Prezentarea Compartimentului Registrul Agricol

Activitatea principală a Compartimentului Registrul Agricol este întocmirea și ținerea la zi a registrelor agricole care se organizează și se desfășoară conform art. 6 alin (1) din Ordonanța Guvernului nr. 28/2008ordonanta privind registrul agricol aprobată cu modificări și completări prin Legea 98/2008.

Registrul agricol constituie documentul oficial de evidență primară unitară în care se înscriu date privind:

 1. componența gospodăriei/exploatației agricole fără personalitate juridică;
 2. terenurile aflate în proprietatea gospodăriei;
 3. animale aflate în proprietatea gospodăriei/explatației agricole.

Subordonare

Compartimentul Registrul agricol este subordonat Secretarului general UAT.

Atribuții principale

Registrul agricol constituie sursa de date pentru elaborarea pe plan local a unor politici în domeniile fiscal, agrar, protecție socială, cadastru, edilitar-urbanistic, sanitar, școlar, servicii publice de interes local.
Registrul agricol asigură bază de date pentru satisfacerea unor solicitări ale cetățenilor cum ar fi:

 1. eliberarea documentelor doveditoare privind proprietatea asupra animalelor și a păsărilor;
 2. eliberarea/vizarea atestatelor de producător și eliberarea carnetelor de comercializare, în vederea valorificării de către producătorii agricoli, persoane fizice, a produselor agricole proprii și de exercitare a comerțului cu aceste produse;
 3. eliberarea adeverințelor privind calitatea de producator agricol;
 4. starea materială pentru situații de protecție socială, pentru obținerea unor drepturi materiale și/sau bănești;
 5. eliberarea adeverințelor de nomenclatură stradală și adresă, ca dovadă a adresei de  domiciliu;
 6. alte situații care au la bază informații cuprinse în registrul agricol

Servicii oferite publicului

 • Eliberarea adeverinţelor care atestă înscrierile din registrul agricol

  Cine poate solicita acest serviciu

  Adeverințele pot fi solicitate de orice persoană care este înscrisă în Registrul agricol.

  Pașii ce trebuie urmați

  Pentru eliberarea adeverinţelor care atestă înscrierile din Registrul agricol se parcurg următorii pași:

  1.Prezentarea la compartimentul Registrul Agricol

  Cetăţeanul se prezintă la compartimentul Registrul Agricol, unde depune o solicitare în scris în care se precizează numele, adresa și pentru ce solicită adeverinţa.

  2.Depunerea actelor

  Cererea împreună cu celelalte acte necesare se depun la compartiment Registrul Agricol

  3.Ridicarea adeverinței

  Timpul de rezolvare a adeverinţelor este de 30 zile.
  Adeverința se ridică de la compartiment Registrul Agricol, str. Libertății, nr.1 .

  Model cerere

  Model cerere eliberare adeverință care atestă înscrierile din Registrul agricol

 • Înscrierea în Registrul Agricol

  Cine poate solicita acest serviciu

  Orice persoană fizică şi juridică ce deţine în proprietate sau în arendă terenuri agricole, terenuri forestiere, animale, păsări şi albine sau de către persoanele juridice care au ca obiect de activitate creşterea animalelor sau cultivarea pământului pe teritoriul orașului Bolintin-Vale. Solicitarea o poate face capul gospodăriei sau oricare alt membru major din familie.


  Pașii ce trebuie urmați

  Pentru înscrierea în Registul Agricol se parcurg următorii pași:

  1. Prezentarea la sediul Registrului Agricol

  Persoana care dorește înscrierea în Registrul Agricol se prezintă la registrul agricol cu actele doveditoare pentru a putea fi înscris în registrul agricol.

  2. Înscrierea în Registrul Agricol

  Soluţionarea solicitării se face imediat, odată cu înscrierea datelor în registrul agricol


  Acte necesare

  1. Actele doveditoare privind proprietatea sau arenda proprietăților respective.

 • Obținerea avizului necesar vânzării terenurilor agricole din extravilan

  Acte necesare

  1. Cererea pentru afișarea ofertei de vânzare a terenului (model ANEXA 1A);
  2. Oferta de vânzare teren (model ANEXA 1B);
  3. Copie CI/BI pentru persoană fizică;
  4. Copie certificat constatator de la ORC în cazul persoanei juridice;
  5. Copie legalizată de notarul public sau certificată pt. conformitate de funcționarii primăriei a actului de proprietate asupra terenului ce face obiectul ofertei de vânzare;
  6. Extras de carte funciară pentru informare, emis cu cel mult 30 de zile înainte de afișarea ofertei, însoțit de extrasul de plan cadastral de carte funciară al imobilului, în sistem de coordonate „Stereografic 1970”, în condițiile în care terenul este întabulat;
  7. Certificat de atestare fiscală emis de către primărie;
  8. Alte documente doveditoare, după caz.

