• HCL 108 din 14.12.2022 (1 MB)

  HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației proiectului și a cheltuielilor legate de proiect și a indicatorilor asociați acestuia, pentru proiectul „Producerea de energiei din surse regenerabile pentru consumul propriu la nivelul UAT BOLINTIN-VALE” în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 11: Măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice și stimularea utilizării energiei regenerabile, Obiectivul Specific 11.2: Utilizarea energiei din surse regenerabile la nivelul autorităților publice locale, apelul de proiecte pentru sprijinirea investițiilor în capacități de producere energie din surse regenerabile pentru consum propriu la nivelul autorităților publice locale

 • HCL 107 din 14.12.2022 (106 kB)

  HOTĂRÂRE privind acordarea unor pachete-cadou cu ocazia Crăciunului

 • HCL 106 din 29.11.2022 (1014 kB)

  HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației proiectului și a cheltuielilor legate de proiect și a indicatorilor asociați acestuia, pentru proiectul „Producerea de energiei din surse regenerabile pentru consumul propriu la nivelul UAT BOLINTIN-VALE” în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 11: Măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice și stimularea utilizării energiei regenerabile, Obiectivul Specific 11.2: Utilizarea energiei din surse regenerabile la nivelul autorităților publice locale, apelul de proiecte pentru sprijinirea investițiilor în capacități de producere energie din surse regenerabile pentru consum propriu la nivelul autorităților publice locale

 • HCL 105 din 29.11.2022 (85 kB)

  HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință

 • HCL 104 din 29.11.2022 (1 MB)

  HOTĂRÂRE privind ocuparea în mod definitiv a unor suprafețe de teren din domeniul public al orașului Bolintin-Vale, de către SC E-Distribuție Muntenia SA reprezentată prin SC ABAC PROIECT ENERGIE SRL pentru investiția „Modernizare L20kv Tarom din Stația Electrică Arcuda – derivația Malu-Spart ”

 • HCL 103 din 29.11.2022 (5 MB)

  HOTĂRÂRE de aprobare a proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul„Reducerea riscului de infecții nosocomiale în Spitalul Orășenesc Bolintin Vale” în cadrul Planului Național De Redresare Și Reziliență – Componenta C12 – Sănătate – Investiția 2. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice-12.4. Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale, apelul de proiecte MS-0024

 • HCL 102 din 29.11.2022 (339 kB)

  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Orașului Bolintin-Vale și a bugetului instituțiilor și activităților finanțate din venituri proprii și subvenții pe anul 2022

 • HCL 101 din 04.11.2022 (165 kB)

  HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „EXTINDERE REȚEA DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE ÎN ORAȘUL BOLINTIN-VALE, JUDEȚ GIURGIU”

 • HCL 100 din 04.11.2022 (147 kB)

  HOTĂRÂRE pentru implementarea proiectului „EXTINDERE REȚEA DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE ÎN ORAȘUL BOLINTIN-VALE, JUDEȚ GIURGIU”

 • HCL 99 din 04.11.2022 (343 kB)

  HOTĂRÂRE pentru implementarea proiectului „REALIZARE INSULE ECOLOGICE DIGITALIZATE LA NIVELUL UAT ORAȘUL BOLINTIN-VALE, JUDEȚUL GIURGIU”

 • HCL 98 din 31.10.2022 (167 kB)

  HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „EXTINDERE REȚEA DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE ÎN ORAȘUL BOLINTIN-VALE, JUDEȚ GIURGIU”

 • HCL 97 din 31.10.2022 (148 kB)

  HOTĂRÂRE pentru implementarea proiectului „EXTINDERE REȚEA DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE ÎN ORAȘUL BOLINTIN-VALE, JUDEȚ GIURGIU”

 • HCL 96 din 31.10.2022 (337 kB)

  HOTĂRÂRE pentru implementarea proiectului „REALIZARE INSULE ECOLOGICE DIGITALIZATE LA NIVELUL UAT ORAȘUL BOLINTIN-VALE, JUDEȚUL GIURGIU”

