• HCL 47 din 27.05.2020 (116 kB)

  HOTĂRÂRE privind asigurarea continuității Serviciuluipublic de salubrizare al Orașului Bolintin- Vale pentru activitățile privind colectarea și transportul deșeurilor municipale , a deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusivfracții colectate separat, fără a aduce atingerefluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori și deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora ”

 • HCL 46 din 27.05.2020 (60 kB)

  HOTĂRÂRE privind oportunitatea și necesitatea promovării unei acțiuni în justiție

 • HCL 45 din 27.05.2020 (84 kB)

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Statului de funcții nr. 2331/28.04.2020 al Spitalului Orășenesc Bolintin-Vale

 • HCL 44 din 27.05.2020 (85 kB)

  HOTĂRÂRE privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale Operatorului Regional SC APA SERVICE SA aferente anului 2019 și acordarea unui mandat special, d-lui Constantin Ionel având funcția de administrator public, să reprezinte orașul Bolintin-Vale în Adunarea Generală a Acționarilor a SC APA SERVICE SA și să voteze în sensul aprobării ordinii de zi

 • HCL 43 din 27.05.2020 (72 kB)

  HOTĂRÂRE privind oportunitatea realizării investiției ” Loc de joacă în incinta Grădiniței Crivina, oraș Bolintin- Vale, județ Giurgiu” și întocmirea documentațiilor tehnico-economice în vederea executării investiției

 • HCL 42 din 27.05.2020 (73 kB)

  HOTĂRÂRE privind oportunitatea și necesitatea desființării construcțiilor Cl -parțial și anexă (garaj) C2, înscrise în cartea funciară nr. 333 85, imobile ce fac parte din domeniul privat al orașului Bolintin-Vale

 • HCL 41 din 27.05.2020 (93 kB)

  HOTĂRÂRE privind aderarea orașului Bolintin-Vale ca membru susținător la Societatea Națională de Cruce Roșie din România — Filiala Giurgiu

 • HCL 40 din 27.05.2020 (169 kB)

  HOTĂRÂRE privind darea în administrare Școlii gimnaziale nr. 1 Malu-Spart a imobilelor – clădiri și terenuri, în care își desfășoară activitatea această unitate de învățământ preuniversitar de stat și unitățile arondate, proprietate publică a orașului Bolintin-Vale

 • HCL 39 din 27.05.2020 (132 kB)

  HOTĂRÂRE privind darea în administrare Liceului tehnologic „Dimitrie Bolintineanu” a imobilelor – clădiri și terenuri, în care își desfășoară activitatea această unitate de învățământ preuniversitar de stat, proprietate publică a orașului Bolintin-Vale

 • HCL 38 din 27.05.2020 (814 kB)

  HOTĂRÂRE privind aprobarea contului de execuție bugetară pentru trimestrul I al anului 2020

 • HCL 37 din 06.05.2020 (803 kB)

  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Orașului Bolintin-Vale și al institutiilor si activitatilor finantate din venituri proprii si subventii, actualizarea listei de Lista obiectivelor de investiții pe anul 2020, cu finanțare parțială sau integrală de la bugetul local repartizate pentru cheltuieli de capital precum și aprobarea utilizării excedentului bugetului local

 • Proces-verbal sedinta extraordinara a Consiliului Local 06.05.2020 (78 kB)

  PROCES-VERBAL Încheiat azi 6 mai 2020 în ședința extraordinară convocată de îndată a Consiliului Local al orașului Bolintin-Vale

 • HCL 36 din 13.04.2020 (83 kB)

  HOTĂRÂRE privind modificarea clauzelor contractuale ale contractului de închiriere nr. 205/01/1740 din 08.08.2011 cu modificările ulterioare

 • HCL 35 din 13.04.2020 (86 kB)

  HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 26 din 27.03.2019 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al orașului Bolintin-Vale a imobilului reprezentând fostul sediu al Judecătoriei Bolintin-Vale înscris în cartea funciară a localității cu nr. 33386 și întocmirea documentațiilor necesare în vederea desființării

 • HCL 34 din 13.04.2020 (65 kB)

  HOTĂRÂRE privind numirea persoanei care va ține Registrul datoriei publice locale și Registrul de evidenta a garanțiilor locale a UAT orașul Bolintin-Vale

 • HCL 33 din 13.04.2020 (75 kB)

