ANUNȚ

Începând cu data de 11.05.2023, Compartimentul Stare Civilă din cadrul Primăriei Orașului Bolintin-Vale își va desfășura activitatea în Clădirea de birouri administrative, situată pe Strada Grădiniței, lângă Secția de Pediatrie a Spitalului Orășenesc Bolintin-Vale și Grădinița nr.1 Bolintin-Vale.

Prezentarea Compartimentului Stare Civilă

Compartimentul Stare Civilă gestionează activitatea de înregistrare a actelor şi faptelor de stare civilă.

Subordonare

Compartimentul Stare Civilă este subordonat Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor.

Atribuții principale

 1. Întocmirea, la cerere sau din oficiu, potrivit legii,  a actelor de naștere, de căsătorie și de deces, în dublu exemplar și eliberarea certificatelor doveditoare privind actele și faptele de stare civilă înregistrate persoanelor fizice îndreptățite;
 2. Înscrierea mențiunilor pe marginea actelor de stare civilă aflate în păstrare și trimiterea comunicărilor de mențiuni pentru înscriere în registrele de stare civilă exemplarul I sau, după caz, exemplarul II, în condițiile metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă;
 3. Eliberarea, la cererea persoanelor fizice îndreptățite, dovezilor privind înregistrarea unor acte de stare civilă , dovezi ce cuprind, după caz, precizări referitoare la mențiunile existente pe marginea actelor de stare civilă;
 4. Transmiterea, structurilor de evidență a persoanelor din cadrul serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor, la care este arondată unitatea administrativ-teritorială, comunicărilor nominale pentru născuții vii, cetățeni români, ori cu privire la modificările intervenite în statutul civil al cetățenilor români;
 • Lista completă a atribuțiilor

