• HCL 37 din 10.05.2022 (164 kB)

  Privind aprobarea depunerii proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul de „Eficientizare energetică a blocurilor de locuințe din orașul Bolintin-Vale – ETAPA II” în cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta 5 – Valul Renovării, Axa 1 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale”

 • HCL 36 din 29.04.2022 (164 kB)

  Privind aprobarea depunerii proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul de „Eficientizare energetică a blocurilor de locuințe din orașul Bolintin-Vale – ETAPA I” în cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta 5 – Valul Renovării, Axa 1 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale

 • HCL 35 din 29.04.2022 (78 kB)

  Privind alegerea președintelui de ședință

 • HCL 34 din 27.04.2022 (112 kB)

  Privind transformarea unor posturi din Statul de funcții nr. 468/21.01.2022 al Spitalului Orășenesc Bolintin-Vale

 • HCL 33 din 27.04.2022 (107 kB)

  Privind retragerea comunei Clejani din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „ILUMINAT PUBLIC EFICIENT”

 • HCL 32 din 27.04.2022 (104 kB)

  Privind retragerea comunei Clejani din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „SĂNĂTATE ASIGURATĂ PRIN APĂ CURATĂ”

 • HCL 31 din 27.04.2022 (108 kB)

  Privind retragerea comunei Oinacu din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „SĂNĂTATE ASIGLRATĂ PRIN APĂ CURATĂ”

 • HCL 30 din 27.04.2022 (374 kB)

  Pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 110/31.10.2017 privind actualizarea Planului Urbanistic General și a Regulamentului local de urbanism al orașului Bolintin-Vale, județ Giurgiu

 • HCL 29 din 27.04.2022 (752 kB)

  Privind aprobarea contului de execuție bugetară pentru trimestrul I al anului 2022

 • HCL 28 din 27.04.2022 (2 MB)

  Privind stabilirea taxelor și impozitelor locale pentru anul fiscal 2023

 • HCL 27 din 20.04.2022 (116 kB)

  privind aprobarea devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții “Extindere rețea distribuție gaze naturale redusă presiune în orașul Bolintin-Vale și satele Crivina și Malu Spart, județul Giurgiu” și a cererii de finanțare prin Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”

 • HCL 26 din 30.03.2022 (139 kB)

  HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special, d-lui Trăistaru Daniel având funcția de Primar al orașului Bolintin-Vale, să reprezinte UAT Orașul Bolintin-Vale în Adunarea Generală a Acționarilor a societății APA SERVICE SA și să voteze în sensul aprobării punctelor înscrise pe ordinea de zi

 • HCL 25 din 30.03.2022 (505 kB)

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Propunerilor de cheltuieli de natura investițiilor pentru anul 2022 la nivelul Spitalului Orășenesc Bolintin-Vale și asigurarea cofinanțării

 • HCL 24 din 30.03.2022 (990 kB)

  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Orașului Bolintin-Vale precum și a bugetului instituțiilor și activităților finanțate din venituri proprii și subvenții pe anul 2022

 • HCL 23 din 11.03.2022 (119 kB)

  Privind utilizarea excedentului anual al bugetului local pentru finanțarea obiectivelor de investiții de interes local si a cheltuielilor curente în anul 2022

 • HCL 22 din 11.03.2022 (142 kB)

  Privind asocierea Orașului Bolintin-Vale cu Comuna Bolintin-Deal pentru susținerea financiară a Spitalului Orășenesc Bolintin-Vale în vederea realizării unor îmbunătățiri si reparații curente

 • HCL 21 din 11.03.2022 (252 kB)

  Privind asocierea Orașului Bolintin-Vale cu Comuna Bolintin-Deal pentru susținerea financiară a Spitalului Orășenesc Bolintin-Vale în vederea realizării unor îmbunătățiri si reparații curente

 • HCL 20 din 11.03.2022 (140 kB)

  Privind aprobarea închirierii, în condițiile legii, a unui spațiu în incinta corpului 4 al Primăriei Bolintin-Vale

 • HCL 19 din 11.03.2022 (154 kB)

  Pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 70 din 29.10.2021 privind atribuirea în folosință gratuită Casei Județene de Pensii Giurgiu, a unui spațiu în incinta Clădirii de birouri administrative, situată în orașul Bolintin-Vale, Str. Republicii F.N., Județul Giurgiu , proprietate publică a Orașului Bolintin-Vale

