Înscrierea în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate (SIA)

ATENȚIE!

Persoanele fizice şi juridice care deţin fose septice trebuie să se înscrie în registrul de evidenţă până la data de 26 noiembrie 2022, dacă fosele sunt deja construite şi conectate, sau în termen de 120 de zile de la conectarea la sistemul de colectare şi/sau epurare a apelor uzate.

Conform Hotărârii de Guvern nr. 714 din 26 mai 2022 privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate, persoanele fizice și juridice, proprietari a spațiilor conectate la un sistem individual adecvat de epurare au obligația de a se înscrie în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate al Orașului Bolintin-Vale  în termen de 120 de zile de la conectarea incintei la sistemul de colectare și/sau epurare a apelor uzate.

Obligația înregistrării revine și proprietarilor de sisteme individuale adecvate construite înainte de intrarea în vigoare a prezentului act normativ, în termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a Hotărârii Guvernului.

În conformitate cu respectiva hotărâre privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate, nerespectarea de către persoanele fizice și juridice a dispozițiilor art. 11 alin. (1) și (2) și art. 15 alin. (2), constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 de lei la 10.000 de lei.

Formularele se depun la Compartimentul Urbanism și disciplina în construcții din cadrul Primăriei Orașului Bolintin-Vale – str. Libertății nr.1, Bolintin-Vale, Jud. Giurgiu sau se completează online, accesând linkurile de mai jos:

Completați formularul ONLINE ( Formulare Google)

A. Formular de înscriere în registrul de evidență a Sistemelor Individuale Adecvate (SIA) de  COLECTARE a apelor uzate la nivelul UAT Bolintin-Vale (Formular Google)

B. Formular de înscriere în registrul de evidență a Sistemelor Individuale Adecvate (SIA) de  EPURARE a apelor uzate la nivelul UAT Bolintin-Vale (Formular Google)

Formulare în format PDF

A. Formular de înscriere în registrul de evidență a Sistemelor Individuale Adecvate (SIA) de  COLECTARE a apelor uzate la nivelul UAT Bolintin-Vale

B. Formular de înscriere în registrul de evidență a Sistemelor Individuale Adecvate (SIA) de  EPURARE a apelor uzate la nivelul UAT Bolintin-Vale

Modele de formulare completate

A. MODEL DE COMPLETARE – Formular de înscriere în registrul de evidență a Sistemelor Individuale Adecvate (SIA) de COLECTARE a apelor uzate la nivelul UAT Bolintin-Vale

B.MODEL DE COMPLETARE – Formular de înscriere în registrul de evidență a Sistemelor Individuale Adecvate (SIA) de EPURARE a apelor uzate la nivelul UAT Bolintin-Vale

Prezentarea Compartimentului Urbanism și disciplina în construcții

Activitatea de bază a serviciului  Urbanism și disciplina în construcții constă în coordonarea activității de realizare, inițiere și dezvoltare  armonioasă a tututror construcțiilor și amenajărilor, amplasate pe orice categorie de teren, atât intravilan cât și extravilan, cu respectarea Planului Urbanistic General și a Regulamentului local de urbanism al orașului Bolintin-Vale județul Giurgiu, aprobat prin  H.C.L nr. 110/31.10.2017.

Subordonare

Compartimentul Urbanism și disciplina în construcții este subordonat Viceprimarului.

Atribuții principale

 1. Aplică prevederile în vigoare în domeniul urbanismului, autorizării executării lucrărilor de construcţii;
 2. Întocmește certificate de urbanism în conformitate cu documentaţiile de urbanism şi prevederile legale în vigoare;
 3. Verifică acte, documente și proiecte tehnice în vederea redactării autorizaţiilor de construire;
 4. Formulează răspunsuri către beneficiari referitor la solicitările care au la bază documentaţii necorespunzătoare sau incomplete;
 5. Verifică și formulează răspunsurilor pentru sesizările privind disciplina în construcţii;
 6. Eliberează adeverinţe privind existenta certificatelor sau a autorizaţiilor de construire/desfiinţare;
 7. Eliberează adeverințe privind încadrarea terenurilor;
 8. Eliberează avize solicitate de Consiliul Judeţean Giurgiu;
 9. Întocmește referatele privind aprobarea Planurilor Urbanistice de Detaliu, Planurilor Urbanistice Zonale şi înaintarea lor către Consiliului Local;
 • Lista completă a atribuțiilor

