• HCL-52-din-09.06.2022 (145 kB)

  HOTĂRÂRE privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a cofinanțării pentru obiectivul „Înființare târg săptămânal pentru produse agroalimentare și de uz general în orașul Bolintin-Vale, județul Giurgiu”

 • HCL 51 din 06.06.2022 (302 kB)

  HOTĂRÂRE privind aprobarea depunerii proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul de „Documentație PMUD în Orașul BOLINTIN-VALE” în cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta 5 – Valul Renovării, 1.4 Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană

 • HCL 50 din 06.06.2022 (1 MB)

  HOTĂRÂRE privind aprobarea participării la Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități pentru obiectivul de investiții „CONSTRUIRE STAȚII DE REÎNCĂRCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE ÎN ORAȘ BOLINTIN-VALE”

 • HCL 49 din 30.05.2022 (155 kB)

  HOTĂRÂRE privind asigurarea continuității Serviciului public de salubrizare al Orașului Bolintin- Vale pentru activitățile privind colectarea și transportul deșeurilor municipale, a deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori și deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora precum și deșeurile provenind din depozite necontrolate

 • HCL 48 din 30.05.2022 (77 kB)

  HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință

 • HCL 47 din 30.05.2022 (114 kB)

  HOTĂRÂRE privind transformarea unor posturi din Statul de funcții nr. 468/21.01.2022 al Spitalului Orășenesc Bolintin-Vale

 • HCL 46 din 30.05.2022 (130 kB)

  HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special, d-lui Trăistaru Daniel având funcția de Primar al orașului Bolintin-Vale, să reprezinte UAT Orașul Bolintin-Vale în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății APA SERVICE S.A și să voteze în sensul aprobării punctelor înscrise pe ordinea de zi

 • HCL 45 din 30.05.2022 (661 kB)

  HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Bolintin-Vale, însușit prin Hotărârea Consiliului Local al orașului Bolintin-Vale nr.26 din 20 mai 2002 privind aprobarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Bolintin-Vale

 • HCL 44 din 30.05.2022 (767 kB)

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții al aparatatului de specialitate al Primarului orașului Bolintin-Vale și al Serviciilor din subordinea Consiliului Local al orașului Bolintin-Vale

 • HCL 43 din 30.05.2022 (140 kB)

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Devizului general final, a indicatorilor tehnico-economici, precum și a cheltuielilor de cofmanțare de la bugetul local pentru obiectivul de investiții “Reabilitarea și modernizarea străzilor, amenajarea pistelor de cicliști și a trotuarelor, cu înființare canalizație subterană pentru cabluri, în orașul Bolintin- Vale, județul Giurgiu-Etapa I”

 • HCL 42 din 26.05.2022 (119 kB)

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru „Construire hale producție, clădire adm inistrație, depozite agregate, copertine, cântar, amenajare incintă teren, organizare șantier, îm prejmuire, branșamente la utilități” solicitat de S.C. Symmetrica S.R.L

 • HCL 41 din 26.05.2022 (165 kB)

  HOTARÂRE privind aprobarea depunerii proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul de „Eficientizare energetică a blocurilor de locuințe din orașul Bolintin-Vale – ETAPA III” în cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta 5 – Valul Renovării, Axa 1 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale

 • HCL 40 din 13.05.2022 (163 kB)

  Privind aprobarea depunerii proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „REALIZARE PUZ-URI ÎN ORAȘ BOLINTIN-VALE, JUDEȚUL GIURGIU” în cadrul PLANULUI NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ ÎN CADRUL APELULUI DE PROIECTE PNRR/2022/C10, Componenta CIO – FONDUL LOCAL, 1.4 – Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană

 • HCL 39 din 13.05.2022 (179 kB)

  Privind aprobarea depunerii proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Achiziția de microbuze electrice pentru realizarea transportului public de călători între orașul Bolintin-Vale și comuna Bolintin-Deal și retur precum și din zona centrală către zonele periferice ale fiecărei localități” în cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta 10 — Fondul local, 1.1.1 – înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante)

 • HCL 38 din 13.05.2022 (171 kB)

  Privind aprobarea depunerii proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul de „INTERVENȚII DE EFICIENTIZARE ENERGETICA LA LICEUL TEHNOLOGIC DIMITRIE BOLINTINEANU, BOLINTIN-VALE, JUDEȚUL GIURGIU” în cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta 10 — Fondul local, 1.3 – Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți furnizarea de servicii publice de către unitățile administrativ-teritoriale.