  1. Întocmirea, la cerere sau din oficiu, potrivit legii,  a actelor de naștere, de căsătorie și de deces, în dublu exemplar și eliberarea certificatelor doveditoare privind actele și faptele de stare civilă înregistrate persoanelor fizice îndreptățite;
  2. Înscrierea mențiunilor pe marginea actelor de stare civilă aflate în păstrare și trimiterea comunicărilor de mențiuni pentru înscriere în registrele de stare civilă exemplarul I sau, după caz, exemplarul II, în condițiile metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă;
  3. Eliberarea, gratuit, la cererea autorităților publice, de extrase pentru uz oficial de pe actele de stare civilă, precum și fotocopii ale documentelor aflate în arhiva proprie, cu respectarea prevederilor Legii nr. 16/1996 a Arhivelor Naționale, precum și dispozițiilor normative legale referitoare la protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;
  4. Eliberarea, la cererea persoanelor fizice îndreptățite, dovezilor privind înregistrarea unor acte de stare civilă , dovezi ce cuprind, după caz, precizări referitoare la mențiunile existente pe marginea actelor de stare civilă;
  5. Transmiterea, structurilor de evidență a persoanelor din cadrul serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor, la care este arondată unitatea administrativ-teritorială, comunicărilor nominale pentru născuții vii, cetățeni români, ori cu privire la modificările intervenite în statutul civil al cetățenilor români;
  6. Trimiterea actelor de identitate ale persoanelor decedate ori declarațiilor din care rezultă că persoanele decedate nu au avut act de identitate la structurile de evidență a persoanelor din cadrul serviciilor publice comunitare locale de evidență a persoanelor de la ultimul loc de domiciliu;
  7. Trimiterea la centrele militare, până la data de 5 a lunii următoare înregistrării decesului, a livretelor militare ;
  8. Întocmirea buletinelor statistice de naștere, de căsătorie și de deces, în conformitate cu normele Institutului Național de Statistică și trimiterea acestora la Direcția Județeană de Statistică;
  9. Dispunerea măsurilor necesare păstrării registrelor și certificatelor de stare civilă în condiții care să asigure evitarea deteriorării sau a dispariției acestora și asigură spațiul necesar destinat desfășurării activității de stare civilă;
  10. Atribuirea codurilor numerice personale, denumite în continuare C.N.P., din listele de coduri precalculate, pe care le păstrează și arhivează în condiții de deplină securitate;
  11. Asigurarea necesarului de registre, certificate de stare civilă, formulare, imprimate auxiliare și cerneală specială;
  12. Primirea cererilor de schimbarea numelui pe cale administrativă și documentelor prezentate în motivare, pentru a fi transmise, spre verificare, serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor la care este arondată unitatea administrativ-teritorială;
  13. Primirea cererilor de înscriere de mențiuni cu privire la modificările intervenite în străinătate, în statutul civil al persoanei, determinate de divorț, adopție, schimbare de nume și/sau prenume, precum și documentelor ce susțin cererile respective, pe care le înaintează D.E.P.A.B.D., în vederea avizării înscrierii mențiunilor corespunzătoare sau, după caz, a emiterii aprobării;
  14. Primirea cererilor de transcriere a certificatelor și extraselor de stare civilă procurate din străinătate, însoțite de actele ce le susțin, întocmirea referatelor și înaintarea documentației,  în vederea avizării la D.J.E.P. Prahova
  15. Primirea cererilor de rectificare a actelor de stare civilă și efectuarea verificărilor pentru stabilirea cu exactitate a erorilor depistate în cuprinsul actelor de stare civilă sau a mențiunilor înscrise pe acestea, întocmește documentația și referatul cu propunere de aprobare sau respingere și le înaintează D.J.E.P., pentru aviz prealabil, în vederea emiterii dispoziției de aprobare/respingere de rectificare de către primarul unității administrative-teritoriale competente;
  16. Primirea cererilor de reconstituire și întocmire ulterioară a actelor de stare civilă, întocmirea documentației și referatului prin care se propune primarului unității administrativ-teritoriale emiterea dispoziției de aprobare sau respingere, cu avizul prealabil al D.J.E.P.;
  17. Înscrierea în registrele de stare civilă, de îndată, a mențiunilor privind dobândirea, redobândirea sau renunțarea la cetățenia română, în baza comunicărilor primite de la D.E.P.A.B.D. prin structura de stare civilă din cadrul D.J.E.P.;