  Cereri și formulare

  Cerere afișare ofertă de vânzare teren extravilan (formular pentru persoane fizice si juridice)

  Ofertă de vânzare teren (formular pentru persoane fizice si juridice)

  Acceptare ofertă (formular pentru persoane fizice si juridice)

 • Punerea în posesie și ridicarea titlului de proprietate

  În urma Hotărârii Consiliului Judeţean de admitere, se va face punerea în posesie și întocmirea titlului de proprietate.

  Cine poate solicita acest serviciu

  Solicitarea o poate face cetăţeanul indreptatit.


  Pașii ce trebuie urmați

  Pentru Punere în posesie și ridicare Titlu de Proprietate se vor parcurge următorii pași:

  1. Prezentarea la sediul Registrului Agricol
  Cetăţeanul se va prezenta la Biroul Fond Funciar și Registrul Agricol cu hotărârea primită şi va fi programat pentru deplasarea în teren, pentru măsurători.se verifica evidentele vechi.

  2. Întocmirea procesului verbal de punere în posesie
  În urma măsurătorilor se va întocmi procesul verbal de punere în posesie, pe care cetățeanul îl va semna.

  3. Scrierea titlului de proprietate
  Procesul verbal de punere în posesie este trimis la Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară (O.C.P.I.) pentru scrierea titlurilor de proprietate.

  4. Ridicarea titlului de proprietate.
  Ridicarea titlurilor de proprietate de la O.C.P.I. se face de către reprezentantul desemnat pentru acest scop. Titlurile de proprietate sunt aduse la Serviciul Agricol, unde sunt înregistrate într-un registru special pentru a fi înmânate titularului sau mostenitorilor pe baza cărţii de identitate.

  Pentru a știi dacă titlul de proprietate se poate ridica, cetăţeanul se poate informa telefonic. Dacă titlul este deja la Biroul Fond Funciar si Registru Agricol,cetăţeanul se va prezenta personal , având asupra sa cartea de identitate .


  Acte necesare

  1. Hotărârea Consiliului Judeţean de admitere
  2. Actul de identitate
 • Solicitarea atestatului de producător și a carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol

  Atestatul de producător reprezintă documentul eliberat persoanei fizice care desfăşoară activitate economică în sectorul agricol, valabil pentru titularul acestuia, şi care atestă calitatea de producător agricol persoană fizică.
  Carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol este documentul utilizat de persoana fizică care deţine atestat de producător, precum şi de soţul/soţia, rudele/afinii de gradul I, după caz, pentru exercitarea actului de comerţ cu ridicata sau comerţ cu amănuntul a produselor agricole obţinute în ferma/gospodăria proprie.

  Cine poate solicita aceste documente

  Atestatul de producător și carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol pot fi solicitate de orice persoană care este înscrisă în Registrul Agricol şi care este producător de legume, fructe, flori sau produse animaliere.


  Pașii ce trebuie urmați pentru obținerea unui atestat de producător

  1. Cetăţeanul se prezintă la Compartimentul Registrul Agricol unde va completa o cerere tip insoțită de taxa 80 de RON cu produsele şi cantităţile pentru care solicită atestatul de producător.

  Cererea va fi însoțită de avizul consultativ al unui inginer desemnat de Directia Agricolă Giurgiu pentru verificări.

  2. Constatarea în teritoriu

  În termen de 30 de zile lucrătoare de la depunerea cererii va fi vizitat de consilierul de specialitate pentru a constata existenţa culturii sau a animalelor şi a evalua cantităţile de produse care sunt menţionate în cerere de solicitant.

  Pașii ce trebuie urmați pentru obținerea unui carnet de comercializare a produselor din sectorul agricol

  1. Cetăţeanul se prezintă la compartimentul Registrul Agricol unde va completa o cerere și va face dovada existenţei atestatului de producător.

  2. Constatarea în teritoriu.După verificarea existenţei atestatului de producător şi după verificarea faptică în teren a existenţei produsului/produselor supuse comercializării se emite carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol.

  Soluționare și eliberare Certificat de Producător

  După deplasarea în teren şi constatarea existenţei produselor pentru care solicită atestatul de producător.

  Soluționare și eliberare Carnet de comercializare a produselor din sectorul agricol

  În termen de 5 zile de la depunerea cererii, cetăţeanul îşi poate ridica carnetul de comercializare de la compartimentul Registrul Agricol


  Acte necesare pentru eliberarea atestatului de producător:

  1. Cerere tip
  2. Avizul consultativ al persoanei desemnate de directia agricola
  3. Chitanţă în valoare de 80 lei plătită la casieria Primăriei Bolintin-Vale

  Acte necesare pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol:

  1. Cerere
  2. Dovada deținerii atestatului de producător

  Pentru mai multe informații contactați compatimentul Registrul Agricol.


Unde se depun actele

Preluarea actelor și eliberarea documentelor se face la Compartimentul Registrul Agricol.
Adresa: str. Libertății nr. 1, Bolintin-Vale


Program de lucru cu publicul

Luni – Vineri: 8:00 -12:00


Contact

Adresa: str. Libertății, nr. 1, Bolintin-Vale
Telefon: 0246.271.187

Primăria Orașului Bolintin-Vale

Primăria Orașului Bolintin-Vale

Sari la conținut