Componența Consiliului Local

Consiliile locale sunt compuse din consilieri locali aleşi prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat, în condiţiile stabilite de legea pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.

Orașul Bolintin-Vale are un număr de 17 de consilieri locali, aleși prin vot secret în luna septembrie 2020.

Bodîrlău Marian

Bodîrlău Marian

PSD

– Comisia de studii și prognoze economico-sociale, buget-finanțe
– Comisia pentru organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului, conservarea monumentelor istorice și arhitectură

Brânzea Julieta Mihaela

Brânzea Julieta Mihaela

PSD

– Comisia de studii și prognoze economico-sociale, buget-finanțe
– Comisia pentru activitate științifică, învățământ, sănătate, culte, protecție socială, sport, agrement, cultură

Cojocaru Costel

Cojocaru Costel

PNL

– Comisia pentru adminstrarea domeniului public și privat, servicii și comerț

Curt Marian

Curt Marian

PSD

– Comisia pentru activitate științifică, învățământ, sănătate, culte, protecție socială, sport, agrement, cultură
– Comisia pentru administrarea domeniului public si privat, servicii și comerț

Dascălu Florea

Dascălu Florea

PSD

– Comisia de studii și prognoze economico-sociale, buget-finanțe
– Comisia pentru organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului, conservarea monumentelor istorice și arhitectură

Dinu Eugenia

Dinu Eugenia

PSD

– Comisia pentru administrarea domeniului public și privat, servicii și comerț

Dobrin Dumitru

Dobrin Dumitru

PSD

– Comisia juridica și pentru apărarea ordinii publice

Ivan Ion

Ivan Ion

PSD

– Comisia pentru organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului, conservarea monumentelor istorice și arhitectură

Lascu Nicolae-Pompiliu

Lascu Nicolae-Pompiliu

PNL

– Comisia juridică și pentru apărarea ordinii publice
– Comisia pentru organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului, conservarea monumentelor istorice și arhitectură

Lepădătescu Gheorghe Daniel

Lepădătescu Gheorghe Daniel

PNL

– Comisia pentru administrarea domeniului public și privat, servicii și comerț

Marin Marin

Marin Marin

PSD

– Comisia juridică și pentru apărarea ordinii publice
– Comisia de studii și prognoze economico-sociale, buget-finanțe

Negoi Robert Nicolae

Negoi Robert Nicolae

PSD

– Comisia pentru administrarea domeniului public și privat, servicii și comerț

– Comisia juridică și pentru apărarea ordinii publice

Oneaţă Bogdana Nicoleta

Oneaţă Bogdana Nicoleta

PSD

– Comisia pentru activitate științifică, învățământ, sănătate, culte, protecție socială, sport, agrement, cultură
– Comisia juridică și pentru apărarea ordinii publice

Pintilie Adrian-Gabriel

Pintilie Adrian-Gabriel

PNL

– Comisia de studii și prognoze economico-sociale, buget-finanțe

-Comisia pentru activitate științifică, învățământ, sănătate, culte, protecție socială, sport, agrement, cultură

Rotaru Tănase

Rotaru Tănase

PNL

– Comisia pentru organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului, conservarea monumentelor istorice și arhitectură

Stanciu Nicoleta-Claudia

Stanciu Nicoleta-Claudia

PNL

– Comisia pentru activitate științifică, învățământ, sănătate, culte, protecție socială, sport, agrement, cultură

Zamfir Leontin

Zamfir Leontin

PSD


Comisiile de specialitate

După constituire, Consiliul Local stabileşte şi organizează comisii de specialitate pe principalele domenii de activitate. Comisiile de specialitate se află în subordinea Consiliului Local al orașului Bolintin-Vale.

Lista comisiilor de specialitate:

 • Comisia de studii și prognoze economico-sociale, buget-finanțe

  Componența

  1. Brânzea Julieta Mihaela – președinte
  2. Bodîrlău Marian –  membru
  3. Dascălu Florea – membru
  4. Pintilie Adrian-Gabriel – membru
  5. Marin Marin – secretar

  Atribuţii principale

  • analizează proiectele de hotărâri ale consiliului local;
  • se pronunţă asupra altor probleme trimise de consiliul local spre avizare;
  • întocmește rapoarte asupra proiectelor de hotărâri şi asupra problemelor analizate și prezentarea acestora consiliului local.