  18. Transmiterea, după înscrierea mențiunii corespunzătoare în actul de naștere, comunicărilor cu privire la schimbarea numelui către Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, Direcția Generală de Pașapoarte din cadrul Ministerului Administrației și Internelor, Direcția Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe Operative din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române și Direcția Generala a Finanțelor Publice județene din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, de la locul de domiciliu al solicitantului;
  19. Înaintarea către D.J.E.P. a exemplarul II al registrelor de stare civilă, în termen de 30 de zile de la data când toate filele din registru au fost completate, după ce au fost operate toate mențiunile din registrul de stare civilă – exemplarul I;
  20. Sesizarea imediată a D.J.E.P, în cazul pierderii sau furtului unor documente de stare civilă cu regim special;
  21. Eliberarea, la cererea persoanelor fizice îndreptățite, certificatelor care să ateste componența familiei, necesare reîntregirii familiei aflate în străinătate;
  22. Efectuarea verificărilor necesare avizării cererilor de reconstituire și de întocmire ulterioară a actelor de stare civilă pentru cetățenii români și persoanele fără cetățenie domiciliate în România;
  23. Efectuarea verificărilor și întocmirea referatelor cu propuneri în vederea avizării de către D.J.E.P. a cererilor de transcriere a certificatelor/extraselor de stare civilă eliberate de autoritățile străine, precum și a cererilor de rectificare a actelor de stare civilă;
  24. Efectuarea verificărilor și întocmirea referatelor cu propuneri în dosarele având drept obiect anularea, completarea, modificarea pe cale judecătorească a actelor de stare civilă și a mențiunilor existente pe marginea acestora, declararea judecătorească a dispariției și a morții unei persoane, precum și înregistrarea tardivă a nașterii;
  25. Efectuarea verificărilor cu privire la cererile de schimbare a numelui pe cale administrativă;
  26. Primirea cererilor de divorț pe cale administrativă, semnate personal de către ambii soți, în fața ofițerului delegat de la primăria care are în păstrare actul de căsătorie sau pe raza căreia se află ultima locuință comună a soților, înregistrarea cererilor de divorț pe cale administrativă, în Registrul de intrare-ieșire al cererilor de divorț și acordarea unui termen de 30 de zile calendaristice celor doi soți, pentru eventuala retragere a acestora;
  27. Confruntă documentele cu care se face dovada identității solicitanților (cererile de divorț pe cale administrativă, certificatele de naștere, certificatul de căsătorie și actele de identitate și, după caz, declarațiile pe propria răspundere, date în fața ofițerului de stare civilă, în cazul în care ultima locuință declarată nu este aceeași cu domiciliul sau reședința ambilor soți înscris/ă în actele de identitate) și constituie dosarul de divorț;
  28. Solicitarea, prin intermediul serviciului de stare civilă din cadrul D.J.E.P., alocării, din Registrul unic al certificatelor de divorț, a numărului certificatului de divorț, care urmează a fi înscris pe acesta;
  29. Colaborarea cu autoritățile de sănătate publică județene și cu maternitățile pentru prevenirea cazurilor de internare a gravidelor fără acte de identitate asupra lor sau a căror identitate nu este cunoscută și a cazurilor de părăsire a copiilor nou-născuți și neînregistrați la starea civilă;
  30. Colaborarea cu unitățile sanitare, instituțiile de protecție socială și unitățile de poliție, după caz, pentru cunoașterea permanentă a situației numerice și nominale a persoanelor cu situație neclară pe linie de stare civilă și de evidență a persoanelor, a demersurilor ce se fac pentru punerea acestora în legalitate, până la rezolvarea fiecărui caz în parte, precum și pentru clarificarea situației persoanelor/cadavrelor cu identitate necunoscută;
  31. Transmiterea, lunar, la D.J.E.P. a situațiilor indicatorilor specifici și semestrial a căsătoriilor mixte;
  32. Desfășurarea activităților de primire, verificare, evidență și rezolvare a petițiilor cetățenilor;
  33. Organizarea și asigurarea activităților de selecționare, creare, folosire și păstrare a arhivei;
  34. Aplicarea întocmai a dispozițiilor legale, a ordinelor și instrucțiunilor care reglementează activitatea pe linia regimului de stare civilă a persoanelor;

