• HCL 134 din 21.12.2023 (648 kB)

  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Orașului Bolintin-Vale, rectificarea bugetului instituțiilor și activităților finanțate din venituri proprii și subvenții și actualizarea listei obiectivelor de investiții pe anul 2023

 • HCL 133 din 21.12.2023 (220 kB)

  HOTĂRÂREA NR. 133 din 21.12.2023 privind modificarea hotărârii nr. 106/ 2023, privind contractarea unei finanțări rambursabile interne in valoare de pana la 4.000.000 lei, in vederea asigurării prefinantarii si/sau cofinantarii proiectelor de interes local finanțate din fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeana

 • HCL 132 din 21.12.2023 (1007 kB)

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Statului de funcții nr. 6268/14.12.2023 al Spitalului Orășenesc Bolintin-Vale

 • HCL 131 din 21.12.2023 (336 kB)

  HOTĂRÂRE privind înființarea și amenajarea unei stații de îmbarcare/debarcare pentru transport elevi pe raza orașului Bolintin-Vale

 • HCL 130 din 21.12.2023 (968 kB)

  HOTĂRÂRE cu privire la aprobarea Planului de măsuri de reducere a pierderilor de apă al Operatorului Regional Apa Service SA

 • HCL 129 din 21.12.2023 (4 MB)

  HOTĂRÂRE cu privire la aprobarea procentului de 38% al pierderilor pe intreaga arie de operare a Operatorului Regional Apa Service SA, justificat de starea tehnica a sistemelor de apa si de canalizare, conform documentației Balanța apei elaborata de Operatorul Regional Apa Service SA

 • HCL 128 din 21.12.2023 (717 kB)

  HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Sănătate Asigurată prin Apă Curată” pentru exercitarea atribuțiilor cu privire la încheierea Actului adițional nr. 1 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, pentru stabilirea nivelului si plății redevenței pentru perioada 2024-2027

 • HCL 127 din 21.12.2023 (3 MB)

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al primarului orașului Bolintin-Vale și al serviciilor subordonate

 • HCL 126 din 21.12.2023 (5 MB)

  HOTĂRÂRE privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Orașului Bolintin-Vale și al Serviciilor din subordinea Consiliului Local al orașului Bolintin-Vale, aprobarea Organigramei și a Statului de funcții

 • HCL 125 din 19.12.2023 (877 kB)

  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Orașului Bolintin-Vale, rectificarea bugetului instituțiilor și activităților finanțate din venituri proprii și subvenții și actualizarea listei obiectivelor de investiții pe anul 2023

 • HCL 124 din 05.12.2023 (1 MB)

  HOTĂRÂRE privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 119/23.11.2023 pentru rectificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 111 din 14.11.2023 privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul „Reabilitare, modernizare, extindere, echipare Grădiniță nr. 1 Bolintin-Vale ”, codSMIS 120350, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020

 • HCL 123 din 05.12.2023 (1 MB)

  HOTĂRÂRE privind acordarea unor pachete-cadou cu ocazia Crăciunului

 • HCL 122 din 05.12.2023 (7 MB)

  HOTĂRÂRE privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Înființare târg săptămânal pentru produse agroalimentare și de uz general în orașul Bolin tin-Vale, județul Giurgiu”

 • HCL 121 din 23.11.2023 (233 kB)

  HOTĂRÂRE privind aprobarea participării U.A.T. Orașul Bolintin-Vale, județul Giurgiu, la parteneriatul LEADER al Grupului de Acțiune Locală Neajlov Argeș în vederea elaborării și implementării Strategiei de Dezvoltare Locală finanțată prin Planul Strategic și Planul de Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027

 • HCL 120 din 23.11.2023 (788 kB)

  HOTĂRÂRE pentru rectificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 95/03.10.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții,, înființare sistem de alimentare cu apă și canalizare în localitatea Crivina, oraș Bolintin-Vale, județul Giurgiu”, aprobat pentru finanțare prin Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

 • HCL 119 din 23.11.2023 (240 kB)

  HOTĂRÂRE pentru rectificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 111 din 14.11.2023 privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul „Reabilitare, modernizare, extindere, echipare Grădiniță nr. 1 Bolintin-Vale”, cod SMIS 120350, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020

 • HCL 118 din 23.11.2023 (4 MB)

  HOTĂRÂRE pentru aprobarea REGULAMENTULUI privind implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea documentațiilor de urbanism – PUG (Plan Urbanistic General), PUZ (Plan Urbanistic Zonal), PUD (Plan Urbanistic de Detaliu)

 • HCL 117 din 23.11.2023 (1 MB)

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general total actualizat pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea și modernizarea străzilor, am enajarea pistelor de cicliști și a trotuarelor, cu înființare canalizație subterană pentru cabluri, în orașul Bolintin-Vale, județul Giurgiu – Etapa II”, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

 • HCL 116 din 23.11.2023 (142 kB)

  HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 1 din 23.01.2019 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de acesta în cadrul proiectului „ÎNFIINȚARE PARC RECREATIV ÎN ORAȘUL BOLINTIN-VALE”, COD SMIS 120135

 • HCL 115 din 23.11.2023 (80 kB)

  HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință

 • HCL 114 din 23.11.2023 (153 kB)

  HOTĂRÂRE privind constituirea echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică pe raza orașului Bolintin-Vale

