• HCL 73 din 17.08.2022 (137 kB)

  HOTĂRÂRE privind participarea Orașului Bolintin Vale la „Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public ” și aprobarea Devizului General al obiectivului de investiții „Modernizarea si extinderea sistemului de iluminat public din Orașul Bolintin Vale, județul Giurgiu ”

 • HCL 72 din 26.07.2022 (501 kB)

  HOTĂRÂRE privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului orașului Bolintin-Vale și a Serviciilor din subordinea Consiliului Local al orașului Bolintin-Vale

 • HCL 71 din 26.07.2022 (110 kB)

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru „Locuință P+M , branșamente la utilități” solicitat de Dobrică Marin

 • HCL 70 din 26.07.2022 (103 kB)

  HOTĂRÂRE privind ocuparea domeniului public al orașului Bolintin-Vale, de către SC CORSARU ROȘU IMPEX 93 SRL pentru obiectivul ”Stație de pompare ape uzate și reșțea refulare pentru ansamblul rezidențial „La riviere” în oraș Bolintin-Vale, str. Palanca nr. 2G, județ Giurgiu”

 • HCL 69 din 26.07.2022 (146 kB)

  HOTĂRÂRE privind trecerea unor terenuri intravilane din domeniul privat al orașului Bolintin-Vale, județul Giurgiu în domeniul public al Orașului Bolintin-Vale, județul Giurgiu în vederea alipirii cu imobilul având nr. cadastral 35312 – str. Grădiniței

 • HCL 68 din 26.07.2022 (109 kB)

  HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul privat al orașului Bolintin-Vale, județul Giurgiu în domeniul public al orașului Bolintin-Vale, județul Giurgiu a imobilului „Poșta veche” și a terenului aferent în suprafață de 484 mp, situat în orașul Bolintin-Vale, str. Republicii 2M, județul Giurgiu, în vederea realizării proiectului „Reabilitare, consolidare, modernizare și mansardare pod Poșta Veche”

 • HCL 67 din 26.07.2022 (851 kB)

  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Orașului Bolintin-Vale, rectificarea bugetului instituțiilor și activităților finanțate din venituri proprii și subvenții și actualizarea listei obiectivelor de investiții pe anul 2022

 • HCL 66 din 26.07.2022 (885 kB)

  HOTĂRÂRE privind aprobarea contului de execuție bugetară pentru trimestrul al II-lea al anului 2022

 • HCL 65 din 27.06.2022 (103 kB)

  HOTĂRÂRE privind aprobarea dezmembrării unui imobil-teren aflat în domeniul privat al orașului, în vederea amenajării unei parcări publice

 • HCL 64 din 27.06.2022 (113 kB)

  HOTĂRÂRE privind transformarea unor posturi din Statul de funcții nr. 468/21.01.2022 al Spitalului Orășenesc Bolintin-Vale

 • HCL 63 din 27.06.2022 (691 kB)

  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Orașului Bolintin-Vale, rectificarea bugetului instituțiilor și activităților finanțate din venituri proprii și subvenții și actualizarea listei obiectivelor de investiții pe anul 2022

 • HCL 62 din 27.06.2022 (105 kB)

  HOTĂRÂRE privind aprobarea dezmembrării imobilului Clădire Pediatrie și teren aferent, aflat în domeniul public al orașului, în vederea sistematizării străzii Grădiniței

 • HCL 61 din 27.06.2022 (103 kB)

  HOTĂRÂRE privind aprobarea dezmembrării unui imobil-teren aflat în domeniul privat al orașului, în vederea sistematizării străzii Grădiniței

 • HCL 60 din 27.06.2022 (103 kB)

  HOTĂRÂRE privind aprobarea dezmembrării imobilului Casă de cultură și teren aferent, aflat în domeniul privat al orașului, în vederea sistematizării străzii Grădiniței

 • HCL 59 din 27.06.2022 (103 kB)

  HOTĂRÂRE privind aprobarea dezmembrării unui imobil-teren aflat în domeniul privat al orașului, în vederea amenajării unei parcări publice