Servicii oferite publicului

 • Înregistrarea nașterii - eliberarea certificatului de naștere

  Serviciul se ocupă de înregistrarea nașterii copilului și eliberarea certificatului de nastere.

  Cine poate solicita acest serviciu

  Eliberarea certificatului de nastere se face doar unuia dintre parinti, iar in cazul recunoasterii voluntare, doar persoanei care face recunoasterea.


  Pașii ce trebuie urmați

  Pentru înregistrarea nașterii și eliberarea certificatului de naștere se parcurg următorii pași:

  1. Obţinerea certificatului constatator de la maternitate

  Pentru a se putea  inregistrara nasterea, trebuie facuta  mai intai declararea nasterii, care se face în maternitatea unde s-a născut copilul în termen de maxim trei zile de la naștere, astfel obținându-se certificatul medical constatator al nașterii.

  2. Depunerea actelor la Compartimentul Stare Civilă

  Termenul pentru declararea nașterii copilului la Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor Bolintin-Vale este de:

  • 30 zile de la data nașterii, pentru copilul născut viu și aflat în viață;
  • 3 zile de la data nașterii, pentru copilul născut mort;
  • 24 ore de la data decesului, pentru copilul născut viu care a decedat în termenului de 30 zile.

  Înregistrarea tardivă a naşterii copilului după implinirea termenului legal de 30 zile a fost stabilită în competenţa primarului unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază s-a produs evenimentul, cu avizul conform al serviciului public comunitar judeţean de evidenţă a persoanelor Giurgiu.

  3. Ridicarea certificatului de naştere de la Compartimentul Stare Civilă

  Eliberarea certificatului de naștere se face în termen de 7 zile de la data depunerii actelor.


  Acte necesare

  1. Certificatul medical constatator al nasterii – corect intocmit;actele de identitate ale parintilor copilului (valabile), in original si copii;
  2. Declararea naşterii copilului se face şi în lipsa actului de identitate al mamei pe baza documentelor prevăzute la art. 14, indice 1, alin. (3) din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  3. Certificatul de casatorie al părinților, original și copie;
  4. Declarația de recunoaștere a copilului născut în afara căsătoriei, dată de către tată în faţa ofiţerului de stare civilă care înregistrează naşterea sau la notarul public, din care să rezulte şi numele de familie pe care îl dobândeşte copilul, la care se anexează consimţământul mamei
  5. Certificatul de nastere al mamei, în cazul unui copil nerecunoscut, în original și copie;  (Naşterea copilului se înregistrează în registrele de stare civilă şi în cazul în care mama nu are act de naştere întocmit, în condiţiile art. 14, indice1, alin. (4) şi art. 21, indice 1,  alin. (1) din Legea nr. 119/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. )

  Menţionăm că documentul întocmit de reprezentantul poliţiei cu ocazia verificărilor efectuate la solicitarea unităţii sanitare în care a avut loc naşterea trebuie să certifice identitatea mamei şi să fie însoţit de o fotocopie a formularului – declaraţie prevăzută în anexa la H.G. nr 1.103/2014 pentru aprobarea metodologiei privind realizarea obligaţiilor ce revin autorităţilor administarţiei publice locale, instituţiilor şi profesioniştilor implicaţi în prevenirea şi intervenţia în cazurile copiilor aflaţi în situaţie de risc de părăsire sau părăsiţi în unităţi sanitare.

  În cazul nașterii unui copil, cand mama nu este casatorită și copilul este recunoscut de tată, aceștia vor semna o declarație pe proprie răspundere în fața ofițerului de stare civilă.( declaratie recunoastere copil – Anexa 41)
  În cazul în care copilul este recunoscut de o persoană, cetățean străin, acesta va prezenta în mod obligatoriu declarația de recunoaștere dată în fața notarului public român.

  Informații despre copiii născuți în străinătate

  În cazul copilului născut în străinătate, cu cel puţin un părinte cetăţean român, acesta obţine cetăţenia română la data naşterii, chiar dacă, potrivit legii statului în care s-a născut, obţine şi cetăţenia acestui stat.

  Pentru a putea produce efecte, inclusiv în ceea ce priveşte cetăţenia, naşterea trebuie înregistrată la ambasada sau consulatul român din ţara în care s-a produs sau la locul de domiciliu al unuia dintre părinţii români. Certificatul de naştere românesc se eliberează direct de ambasada sau consulatul la care a fost înregistrată cererea sau la locul de domiciliu al unuia dintre părinţii români.


  Descarcă fișiere atașate

   Declarație recunoaștere copil – Anexa 41

  Declarație domiciliu copil

 • Înregistrarea căsătoriei

  Pentru a putea fi oficiată căsătoria civilă e nevoie de întocmirea unui dosar de către viitorii soți, iar după ceremonie cuplul primește un certificat de căsătorie.

  Cine poate solicita acest serviciu

  În vederea încheierii căsătoriei la Primaria Bolintin-Vale – în mod obligatoriu domiciliul unuia dintre soți trebuie să fie in Bolintin-Vale, sau să aibă reşedința de Bolintin-Vale.