 • HCL 37 din 10.05.2022 (164 kB)

  Privind aprobarea depunerii proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul de „Eficientizare energetică a blocurilor de locuințe din orașul Bolintin-Vale – ETAPA II” în cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta 5 – Valul Renovării, Axa 1 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale”

 • HCL 36 din 29.04.2022 (164 kB)

  Privind aprobarea depunerii proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul de „Eficientizare energetică a blocurilor de locuințe din orașul Bolintin-Vale – ETAPA I” în cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta 5 – Valul Renovării, Axa 1 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale

 • HCL 35 din 29.04.2022 (78 kB)

  Privind alegerea președintelui de ședință

 • HCL 34 din 27.04.2022 (112 kB)

  Privind transformarea unor posturi din Statul de funcții nr. 468/21.01.2022 al Spitalului Orășenesc Bolintin-Vale

 • HCL 33 din 27.04.2022 (107 kB)

  Privind retragerea comunei Clejani din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „ILUMINAT PUBLIC EFICIENT”

 • HCL 32 din 27.04.2022 (104 kB)

  Privind retragerea comunei Clejani din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „SĂNĂTATE ASIGURATĂ PRIN APĂ CURATĂ”

 • HCL 31 din 27.04.2022 (108 kB)

  Privind retragerea comunei Oinacu din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „SĂNĂTATE ASIGLRATĂ PRIN APĂ CURATĂ”

 • HCL 30 din 27.04.2022 (374 kB)

  Pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 110/31.10.2017 privind actualizarea Planului Urbanistic General și a Regulamentului local de urbanism al orașului Bolintin-Vale, județ Giurgiu

 • HCL 29 din 27.04.2022 (752 kB)

  Privind aprobarea contului de execuție bugetară pentru trimestrul I al anului 2022

 • HCL 28 din 27.04.2022 (2 MB)

  Privind stabilirea taxelor și impozitelor locale pentru anul fiscal 2023

 • HCL 27 din 20.04.2022 (116 kB)

  privind aprobarea devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții “Extindere rețea distribuție gaze naturale redusă presiune în orașul Bolintin-Vale și satele Crivina și Malu Spart, județul Giurgiu” și a cererii de finanțare prin Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”

 • HCL 26 din 30.03.2022 (139 kB)

  HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special, d-lui Trăistaru Daniel având funcția de Primar al orașului Bolintin-Vale, să reprezinte UAT Orașul Bolintin-Vale în Adunarea Generală a Acționarilor a societății APA SERVICE SA și să voteze în sensul aprobării punctelor înscrise pe ordinea de zi

 • HCL 25 din 30.03.2022 (505 kB)

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Propunerilor de cheltuieli de natura investițiilor pentru anul 2022 la nivelul Spitalului Orășenesc Bolintin-Vale și asigurarea cofinanțării

 • HCL 24 din 30.03.2022 (990 kB)

  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Orașului Bolintin-Vale precum și a bugetului instituțiilor și activităților finanțate din venituri proprii și subvenții pe anul 2022

 • HCL 23 din 11.03.2022 (119 kB)

  Privind utilizarea excedentului anual al bugetului local pentru finanțarea obiectivelor de investiții de interes local si a cheltuielilor curente în anul 2022

Primăria Orașului Bolintin-Vale

Primăria Orașului Bolintin-Vale

Sari la conținut