• Proces-verbal ședința ordinară a Consiliului Local Bolintin-Vale 27.05.2021 (177 kB)

  PROCES VERBAL încheiat azi 27.05.2021 în ședința ordinară a Consiliului Local Bolintin-Vale

 • HCL 36 din 27.05.2021 (43 kB)

  privind alegerea președintelui de ședință

 • HCL 35 din 27.05.2021 (369 kB)

  privind ocuparea domeniului public al orașului Bolintin-Vale, de către SC PREMIER ENERGY SRL pentru realizarea lucrărilor ”Extindere rețea distribuție gaze naturale redusă presiune pe str. Palanca cu racordul aferent la nr. 1B bis, (Opriș Dumitru) oraș Bolintin-Vale, județ Giurgiu”

 • HCL 34 din 27.05.2021 (201 kB)

  privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local, pentru repartizarea orelor de muncă persoanelor apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim garantat, pentru anul 2021

 • HCL 33 din 27.05.2021 (103 kB)

  privind actualizarea indicatorilor tehnico economici și aprobarea cofînanțării de la bugetul local pentru obiectivul de investiții “înființare sistem de alimentare cu apa în localitățile M alu Spart și Suseni, oraș Bolintin-Vale, județul Giurgiu”

 • HCL 32 din 27.05.2021 (93 kB)

  privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și aprobarea cofînanțării de la bugetul local pentru obiectivul de investiții „Extindere rețele de alimentare cu apă și canalizare, oraș Bolintin-Vale

 • HCL 31 din 27.04.2021 (876 kB)

  privind aprobarea Regulamentului de organizarea și funcționare al Centrului de Consiliere și Sprijin pentru Părinți și Copii „Palanca” din cadrul Direcției de Asistență Socială

 • HCL 30 din 27.04.2021 (193 kB)

  pentru completarea și modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 58 din 31.05.2018 privind aprobarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Bolintin-Vale – Capitolul I – Străzi precum și modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local nr. 26 din 20.05.2002

 • HCL 29 din 27.04.2021 (142 kB)

  privind stabilirea taxelor pentru utilizarea temporară a locurilor publice de desfacere din cadrul pieței agroalimentare din Orașul Bolintin-Vale precum și pentru serviciile prestate în cadrul Serviciului pentru Administrarea Domeniului Public

 • HCL 28 din 27.04.2021 (114 kB)

  privind stabilirea taxelor și impozitelor locale pentru anul fiscal 2022

 • HCL 27 din 27.04.2021 (595 kB)

  privind aprobarea contului de execuție bugetară pentru trimestrul I al anului 2021

 • HCL 26 din 22.04.2021 (7 MB)

  privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Orașului Bolintin-Vale și al unităților subordonate, pe anul 2021 precum și a listei obiectivelor de investiții

 • HCL 25 din 22.04.2021 (89 kB)

  privind aprobarea documentației de urbanism PLAN URBANISTIC ZONAL – pentru construire ansamblu de locuințe P+4E cu parcări și spații comerciale la subsol, utilități

 • HCL 24 din 22.04.2021 (81 kB)

  privind aprobarea Planul Urbanistic de Detaliu pentru realizarea obiectivului „Locuință P+1E,branșamente la utilități, împrejmuire” solicitat de Mustafa Florian

 • HCL 23 din 31.03.2021 (80 kB)

  privind transformarea unui posturi din Statul de funcții nr. 353/19.01.2021 al Spitalului Orășenesc Bolintin-Vale

 • HCL 22 din 31.03.2021 (958 kB)

  privind reorganizarea Direcției de Asistență Socială și aprobarea Regulamentului de organizarea și funcționare al acesteia

 • HCL 21 din 31.03.2021 (187 kB)

  privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Bolintin-Vale”, însușit prin hotărârea Consiliului Local al orașului Bolintin-Vale nr. 26 din 20.05.2002

 • HCL 20 din 31.03.2021 (366 kB)

  privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al Orașului Bolintin-Vale a imobilului-teren intravilan în suprafață de 1193 mp, situat în oraș Bolintin-Vale, str. Republicii, județul Giurgiu, aferent Parcului central, înscris în cartea funciară a localității cu nr. 35222 și alipirea cu imobilul înscris în carte funciară a localității cu nr. 30000

 • HCL 19 din 31.03.2021 (116 kB)

  privind aprobarea Documentației de Atribuire – Caiet de sarcini și Contract de delegare a gestiunii activității de colectare și transport a deșeurilor municipale în zona 3 din județul Giurgiu și acordarea mandatului special, acordat expres, reprezentantului orașului Bolintin-Vale în Adunarea Generală a Asociaților a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Management Eficient pentru un Județ Curat” pentru aprobarea Documentației de Atribuire – Caiet de sarcini și Contract de delegare a gestiunii activității de colectare și transport a deșeurilor municipale în zona 3 din județul Giurgiu

 • Proces-verbal ședința extraordinară a Consiliului Local 27.04.2021 (423 kB)

  PROCES VERBAL Încheiat azi 27.04.2021 în ședința extraordinară a Consiliului Local Bolintin-Vale

 • Proces-verbal ședința ordinară a Consiliului Local 22.04.2021 (249 kB)

  PROCES VERBAL Încheiat azi 22.04.2021 în ședința ordinară a Consiliului Local Bolintin-Vale

 • Proces-verbal ședința ordinară a Consiliului Local 31.03.2021 (347 kB)

  PROCES VERBAL încheiat azi 31.03.2021 în ședința ordinară a Consiliului Local Bolintin-Vale

 • Proces-verbal ședința ordinară a Consiliului Local 25.02.2021 (452 kB)

  PROCES VERBAL Încheiat azi 25.02.2021 în ședința ordinară a Consiliului Local Bolintin-Vale