  Pașii ce trebuie urmați

  Pentru înregistrarea căsătoriei se parcurg următorii pași:

  1.Depunerea actelor pentru căsătorie la sediul Compartimentului Stare Civilă

  Toate aceste documente se depun cu minimum 10 zile inainte de data oficierii si nu mai mult de 14 zile, incluzand data depunerii actelor si data oficierii.
  În momentul preluării dosarului, se face programarea oficierii căsătoriei, cerificatul de căsătorie fiind predat cuplului la terminarea ceremoniei.

  2.Oficierea căsătoriei şi obţinerea certificatului de căsătorie

  Oficierea casatoriei, se face in mod obligatoriu in prezența a 2 martori.
  La incheierea casatoriei se vor prezenta in mod obligatoriu viitorii soti, avand asupra lor buletinele (cartile) de identitate si 2 persoane in calitate de martori, care de asemenea trebuie sa prezinte actele de identitate.
  Pentru încheierea căsătoriei cu un cetăţean străin este obligatoriu prezenta unui traducator autorizat dacă nu este cunoscător al limbii române. Dacă cetateanul strain este cunoscator al limbii romane, va prezenta o declaratie pe proprie raspundere in acest sens, data in fata notarului public roman.


  Acte necesare

  1. Act de identitate în original şi copie;
  2. Certificatul de naştere în original şi copie;
  3. Certificatul medical prenupţial* – care să cuprindă în mod expres menţiunea „SE POATE CĂSĂTORI” (se obţine de la Centrul de Planificare Familială sau medicul de familie cu maxim 14 zile, minim 10 zile înaintea căsătoriei)
  4. Declaraţie căsătorie – Anexa 23 şi 27
  5. Documente, în original şi în copii, din care să rezulte desfacerea căsătoriei anterioare, dacă este cazul.

  Pentru cetățeanul strain :

  1. Certificat prenuptial
  2. Certificat de nastere (in original cu apostila daca se impune) in copie autentificata de un notar public roman sau strain cu apostila
  3. Traducere în limba română a certificatului de naştere, autentificată de un notar public român
  4. Dovada eliberată de misiunea diplomatică în România, a statului al carui cetătean este solicitantul din care să rezulte că îndeplineşte condiţiile de fond cerute de legea sa naţională, pentru încheierea căsătoriei în România
  5. Copie fila de pasaport cu foto
  6. Declaraţie  pe proprie răspundere, autentificata de un notar public, din care să rezulte că viitorul soţ, cetăţean străin sau apatrid, nu este căsătorit şi îndeplineşte condiţiile de fond cerute de legea sa naţională pentru încheierea căsătoriei în România, precum și declarație cu privire la regimul matrimonial.


  EXCEPŢIE fac cetatenii statelor cu care Romania a încheiat tratate sau convenţii care pot prezenta documente eliberate de autoritatile competente din tarile respective (certificate de capacitate matrimoniala) in original si traducere in limba romana autentificata de un notar public roman (ex: Austria, Ungaria, Albania, Israel, Germania, R. Moldova)
  O alta EXCEPŢIE o reprezintă cetatenii străini, ai caror state nu au misiuni sau oficii consulare pe teritoriul Romaniei. În acest caz, aceştia vor depune o declaraţie pe proprie răspundere dată în faţa notarului public roman, privind îndeplinirea condiţiilor de fond, în vederea încheierii căsătoriei, împreună cu celelalte documente menţionate mai sus. 0


  Descarcă fișiere atașate

  Declaraţie de căsătorie – Anexa 23

  Proces verbal interpret cetățean străin/surdomut

 • Eliberarea actelor de stare civilă pierdute, sustrase, degradate

  În caz de pierdere, furt sau distrugere a certificatelor de stare civilă persoanei indreptatite i se eliberează, la cerere, un nou certificat.

  Cine poate solicita acest serviciu

  Titularul actelor de stare civilă pierdute, sustrase sau degradate sau împuternicit.