 • HCL 95 din 31.10.2022 (1 MB)

  HOTĂRÂRE pentru aprobarea Regulamentului privind criteriile de încadrare în categoria clădirilor și terenurilor neîngrijite pe raza orașului Bolintin-Vale

 • HCL 94 din 31.10.2022 (275 kB)

  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Orașului Bolintin-Vale și a bugetului instituțiilor și activităților finanțate din venituri proprii și subvenții pe anul 2022

 • HCL 93 din 31.10.2022 (111 kB)

  HOTĂRÂRE privind rectificarea articolului 1 al Hotărârii Consiliului Local nr. 78 din 07.09.2022 pentru aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru „ Construire locuință Sp+P+1E, împrejmuire, branșamente la utilități” solicitat de S.C Teodora & Anastasia Construct S.R.L

 • HCL 92 din 31.10.2022 (200 kB)

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Actului adițional nr. 1/2022 la Acordul de asociere dintre Orașul Bolintin- Vale și Comuna Bolintin-Deal pentru susținerea financiară a Spitalului Orășenesc Bolintin- Vale în vederea realizării unor îmbunătățiri si reparații curente, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 21/11.03.2022

 • HCL 91 din 31.10.2022 (500 kB)

  HOTĂRÂRE privind actualizarea inventarului bunurilor aparținând domeniul public al orașului Bolintin-Vale cu bunurilor realizate în cadrul proiectului „înființare sistem de alimentare cu apă în localitățile Malu-Spart și Suseni, oraș Bolintin-Vale”, finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală precum și transmiterea acestora în concesiune

 • HCL 90 din 31.10.2022 (1 MB)

  HOTĂRÂRE privind aprobarea contului de execuție bugetară pentru trimestrul al III-lea al anului 2022

 • HCL 89 din 10.10.2022 (2 MB)

  HOTĂRÂRE privind aprobarea depunerii proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul de „Creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale multifamiliale în orașul Bolintin-Vale”, în cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta 5 – Valul Renovării, Axa 1 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale

 • HCL 88 din 10.10.2022 (882 kB)

  HOTĂRÂRE privind aprobarea depunerii proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul de “Investiții în infrastructura TIC a orașului Bolintin-Vale” în cadrul PLANULUI NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ – COMPONENTA CIO – FONDUL LOCAL/ LI – Mobilitate urbană durabilă/I.1.2 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC/cod 021ter – dezvoltarea de servicii și structuri de sprijin foarte specializate pentru administrațiile publice și întreprinderi

 • HCL 87 din 29.09.2022 (112 kB)

  HOTĂRÂRE pentru rectificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 47 din 23.04.2019, privind actualizarea studiului de fezabilitate conform HG 907/2016 și indexarea cu procentul de creștere a manoperei în cadrul contractului de lucrări pentru obiectivul de investiții “înființare sistem de alimentare cu apă și canalizare în localitatea Crivina, oraș Bolintin-Vale”

 • HCL 86 din 29.09.2022 (235 kB)

  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Orașului Bolintin-Vale și a bugetului instituțiilor și activităților finanțate din venituri proprii și subvenții pe anul 2022

 • HCL 85 din 21.09.2022 (964 kB)

  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Orașului Bolintin-Vale, rectificarea bugetului instituțiilor și activităților finanțate din venituri proprii și subvenții și actualizarea listei obiectivelor de investiții pe anul 2022

 • HCL 84 din 21.09.2022 (165 kB)

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Extindere cu clădire spital, asigurare cu utilități și amenajare incintă Spital orășenesc Bolintin- Vale, din localitatea Bolintin-Deal, județul Giurgiu”

 • HCL 83 din 07.09.2022 (458 kB)

  HOTĂRÂRE privind actualizarea inventarului bunurilor aparținând domeniul public al orașului Bolintin-Vale cu bunurilor realizate în cadrul proiectului „Extindere rețele de alimentare cu apă și canalizare în orașul Bolintin-Vale, județul Giurgiu” finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală precum și transmiterea acestora în concesiune