  Comisia de studii și prognoze economico-sociale, buget-finanțe avizează proiectele de hotărâri care vizează:

  • bugetul local, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar, inclusiv cele ale organizaţiilor prestatoare de servicii aflate sub autoritatea Consiliului local;
  • contractarea şi/sau garantarea împrumuturilor, precum şi contractarea de datorie publică locală prin emisiuni de titluri de valoare, în numele unităţii administrativ-teritoriale, în condiţiile legii;
  • stabilirea impozitelor şi a taxelor locale, în condiţiile legii;
  • acordarea unor sporuri şi altor facilităţi, potrivit legii, personalului sanitar, acolo unde este cazul, şi personalului didactic;
  • documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de interes local;
  • stabilirea redevenţelor pentru concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică a municipiului,
  • stabilirea preţului pentru vânzări terenuri, construcţii ;
  • stabilirea redevenţei pentru concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privată a municipiului;
  • achiziţii imobile, însuşire rapoarte tehnice de evaluare, procese verbale de negociere;
  • dezvoltarea economico-socială a municipiului;
  • strategiile privind dezvoltarea economică, socială;
  • organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, organigrama şi statul de funcţii;
  • înfiinţarea, organizarea şi statul de funcţii ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local, precum şi reorganizarea şi statul de funcţii al regiilor autonome de interes local ;
  • participarea cu capital sau cu bunuri, în numele şi în interesul colectivităţilor locale pe care le reprezintă, la înfiinţarea, funcţionarea şi dezvoltarea unor organisme prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local sau judeţean, în condiţiile legii;
  • activitatea serviciilor publice, a societăţilor şi regiilor autonome aflate sub autoritatea Consiliului local: Unităţile de învăţământ
  • lucrări şi servicii comunitare de utilitate publică: alimentare cu apă, gaze naturale, canalizare, salubrizare, energie termică, iluminat public, transport public local, poduri şi drumuri publice, etc.
  • gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni;
  • asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, cu personalitate juridică, de drept privat şi de utilitate publică;
  • cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local;
  • realizarea lucrărilor şi stabilirea măsurilor necesare implementării şi conformării cu prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetăţenilor;
  • participă după caz, la dezbateri comune cu celelalte comisii de specialitate ale Consiliului local;
  • analizează cererile şi sesizările cetăţenilor pe problematica specifică comisiei făcând propuneri de soluţionare;
  • Comisia exercită şi alte atribuţii stabilite prin lege sau de către Consiliul local al orașului Bolintin-Vale.
 • Comisia pentru activitate științifică, învățământ, sănătate, culte, protecție socială, sport, agrement, cultură

  Componența

  1. Oneață Bogdana-Nicoleta – președinte
  2. Curt Marian – membru
  3. Pintilie Adrian-Gabriel – membru
  4. Stanciu Nicoleta-Claudia  – membru
  5. Brânzea Julieta Mihaela – secretar

  Atribuţii principale

  • analizează proiectele de hotărâri ale consiliului local;
  • se pronunţă asupra altor probleme trimise de consiliul local spre avizare;
  • întocmesc rapoarte asupra proiectelor de hotărâri şi asupra problemelor analizate, pe care le prezintă consiliului local.