  Pașii ce trebuie urmați

  Pentru eliberarea unor noi certificate  de stare civilă în locul celor pierdute, sustrase sau degradate se vor parcurge următorii pași:


  1.Completarea și depunerea cererii la sediul Compartimentului Stare Civilă

  Eliberarea certificatului de stare civila se face in baza unei cereri (tip) eliberată de Compartimentul Stare Civilă completata corect si care sa cuprindă imprejurarile in care a fost pierdut, furat sau distrus.
  Preschimbarea certificatului de stare civila se face in aceleasi condiții, cu anexarea certificatului de tip vechi.

  2.Ridicarea certificatului de stare civilă.

  • Certificatele de nastere sau de casatorie (pierdute, sustrase, degradate) intocmite in baza actelor de stare civila inregistrate de serviciul stare civila  se elibereaza numai titularilor actelor, in baza unei cereri ( Cerere duplicat certificat casatorie – Anexa 59 și Cerere duplicat certificat nastere – Anexa 59) si a actului de identitate valabil. Pentru copiii minori, certificatul de nastere se elibereaza parintelui sau reprezentantului legal.
  • Certificatul de casatorie se poate elibera unuia dintre soti, sau la cerere, ambilor soti.
  • Certificatele de deces (pierdute, sustrase, degradate) intocmite in baza actelor de stare civila inregistrate de serviciul stare civila al Primariei Bolintin-Vale, se elibereaza membrilor familiei sau altor persoane indreptatite, in baza unei cereri ( Cerere duplicat certificat deces – Anexa 59.jpg) si a actului de identitate al solicitantului.
  Certificatul de deces se elibereaza membrilor familiei, sau altor persoane indreptatite.
  • Cetatenii romani cu domiciliul sau resedinta in strainatate, cetatenii altor state de origine romana pot solicita eliberarea certificatului de stare civila prin imputernicit cu procura speciala, eliberata de misiunea consulara romana din statul de resedinta.


  Acte necesare

  1. Cerere
  2. Act de identitate valabil

  ATENȚIE

  Certificatele de stare civilă trebuie păstrate în  condiții corespunzătoare – pierderea sau deteriorarea acestora constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 100 lei la 200 lei. Amenda se achită la – Casieria Primăriei.


  Descarcă fișiere atașate

  Cerere certificat căsătorie / deces /naștere

  Cerere dovada de pe actul de stare civilă (anexa nr. 9)

 • Divorțul pe cale administrativă

  Divorțul pe cale administrativă se aplică soților care sunt de acord cu divorțul și nu au copii minori (din căsătorie sau adoptați). Ofițerul de stare civilă de la locul căsătoriei sau de la ultimul domiciliu al soților, poate constata desfacerea casatoriei prin acordul soților, eliberând și un certificat de divorț, potrivit legii.


  Cine poate solicita acest serviciu

  Soții care sunt de acord cu divorțul si care nu au copii minori.


  Pașii ce trebuie urmați

  Pentru realizarea divorțului pe cale administrativă se parcurg următorii pași:

  1.Depunerea actelor pentru divorț la sediul Compartimentului Stare Civilă

  Depunerea cererii pentru divorţul pe cale administrativă se poate face la Compartimentul de Stare Civilă din Bolintin-Vale str. Libertății, nr.1 de către persoanele care au domiciliul în Bolintin-Vale şi nu au copii minori.
  Prezența ambilor soți este obligatorie la depunerea actelor.
   
  În cazul persoanelor care nu cunosc limba română, depunerea cererii de divorţ se face în prezenţa unui traducător autorizat, iar în cazul persoanelor surdomute, a unui interpret, încheindu-se în acest sens un proces-verbal (formular tip care se completează la locul depunerii cererii).

  2.Prezentarea ambilor soţi la 30 de zile pentru susţinerea cererii

  La împlinirea termenului de 30 de zile, soții se prezintă personal  în fața ofițerului de stare civilă care verifică dacă soții stăruie în dorința lor de desfacere a căsătoriei. Totodată, verifică exprimarea consimțământului, dacă este liber și neviciat.