 • HCL 18 din 11.03.2022 (187 kB)

  Privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice si Administrației prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții “Construire și dotare creșă în orașul Bolintin-Vale”

 • HCL 17 din 11.03.2022 (142 kB)

  Privind trecerea din domeniul public al orașului Bolintin-Vale în domeniul privat al orașului Bolintin-Vale a imobilului CI identificat cu număr de cartea funciară 35485 si număr cadastral 35485 în vederea desființării

 • HCL 16 din 11.03.2022 (113 kB)

  Privind alegerea președintelui de ședință

 • HCL 15 din 11.02.2022 (326 kB)

  Privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Bolintin -Vale, însușit prin Hotărârea Consiliului Local al orașului Bolintin-Vale nr.26 din 20 mai 2002 privind aprobarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Bolintin-Vale

 • HCL 14 din 11.02.2022 (111 kB)

  Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru realizarea obiectivului „Construire locuință P+1E+M, branșamente la utilități” solicitat de Văduva Vasile

 • HCL 13 din 11.02.2022 (115 kB)

  Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru „Desființare locuință CI și anexă C2 și Autorizație de Construire locuință P+E, branșamente la utilități, împrejmuire” solicitat de Ciolan Narcis Alin

 • HCL 12 din 11.02.2022 (3 MB)

  Privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Orașului Bolintin-Vale și al unităților subordonate, pe anul 2022 precum și a listei obiectivelor de investiții

 • HCL 11 din 02.02.2022 (111 kB)

  Pentru rectificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 76 din 02.11.2021 privind aprobarea devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții “înființare sistem de alimentare cu apă și canalizare în localitatea Crivina, oraș Bolintin-Vale” și a cererii de finanțare prin Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”

 • HCL 10 din 31.01.2022 (104 kB)

  Privind acordarea unui mandat special, d-lui Constantin Ionel având funcția de administrator public, să reprezinte UAT Orașul Bolintin-Vale în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății APA SERVICE SA și să voteze în sensul aprobării punctelor înscrise pe ordinea de zi

 • HCL 9 din 31.01.2022 (131 kB)

  Privind acordarea unui mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitara „Sanatate Asigurata Prin Apa Curata” pentru exercitarea atribuțiilor privind modificarea prețului pentru apa potabila si a tarifului pentru canalizare

 • HCL 8 din 31.01.2022 (115 kB)

  Privind aprobarea Statului de funcții nr. 468/21.01.2022 al Spitalului Orășenesc Bolintin-Vale

 • HCL 7 din 31.01.2022 (107 kB)

  Privind însușirea documentației cadastrale de dezmembrare a imobilului având număr cadastral 35731, categoria teren extravilan neproductiv

 • HCL 6 din 31.01.2022 (176 kB)

  Privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de pe raza Orașului Bolintin-Vale pentru anul școlar 2022- 2023

 • HCL 5 din 31.01.2022 (479 kB)

  Pentru actualizarea Regulam entului privind acordarea ajutoarelor de urgență prevăzute de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

 • HCL 4 din 31.01.2022 (109 kB)

  Privind însușirea Raportului de evaluare – Studiu de piață, întocmit de Evaluator autorizat Urda Gheorghe, în vederea achiziționării de către orașul Bolintin-Vale a unui teren arabil extravilan, în suprafață de 500 mp, pentru întregirea suprafeței de teren aferente bazei sportive din localitatea Bolintin-Vale

 • HCL 3 din 31.01.2022 (107 kB)

  Privind delegarea în gestiune directă a serviciului de alimentare cu apă în satele Malu-Spart și Suseni

 • HCL 2 din 31.01.2022 (95 kB)

  Privind acoperirea definitivă a deficitului bugetar al secțiunii de dezvoltare al bugetului local pe anul 2021, în sumă de 4.865.827, 42 lei din excedentul bugetului local al anilor precedenți- sursa A în vederea stabilirii execuției bugetului local pe anul 2021

 • HCL 1 din 31.01.2022 (748 kB)

  Privind aprobarea contului de execuție bugetară pentru trimestrul IV al anului 2021

Primăria Orașului Bolintin-Vale

Primăria Orașului Bolintin-Vale

Sari la conținut