 • HCL 58 din 27.06.2022 (548 kB)

  HOTĂRÂRE pentru completarea și modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 58 din 31.05.2018 privind aprobarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Bolintin-Vale – Capitolul I – Străzi precum și modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local nr. 26 din 20.05.2002

 • HCL 57 din 27.06.2022 (107 kB)

  HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârilor Consiliului Local Bolintin-Vale nr. 16 din 20.02.2018 și nr. 11 din 23.01.2019 privind atribuirea de denumire unor străzi din Orașul Bolintin-Vale si satele aferente

 • HCL 56 din 27.06.2022 (94 kB)

  HOTĂRÂRE privind confirmarea vânzării boxelor aferente blocului B5 situat în Bolintin-Vale, str. Stadionului, județul Giurgiu

 • HCL 55 din 27.06.2022 (684 kB)

  HOTĂRÂRE privind constatarea dreptului de proprietate privată asupra unor terenuri situate în intravilanul orașului Bolintin-Vale, județul Giurgiu

 • HCL 54 din 27.06.2022 (151 kB)

  HOTĂRÂRE privind modificarea Organigramei și a Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului orașului Bolintin-Vale și al Serviciilor din subordinea Consiliului Local al orașului Bolintin-Vale

 • HCL 53 din 27.06.2022 (109 kB)

  HOTĂRÂRE privind rectificarea Hotărârii Consiliului Local al orașului Bolintin-Vale nr. 18 din 11.03.2022 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice si Administrației prin Compania Națională de Investiții “C.N.I. ” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții “Construire și dotare creșă în orașul Bolintin-Vale”

 • HCL-52-din-09.06.2022 (145 kB)

  HOTĂRÂRE privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a cofinanțării pentru obiectivul „Înființare târg săptămânal pentru produse agroalimentare și de uz general în orașul Bolintin-Vale, județul Giurgiu”

 • HCL 51 din 06.06.2022 (302 kB)

  HOTĂRÂRE privind aprobarea depunerii proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul de „Documentație PMUD în Orașul BOLINTIN-VALE” în cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta 5 – Valul Renovării, 1.4 Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană

 • HCL 50 din 06.06.2022 (1 MB)

  HOTĂRÂRE privind aprobarea participării la Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități pentru obiectivul de investiții „CONSTRUIRE STAȚII DE REÎNCĂRCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE ÎN ORAȘ BOLINTIN-VALE”

 • HCL 49 din 30.05.2022 (155 kB)

  HOTĂRÂRE privind asigurarea continuității Serviciului public de salubrizare al Orașului Bolintin- Vale pentru activitățile privind colectarea și transportul deșeurilor municipale, a deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori și deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora precum și deșeurile provenind din depozite necontrolate

 • HCL 48 din 30.05.2022 (77 kB)

  HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință

 • HCL 47 din 30.05.2022 (114 kB)

  HOTĂRÂRE privind transformarea unor posturi din Statul de funcții nr. 468/21.01.2022 al Spitalului Orășenesc Bolintin-Vale

 • HCL 46 din 30.05.2022 (130 kB)

  HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special, d-lui Trăistaru Daniel având funcția de Primar al orașului Bolintin-Vale, să reprezinte UAT Orașul Bolintin-Vale în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății APA SERVICE S.A și să voteze în sensul aprobării punctelor înscrise pe ordinea de zi

 • HCL 45 din 30.05.2022 (661 kB)

  HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Bolintin-Vale, însușit prin Hotărârea Consiliului Local al orașului Bolintin-Vale nr.26 din 20 mai 2002 privind aprobarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Bolintin-Vale

 • HCL 44 din 30.05.2022 (767 kB)

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții al aparatatului de specialitate al Primarului orașului Bolintin-Vale și al Serviciilor din subordinea Consiliului Local al orașului Bolintin-Vale

Primăria Orașului Bolintin-Vale

Primăria Orașului Bolintin-Vale

Sari la conținut