  3.Eliberarea certificatului de divorț

  În urma exprimării consimțământului de divorț, se eliberează certificatul de divorț.


  Acte necesare

  1. Cererea de divorţ, care se completează la locul depunerii;
  2. Certificatele de naştere şi căsătorie ale soţilor, în original şi în copie;
  3. Documentele cu care se face dovada identităţii, în original şi copie. (pentru cetăţenii români • cartea de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate sau, în cazul cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate, paşaportul, care să se afle în termenul de valabilitate atât la momentul depunerii cererii, cât şi la data eliberării certificatului de divorţ)
  4. Taxa de 500 lei – se achită la casieria primăriei.


  Descarcă fișiere atașate

  Cerere divorț

  Declarație divorț

 • Înregistrare deces

  Actul de deces se intocmeste la primaria în a cărei rază administrativ-teritorială s-a produs decesul.

  Cine poate solicita acest serviciu

  Acest serviciu poate fi solicitat de membrii familiei decedatului. Dacă aceștia lipsesc, se poate face de către vecini, administratorul imobilului, medicul sau alt cadru din unitatea sanitara unde s-a produs decesul .


  Pașii ce trebuie urmați

  Pentru înregistrarea decesului unei persoane se vor parcurge următorii pași:

  1.Obţinerea certificatului medical constatator al decesului

  Certificatul medical constatator al decesului se obține de la unitatea sanitară sau medicul de familie care a constatat decesul. Certificatul medical constatator  trebuie obținut in maxim 3 zile din momentul decesului.  În situația în care se depășește acest termen,, se solicită o dovadă de la Procuratură.

  2.Depunerea actelor la Compartimentul Stare Civilă

  Declarantul va depune actele la Compartimentul Stare Civilă.

  3.Ridicarea adeverinţei de înhumare şi a certificatului de deces

  Certificatul de deces se eliberează în aceeaşi zi excepţie fiind atunci când declarantul nu poate prezenta actele de naştere şi căsătorie ale decedatului(ei). Pentru a se putea face înhumarea sau incinerarea persoanei decedate, se va elibera de catre Starea Civila o adeverinta ce se reţine de către administraţia cimitirului/crematoriului.


  Acte necesare

  1. Certificat medical constatator al decesului, corect intocmit ;
  2. Actul de identitate al persoanei decedate în original;
  3. Certificatele de nastere si casatorie (sentinta de divort) ale persoanei decedate, in original si copie;
  4. În situația în care nu se poate prezenta actul de identitate al persoanei decedate și/sau certificatele de naștere/căsătorie se va completa  Declarația lipsă acte decedat.
  5. De asemenea persoana care declara decesul, va avea asupra sa buletinul (cartea) de identitate, în original și copie.

  EXCEPTIE o reprezintă decesul datorat unei sinucideri, accident sau orice fel de moarte violentă, precum și în cazul găsirii unui cadavru, situație în care declarația se face în termen de 48 de ore, socotit din momentul decesului. În mod obligatoriu în astfel de cazuri se impune o dovadă eliberată de Procuratură.


  Descarcă fișiere atașate

  Declarație lipsă acte deces


Unde se depun actele

Preluarea actelor si eliberarea certificatelor se face la  Sediul Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor Bolintin-Vale – Compartimentul de Stare Civilă

Adresa : Str. Libertății nr. 1, Bolintin-Vale
Telefon : 0246.271.187


Program de lucru cu publicul

Preluare acte
Luni – Joi între orele :  8:00 -12:00.

Eliberare acte
Luni – Joi între orele: 12:00 – 15:45.


Contact

Adresa: Str. Grădiniței FN, Bolintin-Vale
Telefon:0786706010

Primăria Orașului Bolintin-Vale

Primăria Orașului Bolintin-Vale

Sari la conținut