• HCL 93 din 26.09.2023 (1 MB)

  HOTĂRÂRE privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ aferente obiectivul de investiții “ Extindere rețea de alimentare cu apă și canalizare în orașul Bolintin-Vale, județ Giurgiu” în vederea depunerii în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”

 • HCL 92 din 26.09.2023 (115 kB)

  HOTĂRÂRE privind transformarea unor posturi din Statul de funcții nr. 3114/16.06.2023 al Spitalului Orășenesc Bolintin-Vale

 • HCL 91 din 26.09.2023 (109 kB)

  HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Orașului Bolintin-Vale în Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic “Dimitrie Bolintineanu”

 • HCL 90 din 26.09.2023 (2 MB)

  HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Bolintin -Vale

 • HCL 89 din 26.09.2023 (130 kB)

  HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârilor Consiliului Local Bolintin-Vale nr. 16 din 20.02.2018 și 11 din 23.01.2019 privind atribuirea de denumire unor străzi din Orașul Bolintin-Vale si satele aferente

 • HCL 88 din 26.09.2023 (947 kB)

  HOTĂRÂRE privind reorganizarea aparatatului de specialitate al Primarului orașului Bolintin-Vale și al Serviciilor din subordinea Consiliului Local al orașului Bolintin-Vale, aprobarea Organigramei și a Statului de funcții

 • HCL 87 din 26.09.2023 (300 kB)

  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Orașului Bolintin-Vale, rectificarea bugetului instituțiilor și activităților finanțate din venituri proprii și subvenții pe anul 2023

 • HCL 86 din 26.09.2023 (3 MB)

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al orașului Bolintin-Vale

 • HCL 85 din 31.08.2023 (500 kB)

  HOTĂRÂRE privind folosirea Domeniului Public de către SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIA SA prin SC MWM GAS ENERGY SRL pentru S.C. AETOS TRADING & CONSULTING SRL pe perioada executării lucrărilor de către SC MWM GAS ENERGY SRL în localitatea Bolintin-Vale, nr. cad. 34707, Jud. Giurgiu pentru MONTARE POST DE TRANSFORMARE IN ANVELOPA 630 kVA pentru locul de consum alimentare cu energie electrica SILOZURI CEREALE

 • HCL 84 din 31.08.2023 (124 kB)

  HOTĂRÂRE privind aprobarea înființării Cabinetului Viceprimarului

 • HCL 83 din 31.08.2023 (79 kB)

  HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință

 • HCL 82 din 31.08.2023 (19 MB)

  HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu pentru „Desființare locuință CI și anexe C2, C3 și Autorizație de Construire locuință P+1E, anexă gospodărească, branșamente la utilități”

 • HCL 81 din 31.08.2023 (4 MB)

  HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu pentru „Construire locuință P+1E, branșam ente la utilități”

 • HCL 80 din 31.08.2023 (4 MB)

  HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu pentru „Construire hală metalică având funcțiunea de service auto, amenajare incintă, împrejmuire, branșamente utilități”

 • HCL 79 din 31.08.2023 (333 kB)

  HOTĂRÂRE privind folosirea Domeniului Public de către S.C. E – DISTRIBUȚIE MUNTENIA S.A. prin S.C. ELECTROAXA S.R.L. pentru S.C. SYMMMETRICA S.R.L. pentru obiectivul Racordare la SEN – spor de putere pentru Fabrica prefabricate beton situate în localitatea Bolintin-Vale, str. Palanca, nr. cad. 30280

 • HCL 78 din 31.08.2023 (2 MB)

  HOTĂRÂRE privind scăderea din evidența fiscală a amenzilor neachitate de persoanele care au fost sancționate în baza Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 129/2021 de către Direcția de Sănătate Publică, care au domiciliul pe raza U.A.T.O. Bolintin-Vale

 • HCL 77 din 31.08.2023 (19 MB)

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici revizuiți și a cheltuielilor aferente proiectului de către Orașul Bolintin-Vale, județul Giurgiu pentru obiectivul de investiții „M odernizarea si extinderea sistem ului de ilum inat public din Orașul Bolintin Vale,județul Giurgiu ”

 • HCL 76 din 31.08.2023 (640 kB)

  HOTĂRÂRE privind punerea la dispoziția proiectului „Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din județul Giurgiu, in perioada 2014-2020” a terenului pentru constructia/extinderea/reabilitarea noilor investiții aferente UAT Bolintin Vale

 • HCL 75 din 31.08.2023 (28 MB)

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentației de atribuire, respectiv: Studiu de oportunitate (Anexa nr.l), Caiet de sarcini (Anexa nr.2) și Proiectul Contractului de delegare (Anexa nr.3) a gestiunii serviciului de operare a Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Frățești, inclusiv a Stației de sortare si a Stației de compostare și acordarea mandatului special, acordat expres, reprezentantului Orașului Bolintin-Vale în Adunarea Generală a Asociaților a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Management Eficient pentru un Județ Curat”

 • HCL 74 din 31.08.2023 (2 MB)

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Actelor adiționale nr. 10 si nr. 11 la Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Management Eficient pentru un Județ Curat”

 • HCL 73 din 31.08.2023 (618 kB)