  1. Inițiază, coordonează din punct de vedere tehnic elaborarea, avizează și propune spre aprobare strategiile de dezvoltare locală, precum și documentațiile de urbanism;
  2. Urmărește punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală, precum și a documentațiilor de urbanism;
  3. Asigură gestionarea, evidența și actualizarea documentațiilor de urbanism;
  4. Coordonează și asigură informarea publică și procesul de dezbatere și consultare a publicului în vederea promovării documentațiilor de urbanism;
  5. Avizează proiectele de investiții publice din punctul de vedere al conformității cu documentațiile de urbanism legal aprobate;
  6. Planifică tipurile de activități specifice serviciului în vederea asigurării unui control intern asupra activităților desfășurate la nivelul structurii și asigurării conducătorului entității referitor la organizarea și desfășurarea unui management performant;
  7. Întocmește raportul de specialitate/avizul de specialitate în vederea aprobării de către primar a documentațiilor de urbanism ce vor fi înaintate către autoritatea deliberativă, în scopul aprobării lor;
  8. Elaborează Planul anual de control privind organizarea și desfășurarea disciplinei lucrărilor autorizate, care să conțină obiective și termene de realizare;
  9. Prezintă Primarului rapoarte și informări privind activitatea urbanistică și de amenajarea teritoriului în vederea informării Consiliului Local, la solicitarea acestuia;
  10. Face propuneri pentru emiterea dispozițiilor primarului în probleme specifice activității;
  11. Eliberează certificate de urbanism, autorizații de construire, autorizații de desființare;
  12. Analizează sesizările cetățenilor, agenților economici și instituțiilor privind problemele legate de dezvoltarea urbanistică a localității;
  13. Propune întocmirea documentațiilor de urbanism prevăzute în PUG;
  14. Întocmește propuneri pentru atribuirea sau schimbarea denumirilor de străzi, piețe, parcuri;
  15. Eliberează avize către Consiliul Județean Giurgiu privind lucrările care se realizează pe terenuri care depășesc limita unei unități administrativ teritoriale;
  16. Propune întocmirea de studii necesare activității de amenajarea teritoriului și urbanism;
  17. Asigură corespondența cu Consiliul Județean Giurgiu, Prefectura Giurgiu, Inspectoratul Județean în
   Construcții Giurgiu privitor la documentațiile de urbanism;
  18. Efectuează control în teren privind disciplina în construcții conform prevederilor Legii 50/1991 în vederea depistării cazurilor de indisciplină;
  19. Constată contravențiile și încheie procese verbale de constatare a contravenției conform Legii 50/1991;
  20. Urmărește îndeplinirea termenelor și măsurilor impuse prin procesele verbale de constatare a contravenției și aplică în continuare prevederile legale conform prevederilor Legii 50/1991;
  21. Deplasare în teren în vederea efectuării recepției la terminarea lucrărilor ca urmare a anunțului de finalizare lucrări;
  22. Deplasare în teren în vederea realizării măsurătorilor necesare întocmirii proceselor verbale de constatare lucrări realizate cu/fără autorizație de construire, conform prevederilor Codului Fiscal;
  23. Asigură verificarea operativă privind respectarea structurii și conținutului documentațiilor în vederea emiterii certificatului de urbanism, autorizațiilor de construire/desființare și restituirea, după caz, a documentațiilor necorespunzătoare;
  24. Asigură corespondența privitor la respectarea disciplinei în construcții cu Inspectoratul de Stat în Construcții, Consiliul Județean Giurgiu, Prefectura Giurgiu și alte instituții;
  25. Elaborează și actualizează proceduri operaționale pentru domeniul de activitate;
  26. Relații cu publicul privind activitatea de urbanism, amenajarea teritoriului;
  27. Participă la predarea amplasamentelor pentru lucrările ce se execută pe domeniul public de către furnizorii de utilități (lucrări de extindere/reabilitare/înlocuire rețele de utilități și branșamente, precum și intervenții accidentale la rețele în vederea remedierii defecțiunilor) și urmărește modul de aducere a terenului la starea inițială;
  28. Întocmește, modifică, actualizează, completează inventarul bunurilor care aparțin domeniului public și privat al UAT Bolintin-Vale;
  29. Deplasare în teren în vederea efectuării recepției la terminarea lucrărilor de construire autorizate având ca beneficiari persoane fizice/juridice (executare măsurători, verificare respectare prevederi autorizație construire, regularizare taxă autorizație construire), întocmirea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor sau respingerea recepției, conform prevederilor Legii 50/1991, HG 343/2017;
  30. Verifică pe teren, soluționează și răspunde în termenul legal la toate adresele persoanelor fizice și juridice (cereri, sesizări, reclamații, note interne, note de audiență), conform atribuțiilor din legislația în vigoare;
  31. Întocmește referate, informări și rapoarte de specialitate către conducerea instituției și/sau Consiliul Local al orașului Bolintin-Vale în vederea aducerii la cunoștință, promovării și/sau aprobării studiilor, lucrărilor de investiții, sau proiectelor referitoare la probleme de mediu;
  32. Întocmește studii, rapoarte, note interne, participă la dezbaterile publice pe domeniile de atribuție, redactează rapoarte de specialitate, proiecte de HCL, note justificative, note de fundamentare, în domeniul de competență;
  33. Urmărește aplicarea prevederilor din planurile de urbanism și amenajarea teritoriului cu respectarea prevederilor din O.U.G.195/2005;
  34. Control, constatare contravenții și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art.96 din O.U.G.195/2005 cu modificările și completările ulterioare;

Servicii oferite publicului:


Unde se depun actele

Preluarea actelor și eliberarea documentelor se face la Compatimentul Urbanism și disciplina în construcții.
Adresa: str. Libertății nr. 1, Bolintin-Vale


Program de lucru cu publicul

Luni – Vineri   8:00 -12:00


Contact

Adresa: Str. Libertății nr. 1, Bolintin-Vale
Telefon mobil: 0735.537.617

Primăria Orașului Bolintin-Vale

Primăria Orașului Bolintin-Vale

Sari la conținut