  Comisia pentru activitate științifică, învățământ, sănătate, culte, protecție socială, sport, agrement, cultură avizează proiectele de hotărâri care vizează:

  • activitatea Serviciului Public Asistenţă Socială;
  • furnizarea serviciilor publice cu caracter social de interes local privind: a) educaţia; b) serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială; c) sănătatea; d) cultura; e) tineretul; f) sportul; g) culte
  • situaţiile de urgenţă, ordinea publică;
  • locuinţele sociale şi celelalte unităţi locative aflate în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale sau în administrarea sa;
  • construirea locuinţelor sociale, criteriile pentru repartizarea locuinţelor sociale şi a utilităţilor locative aflate în proprietatea sau în administrarea sa;
  • înfrăţirea orașului cu unităţi administrativ-teritoriale din ţară şi străinătate;
  • statutul orașului, precum şi regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului local;
  • atribuiri în condiţiile legii a denumirilor de străzi, pieţe şi obiective de interes public local;
  • conferirea persoanelor fizice române sau străine cu merite deosebite a titlului de cetăţean de onoare al orașului, în baza unui regulament aprobat prin H.C.L.;
  • cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern;
  • cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte cu caracter social , de interes public local;
  • cooperarea sau asocierea cu alte unităţi administrativ-teritoriale din ţară sau din străinătate, precum şi aderarea la asociaţii naţionale şi internaţionale ale autorităţilor administraţiei publice locale, în vederea promovării unor interese comune;
  • aderarea la structurile asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale: a)Asociaţia Comunelor din România; b)Asociaţia Oraşelor din România; c)Asociaţia Municipiilor din România; d)Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România; e)alte forme asociative de interes general, constituite potrivit legii.
  •  numiri de comisii;
  •  regulamentele;
  •  plângerile prealabile în baza Legii contenciosului administrativ;
  • analizează cererile şi sesizările cetăţenilor pe problematica specifică comisiei, făcând propuneri de soluţionare;
  • participă, după caz, la dezbateri comune cu celelalte comisii de specialitate ale Consiliului local;
  • Comisia exercită şi alte atribuţii stabilite prin lege sau de către Consiliul Local al orașului Bolintin-Vale.
 • Comisia pentru organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului, conservarea monumentelor istorice și arhitectură

  Componența

  1. Dascălu Florea – președinte
  2. Ivan Ion – membru
  3. Lascu Nicolae Pompiliu – membru
  4. Rotaru Tănase – membru
  5. Bodîrlău Marian – secretar
 • Comisia juridică și pentru apărarea ordinii publice

  Componența

  1. Marin Marin – președinte
  2. Dobrin Dumitru – membru
  3. Oneață Bogdana-Nicoleta – membru
  4. Lascu Nicolae-Pompiliu – membru
  5. Negoi Robert Nicolae – secretar
 • Comisia pentru administrarea domeniului public și privat, servicii și comerț

  Componența

  1. Negoi Robert-Nicolae – președinte
  2. Dinu Eugenia – membru
  3. Cojocaru Costel – membru
  4. Lepădătescu Gheorghe Daniel – membru
  5. Curt Marian – secretar

  Atribuţii principale

  • analizează proiectele de hotărâri ale consiliului local;
  • se pronunţă asupra altor probleme trimise de consiliul local spre avizare;
  • întocmesc rapoarte asupra proiectelor de hotărâri şi asupra problemelor analizate, pe care le prezintă consiliului local.

  Comisia pentru administrarea domeniului public și privat, servicii și comerț avizează proiectele de hotărâri care vizează:

  • documentaţiile de amenajare a teritoriului şi urbanism de pe raza orașului Bolintin-Vale;
  • proiecte de strategii de dezvoltare urbană şi teritorială;
  • administrarea domeniului public şi privat al comunei, oraşului sau municipiului;
  • darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică a municipiului, după caz, precum şi a serviciilor publice de interes local, în condiţiile legii;
  • vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privată a municipiului, după caz, în condiţiile legii;
  • folosinţa, comodatul, schimburile de teren, donaţiile, achiziţii de terenuri şi sau/construcţii;
  • conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi de arhitectură, a parcurilor, grădinilor publice şi rezervaţiilor naturale;
  • protecţia şi refacerea mediului;
  • punerea în valoare, în interesul comunităţii locale, a resurselor naturale de pe raza unităţii administrativ-teritoriale;
  • realizarea lucrărilor şi stabilirea măsurilor necesare implementării şi conformării cu prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul protecţiei mediului;
  • participă , după caz, la dezbateri comune cu celelalte comisii de specialitate ale Consiliului local;
  • analizează cererile şi sesizările cetăţenilor pe problematica specifică comisiei făcând propuneri de soluţionare;
  • Comisia exercită şi alte atribuţii stabilite prin lege sau de către Consiliul local al orașului Bolintin-Vale.

Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local Bolintin-Vale


Rolul Consiliului Local

Autorităţile administraţiei publice prin care se realizează autonomia locală în comune, oraşe şi municipii sunt consiliile locale, comunale, orăşeneşti şi municipale, ca autorităţi deliberative şi primarii, ca autorităţi executive.

Consiliile locale şi primarii se aleg în condiţiile prevăzute de legea pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.

Consiliile locale şi primarii funcţionează ca autorităţi ale administraţiei publice locale şi rezolvă treburile publice din comune, oraşe şi municipii, în condiţiile legii.

Consiliile locale sunt compuse din consilieri locali aleşi prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat, în condiţiile stabilite de legea pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.

Consiliul Local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi ale administraţiei publice locale sau centrale.


 • Cadrul juridic care reglementează statutul și activitatea consilierilor locali

  • Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  • Legea nr. 393/2004 a statutului aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare.
  • Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare.
  • Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea  Legii nr.144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative.
 • Atribuțiile generale ale consilierilor locali

  • participă la dezbateri si vot in sedințele comisiilor de specialitate din care fac parte
  • participă la dezbateri si vot in sedințele consiliului local
  • acorda audiențe cetățenilor
  • îndeplineşte misiuni oficiale
  • reprezintă consiliul local în baza unei împuterniciri date în acest sens;
  • îndeplineşte funcţia de preşedinte de şedinţă

  Preşedinţia şedinţelor ordinare este asigurată lunar, de către fiecare consilier, în ordine alfabetică. În situaţia în care, în luna în curs sunt convocate şedinţe extraordinare sau de îndată, acestea sunt prezidate de preşedintele de şedinţă din luna respectivă;

  Preşedintele de şedinţă exercită următoarele atribuţii  principale:

  • conduce şedinţele consiliului local ;
  • supune  votului consilierilor proiectele de hotărâri, asigură numărarea voturilor şi anunţă rezultatul votării, cu precizarea voturilor pentru, a voturilor contra şi a abţinerilor;
  • semnează hotărârile adoptate de consiliul local, chiar dacă a votat împotriva adoptării acestora, precum şi procesul-verbal; dacă preşedintele de şedinţă lipseşte sau refuză să semneze hotărârile adoptate sau procesul verbal de şedinţă, acestea se vor semna de 3 consilieri ;
  • asigură menţinerea ordinii, respectarea regulamentului de desfăşurare a şedinţelor şi supraveghează prezenţa consilierilor în sală pe întreaga durată a şedinţei;
  • supune votului consilierilor orice problemă care intră în competenţa de soluţionare a consiliului;
  • aplică, dacă este cazul, sancţiunile prevăzute de Legea Statutului Aleşilor Locali în asemenea situaţii, sancţiunile prevăzute de regulament de organizare şi funcţionare a consiliului local sau propune consiliului aplicarea unor asemenea sancţiuni;
  • îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege, de regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local sau însărcinări date de Consiliul local;

Atribuțiile Consiliului Local

Consiliul Local exercită următoarele categorii de atribuţii:

 • atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes local;
 • atribuţii privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu a comunei, oraşului sau municipiului;
 • atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al comunei, oraşului sau municipiului;
 • atribuţii privind gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni;
 • atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern.

Descarcă fișiere atașate

 Descarcă lista completă a atribuțiilor Consiliului Local


Hotărâri ale Consiliului Local aflate în dezbatere publică

Momentan nu sunt hotărâri ale Consiliului Local aflate în dezbatere publică.


Hotărârile Consiliului Local (HCL)


Ședințele Consiliului Local


Primăria Orașului Bolintin-Vale

Primăria Orașului Bolintin-Vale

Sari la conținut