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Actului adițional nr.2 la Contractul de asociere dintre județul Giurgiu și celelalte unități administrativ-teritoriale ale județului Giurgiu, având ca obiect realizarea proiectului de interes comun „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor Solide în Județul Giurgiu”

 • HCL 72 din 31.08.2023 (137 kB)

  HOTĂRÂRE privind aprobarea aderării unor unități administrativteritoriale din județul Giurgiu la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Management Eficient pentru un Județ Curat”

 • HCL 71 din 25.08.2023 (3 MB)

  privind aprobarea depunerii proiectului „Sistem eHealth, integrat și interoperabil în cadrul Spitalului Orășenesc Bolintin Vale” și a cheltuielilor legate de proiect

 • HCL 70 din 17.08.2023 (83 kB)

  HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință

 • HCL 69 din 17.08.2023 (700 kB)

  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Orașului Bolintin-Vale, rectificarea bugetului instituțiilor și activităților finanțate din venituri proprii și subvenții și actualizarea listei obiectivelor de investiții pe anul 2023

 • HCL 68 din 17.08.2023 (943 kB)

  HOTĂRÂREA NR. 68 din 17.08.2023 privind modificarea HCL nr. 5/30.01.2020 privind contractarea unei finanțări rambursabile interne în valoare de până la 10.000.000 lei, in vederea asigurării cofinanțării și prefinanțării proiectelor de interes local finanțate din fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană

 • HCL 67 din 31.07.2023 (170 kB)

  HOTĂRÂREA nr. 67 din 31.07.2023 privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 2.000.000 lei, în conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2023 privind unele măsuri fiscal- bugetare destinate acordării unor împrumuturi din Trezoreria Statului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 229/2023, cu modificările ulterioare

 • HCL 66 din 31.07.2023 (156 kB)

  HOTĂRÂREA nr. 66 din 31.07.2023 pentru abrogarea Hotărârii Consiliului Local nr. 62 din 24.07.2023 privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 2.000.000 lei, în conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare destinate acordării unor împrumuturi din Trezoreria Statului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 229/2023, cu modificările ulterioare

 • HCL 65 din 27.07.2023 (125 kB)

  HOTĂRÂRE privind aprobarea preluării cu titlu gratuit a imobilului identificat cu nr. cadastral și nr. de carte funciară 36333 de la OMV PETROM S.A.

 • HCL 64 din 27.07.2023 (8 MB)

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Giurgiu în perioada 2014-2020” a indicatorilor tehnico-economici aferenți investițiilor propuse în orașul Bolintin-Vale și a alocării din bugetul local a valorii cofinanțării investițiilor

 • HCL 63 din 27.07.2023 (904 kB)

  HOTĂRÂRE privind aprobarea contului de execuție bugetară pentru trimestrul al Il-lea al anului 2023

 • HCL 62 din 24.07.2023 (162 kB)

  HOTĂRÂREA Nr. 62 din 24.07.2023 privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 2.000.000 lei, în conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2023 privind unele măsuri fiscal- bugetare destinate acordării unor împrumuturi din Trezoreria Statului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 229/ 2023 și modificată prin Legea nr. 235/ 2023

 • HCL 61 din 24.07.2023 (5 MB)

  HOTĂRÂRE privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a cofinanțării pentru obiectivul „înființare târg săptămânal pentru produse agroalimentare și de uz general în orașul Bolintin-Vale, județul Giurgiu”

 • HCL 60 din 24.07.2023 (788 kB)

  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Orașului Bolintin-Vale, rectificarea bugetului instituțiilor și activităților finanțate din venituri proprii și subvenții și actualizarea listei obiectivelor de investiții pe anul 2023

 • HCL 59 din 24.07.2023 (151 kB)

  HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 48 din 07.06.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Eficientizare energetică a blocurilor de locuințe din orașul Bolintin-Vale – ETAPA III” în cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta 5 – Valul Renovării, Axa 1 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale

 • HCL 58 din 24.07.2023 (153 kB)

  HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 47 din 07.06.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Eficientizare energetică a blocurilor de locuințe din orașul Bolintin-Vale – ETAPA II” în cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta 5 — Valul Renovării, Axa 1 — Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale

 • HCL 57 din 24.07.2023 (156 kB)

  HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 46 din 07.06.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Eficientizare energetică a blocurilor de locuințe din orașul Bolintin-Vale – ETAPA I ” în cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta 5 – Valul Renovării, Axa 1 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale

 • HCL 56 din 18.07.2023 (1 MB)

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, a devizului general actualizat și devizului general rest de executat pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea și modernizarea străzilor, amenajarea pistelor de cicliști și a trotuarelor, cu înființare canalizație subterană pentru cabluri, în orașul Bolintin-Vale, județul Giurgiu – Etapa II”, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

 • HCL 55 din 29.06.2023 (4 MB)

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru obiectivul „Construire Locuință P+1E, branșam ente la utilități” solicitat de Curt Cornel

 • HCL 54 din 29.06.2023 (17 MB)

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru obiectivul „Construire platforme depozitare produse finite, parcare, cabină poartă, împrejmuire parțială teren, totem publicitar” solicitat de S.C. Symmetrica S.R.L.

Primăria Orașului Bolintin-Vale

Primăria Orașului Bolintin-Vale

Sari la conținut