 • HCL 113 din 23.11.2023 (14 MB)

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiție cu titlul ”Noi capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile pentru autoconosum la nivelul UAT Bolintin – Vale”

 • HCL 112 din 23.11.2023 (883 kB)

  HOTĂRÂRE privind aprobarea depunerii și implementării proiectului cu titlul ”Noi capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile pentru autoconosum Ia nivelul UAT Bolintin – Vale”

 • HCL 111 din 14.11.2023 (117 kB)

  HOTĂRÂRE privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul „Reabilitare, modernizare, extindere, echipare Grădiniță nr. 1 Bolintin-Vale”, cod SMIS 120350, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020

 • HCL 110 din 14.11.2023 (133 kB)

  HOTĂRÂRE privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul “Reabilitare, modernizare, extindere, echipare Școala Gimnazială nr. 1 Malu Spart, oraș Bolintin-Vale, județ Giurgiu”, cod SMIS 120351, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020

 • HCL 109 din 14.11.2023 (132 kB)

  HOTĂRÂRE privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul „îmbunătățirea calității serviciilor educaționale ale Școlii Gimnaziale nr. 1 și monitorizare video în Bolintin-Vale, Componenta A: REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE, ECHIPARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 BOLINTIN-VALE”, Cod SMIS 123984, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020

 • HCL 108 din 14.11.2023 (118 kB)

  HOTĂRÂRE privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul „Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Ambulatoriul Spitalului Orășenesc Bolintin-Vale”, cod SMIS 125464, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020

 • HCL 107 din 14.11.2023 (121 kB)

  HOTĂRÂRE privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul „RESTAURARE-CONSOLIDARE ȘI VALORIFICARE ‘ȘCOALA VECHE’ ÎN VEDEREA AMENAJĂRII CENTRULUI MULTICULTURAL BOLINTIN-VALE, JUDEȚ GIURGIU”, cod SMIS 117361, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020

 • HCL 106 din 14.11.2023 (280 kB)

  HOTĂRÂRE privind contractarea unei finanțări rambursabile interne in valoare de pana la 4.000.000 lei, in vederea asigurării prefinantarii si/sau cofinantarii proiectelor de interes local finanțate din fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeana

 • HCL 105 din 30.10.2023 (1 MB)

  HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 101/04.11.2023 pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „EXTINDERE REȚEA DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE ÎN ORAȘUL BOLINTIN- VALE, JUDEȚ GIURGIU”

 • HCL 104 din 30.10.2023 (365 kB)

  HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 100/04.11.2022 pentru implementarea proiectului „EXTINDERE REȚEA DE ALIMENTARE CU APA ȘI CANALIZARE ÎN ORAȘUL BOLINTIN- VALE, JUDEȚ GIURGIU

 • HCL 103 din 30.10.2023 (888 kB)

  HOTĂRÂRE pentru rectificarea Anexei nr. 1 (anexa 2.2 e) și Anexei nr. 2 (devizul general) la Hotărârea Consiliului Local nr. 94 din 03.10.2023 privind aprobarea studiului de fezabilitate (SF), a indicatorilor tehnico-economici, a devizului general pentru obiectivul de investiții “ Extindere rețea distribuție gaze naturale redusă presiune în orașul Bolintin-Vale și satele Crivina și Malu Spart, județul Giurgiu ”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

 • HCL 102 din 30.10.2023 (137 kB)

  HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 1 din 23.01.2019 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de acesta în cadrul proiectului „ÎNFIINȚARE PARC RECREATIV ÎN ORAȘUL BOLINTIN-VALE”, COD SMIS 120135

 • HCL 101 din 30.10.2023 (3 MB)

  HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu pentru „Construire locuință Dp+P+E+M , branșamente utilități”

 • HCL 100 din 30.10.2023 (116 kB)

  HOTĂRÂRE privind transformarea unor posturi din Statul de funcții nr. 3114/16.06.2023 al Spitalului Orășenesc Bolintin-Vale

 • HCL 99 din 30.10.2023 (1 MB)

  HOTĂRÂRE privind aprobarea contului de execuție bugetară pentru trimestrul al IlI-lea al anului 2023

 • HCL 98 din 30.10.2023 (772 kB)

  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Orașului Bolintin-Vale, rectificarea bugetului instituțiilor și activităților finanțate din venituri proprii și subvenții și actualizarea listei obiectivelor de investiții pe anul 2023

 • HCL 97 din 30.10.2023 (357 kB)

  HOTĂRÂRE pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea titlului de „Cetățean de onoare al Orașului Bolintin-Vale”, respectiv a „Certificatului de Fiu/Fiică al/a Orașului Bolintin-Vale”

 • HCL 96 din 03.10.2023 (107 kB)

  HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Orașului Bolintin-Vale în Consiliul de Administrație al Școlii gimnaziale nr. 1 Bolintin-Vale

 • HCL 95 din 03.10.2023 (1 MB)

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții “înființare sistem de alimentare cu apă și canalizare în localitatea Crivina, oraș Bolintin-Vale, județul Giurgiu” aprobat pentru finanțare prin Programului Național de Investiții „Anghel Saligny” precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

Primăria Orașului Bolintin-Vale

Primăria Orașului Bolintin-Vale

Sari la conținut