă și rețeaua de canalizare menajeră. Inițial, proiectul a fost depus pentru finanțare pe Fondul Național de Investiții, acela care a fost desființat prin OUG nr. 1 din ianuarie 2020, de către guvernul în funcție la acea dată.

Prin implementarea proiectului, vor beneficia de apă potabilă și de canalizare toți cetățenii satului Crivina. Sursa de apă potabilă este din puțuri forate de mare adâncime, iar evacuarea apelor uzate se va face la stația de epurare existentă în Bolintin-Vale.

Valoarea  lucrărilor este de 18,8 milioane lei, cu finanțare prin Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”

La data prezentă, lucrările sunt realizate în proporție de 15%, obiectivul urmând a se finaliza în anul 2024.

Galerie foto

Primăria Orașului Bolintin-Vale

Primăria Orașului Bolintin-Vale

Sari la conținut