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planul Urbanistic de Detaliu pentru realizarea investiției ”Construire Spațiu Comercial cu destinația Service Auto și Vulcanizare, utilități, împrejmuire” solicitat de Apostoiu Florian ”

 • HCL 32 din 13.04.2020 (69 kB)

  HOTĂRÂRE privind folosirea Domeniului Public de către S.C. E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA S.A. reprezentată prin SC MWM GAS & ENERGY SRL, beneficiar SC PAN DAVID JCL SRL pentru alimentare cu energie electrică spațiu comercial în localitatea Malu-Spart

 • HCL 31 din 13.04.2020 (71 kB)

  HOTĂRÂRE privind folosirea Domeniului Public de către S.C. E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA S.A. reprezentată prin SC MWM GAS & ENERGY SRL, beneficiar SC BALLROOM SAGA SRL pentru alimentare cu energie electrică salon evenimente în orașul Bolintin-Vale

 • HCL 30 din 13.04.2020 (69 kB)

  HOTĂRÂRE privind folosirea Domeniului Public de către S.C. E – DISTRIBUȚIE MUNTENIA S.A. pentru lucrarea 913/51859 ”Modenizare LEA 0,4 kV aferentă PTA 1199 Suseni” Unitatea Operativă Bolintin

 • HCL 29 din 13.04.2020 (71 kB)

  HOTĂRÂRE privind folosirea Domeniului Public de către S.C. E – DISTRIBUȚIE MUNTENIA S.A. pentru lucrarea 913/51858 ”Modenizare LEA 0,4 kV aferentă PTA 1196 Malu Spart” Unitatea Operativă Bolintin

 • HCL 28 din 13.04.2020 (70 kB)

  HOTĂRÂRE privind folosirea Domeniului Public de către S.C. E – DISTRIBUȚIE MUNTENIA S.A. . . pentru lucrarea 913/51857 ”Modenizare LEA 0,4 kV aferentă PTA 1195 Malu Spart” Unitatea Operativă Bolintin

 • HCL 27 din 13.04.2020 (71 kB)

  HOTĂRÂRE privind folosirea Domeniului Public de către S.C. E – DISTRIBUȚIE MUNTENIA S.A. pentru lucrarea 913/51862 ”Modenizare LEA 0,4 kV aferentă PTA 1363 Malu Spart” Unitatea Operativă Bolintin

 • HCL 26 din 13.04.2020 (72 kB)

  HOTĂRÂRE privind folosirea Domeniului Public de către S.C. E – DISTRIBUȚIE MUNTENIA S.A. pentru lucrarea 913/51860 ”Modenizare LEA 0,4 kV aferentă PTA 1478 Malu Spart” Unitatea Operativă Bolintin

 • HCL 25 din 13.04.2020 (691 kB)

  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Orașului Bolintin-Vale și actualizarea listei obiectivelor de investiții pe anul 2020

 • HCL 24 din 13.04.2020 (250 kB)

  HOTĂRÂRE privind asocierea Orașului Bolintin-Vale cu Comuna Bolintin-Deal pentru susținerea financiară a Spitalului Orășenesc Bolintin-Vale în vederea achiziționării de materiale sanitare, echipamente de protecție, dezinfectanți precum și alte materiale de strictă necesitate

 • Proces-verbal sedinta extraordinara a Consiliului Local 13.04.2020 (459 kB)

  PROCES VERBAL Încheiat azi 13 aprilie 2020 în ședința extraordinară a Consiliului Local Bolintin Vale

 • HCL 23 din 17.03.2020 (48 kB)

  HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință

 • HCL 22 din 17.03.2020 (69 kB)

  HOTĂRÂRE prelungirea dreptului de folosință gratuită acordat Inspectoratului de Jandarmi Județean Giurgiu a unui spațiu in incinta corpului II al Primăriei Bolintin-Vale, proprietate publică a Orașului Bolintin-Vale

 • HCL 21 din 17.03.2020 (89 kB)

  HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 20 din 20.02.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentațieifaza Studiu de fezabilitate, aferente obiectivului de investiîii ”Amenajare sensuri giratorii în intersectiile străzii Republicii cu DJ 601 la km 14+488 și străzii Republicii (DC 133) cu DJ 601, km 16+727, oraș Bolintin-Vale, județ Giurgiu ”

 • HCL 20 din 17.03.2020 (79 kB)

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Statului de funcții al Spitalului Orășenesc Bolintin-Vale