 • HCL 82 din 07.09.2022 (392 kB)

  HOTĂRÂRE privind aprobarea depunerii proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „REALIZARE PUZ-URI ÎN ORAȘ BOLINTIN-VALE, JUDEȚUL GIURGIU” în cadrul PLANULUI NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ ÎN CADRUL APELULUI DE PROIECTE PNRR/2022/C10, Componenta CIO – FONDUL LOCAL, 1.4 – Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană

 • HCL 81 din 07.09.2022 (121 kB)

  HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special, d-lui Trăistaru Daniel având funcția de Primar al orașului Bolintin-Vale, să reprezinte UAT Orașul Bolintin-Vale în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății APA SERVICE S.A și să voteze în sensul aprobării punctelor înscrise pe ordinea de zi

 • HCL 80 din 07.09.2022 (1 MB)

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Statului de funcții nr. 5105/2022 al Spitalului Orășenesc Bolintin-Vale

 • HCL 79 din 07.09.2022 (117 kB)

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru „Construire locuință Sp+P+IE, împrejm uire, branșamente la utilități” solicitat de S.C Teodora & Anastasia Construct S.R.L

 • HCL 78 din 07.09.2022 (115 kB)

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru „Construire locuință Sp+P+IE, împrejmuire, branșamente la utilități” solicitat de S.C Teodora & Anastasia Construct S.R.L

 • HCL 77 din 07.09.2022 (611 kB)

  HOTĂRÂRE pentru eliberarea și folosirea autorizațiilor de „acces tonaj” privind stabilirea condițiilor de acces a autovehiculelor cu masa maximă autorizată de peste 3,5 tone, 5 tone sau 7,5 tone pe străzile din orașul Bolintin-Vale

 • HCL 76 din 07.09.2022 (2 MB)

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții “înființare sistem de alimentare cu apă și canalizare în localitatea Crivina, oraș Bolintin-Vale, județul Giurgiu” aprobat pentru finanțare prin Programului Național de Investiții „Anghel Saligny” precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

 • HCL 75 din 07.09.2022 (611 kB)

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții “Reabilitarea și modernizarea străzilor, amenajarea pistelor de cicliști și a trotuarelor, cu înființare canalizație subterană pentru cabluri, în orașul Bolintin-Vale, județul Giurgiu – Etapa II” aprobat pentru finanțare prin Programului Național de Investiții „Anghel Saligny” precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

 • HCL 74 din 07.09.2022 (78 kB)

  HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință

 • HCL 73 din 17.08.2022 (137 kB)

  HOTĂRÂRE privind participarea Orașului Bolintin Vale la „Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public ” și aprobarea Devizului General al obiectivului de investiții „Modernizarea si extinderea sistemului de iluminat public din Orașul Bolintin Vale, județul Giurgiu ”

 • HCL 72 din 26.07.2022 (501 kB)

  HOTĂRÂRE privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului orașului Bolintin-Vale și a Serviciilor din subordinea Consiliului Local al orașului Bolintin-Vale

 • HCL 71 din 26.07.2022 (110 kB)

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru „Locuință P+M , branșamente la utilități” solicitat de Dobrică Marin

 • HCL 70 din 26.07.2022 (103 kB)

  HOTĂRÂRE privind ocuparea domeniului public al orașului Bolintin-Vale, de către SC CORSARU ROȘU IMPEX 93 SRL pentru obiectivul ”Stație de pompare ape uzate și reșțea refulare pentru ansamblul rezidențial „La riviere” în oraș Bolintin-Vale, str. Palanca nr. 2G, județ Giurgiu”

 • HCL 69 din 26.07.2022 (146 kB)

  HOTĂRÂRE privind trecerea unor terenuri intravilane din domeniul privat al orașului Bolintin-Vale, județul Giurgiu în domeniul public al Orașului Bolintin-Vale, județul Giurgiu în vederea alipirii cu imobilul având nr. cadastral 35312 – str. Grădiniței

Primăria Orașului Bolintin-Vale

Primăria Orașului Bolintin-Vale

Sari la conținut