• HCL 62 din 31.07.2020 (494 kB)

  HOTĂRÂRE privind actualizarea Strategiei de dezvoltare a Orașului Bolintin-Vale pentru perioada 2014-2020

 • HCL 61 din 31.07.2020 (83 kB)

  HOTĂRÂRE privind transformarea unor posturi din Statul de funcții nr. 2331/28.04.2020 al Spitalului Orășenesc Bolintin-Vale

 • HCL 60 din 31.07.2020 (75 kB)

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru realizarea obiectivului „Două locuințe P+E+M, utilități” solicitat de Vișa Cornel

 • HCL 59 din 31.07.2020 (76 kB)

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru realizarea obiectivului „ Locuință S+P+E+M, utilități” solicitat de Curt Steluța

 • HCL 58 din 31.07.2020 (1011 kB)

  HOTĂRÂRE privind aprobarea contului de execuție bugetară pentru trimestrul II al anului 2020

 • HCL 57 din 31.07.2020 (671 kB)

  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Orașului Bolintin-Vale, rectificarea bugetului instituțiilor și activităților finanțate din venituri proprii și subvenții și actualizarea listei obiectivelor de investiții pe anul 2020

 • HCL 56 din 30.06.2020 (48 kB)

  HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință

 • HCL 55 din 30.06.2020 (87 kB)

  HOTĂRÂRE privind transformarea unor posturi din Statul de funcții nr. 2331/28.04.2020 al Spitalului Orășenesc Bolintin-Vale

 • HCL 54 din 30.06.2020 (76 kB)

  HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii, prin licitație, în condițiile legii, a unui spațiu în incinta corpului III al Primăriei Bolintin-Vale

 • HCL 53 din 30.06.2020 (910 kB)

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții al aparatatului de specialitate al Primarului orașului Bolintin-Vale și a Serviciilor din subordinea Consiliului Local al orașului Bolintin-Vale

 • HCL 52 din 30.06.2020 (632 kB)

  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Orașului Bolintin-Vale, rectificarea bugetului instituțiilor și activităților finanțate din venituri proprii și subvenții și actualizarea listei obiectivelor de investiții pe anul 2020

 • HCL 51 din 15.06.2020 (561 kB)

  HOTĂRÂRE privind actualizarea Strategiei de dezvoltare a Orașului Bolintin-Vale pentru perioada 2014-2020

 • HCL 50 din 15.06.2020 (73 kB)

  HOTĂRÂRE privind încetarea prin acordul părților a Contractului de închiriere nr. 205/01/1740/2011 încheiat • cu S.P.N. „Horia Radu și asociații”

 • HCL 49 din 15.06.2020 (269 kB)

  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Orașului Bolintin-Vale precum și bugetul institutiilor si activitatilor finantate din venituri proprii si subventii, pe anul 2020

 • HCL 48 din 27.05.2020 (70 kB)

  HOTĂRÂRE privind închirierea unei suprafețe de teren din domeniul public al localității pentru amplasare panou publicitar

 • HCL 47 din 27.05.2020 (116 kB)

  HOTĂRÂRE privind asigurarea continuității Serviciuluipublic de salubrizare al Orașului Bolintin- Vale pentru activitățile privind colectarea și transportul deșeurilor municipale , a deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusivfracții colectate separat, fără a aduce atingerefluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori și deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora ”

 • HCL 46 din 27.05.2020 (60 kB)

  HOTĂRÂRE privind oportunitatea și necesitatea promovării unei acțiuni în justiție

 • HCL 45 din 27.05.2020 (84 kB)

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Statului de funcții nr. 2331/28.04.2020 al Spitalului Orășenesc Bolintin-Vale

 • HCL 44 din 27.05.2020 (85 kB)

  HOTĂRÂRE privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale Operatorului Regional SC APA SERVICE SA aferente anului 2019 și acordarea unui mandat special, d-lui Constantin Ionel având funcția de administrator public, să reprezinte orașul Bolintin-Vale în Adunarea Generală a Acționarilor a SC APA SERVICE SA și să voteze în sensul aprobării ordinii de zi

 • HCL 43 din 27.05.2020 (72 kB)

  HOTĂRÂRE privind oportunitatea realizării investiției ” Loc de joacă în incinta Grădiniței Crivina, oraș Bolintin- Vale, județ Giurgiu” și întocmirea documentațiilor tehnico-economice în vederea executării investiției

 • HCL 42 din 27.05.2020 (73 kB)

  HOTĂRÂRE privind oportunitatea și necesitatea desființării construcțiilor Cl -parțial și anexă (garaj) C2, înscrise în cartea funciară nr. 333 85, imobile ce fac parte din domeniul privat al orașului Bolintin-Vale

 • HCL 41 din 27.05.2020 (93 kB)

  HOTĂRÂRE privind aderarea orașului Bolintin-Vale ca membru susținător la Societatea Națională de Cruce Roșie din România — Filiala Giurgiu

 • HCL 40 din 27.05.2020 (169 kB)

  HOTĂRÂRE privind darea în administrare Școlii gimnaziale nr. 1 Malu-Spart a imobilelor – clădiri și terenuri, în care își desfășoară activitatea această unitate de învățământ preuniversitar de stat și unitățile arondate, proprietate publică a orașului Bolintin-Vale

 • HCL 39 din 27.05.2020 (132 kB)

  HOTĂRÂRE privind darea în administrare Liceului tehnologic „Dimitrie Bolintineanu” a imobilelor – clădiri și terenuri, în care își desfășoară activitatea această unitate de învățământ preuniversitar de stat, proprietate publică a orașului Bolintin-Vale

 • HCL 38 din 27.05.2020 (814 kB)

  HOTĂRÂRE privind aprobarea contului de execuție bugetară pentru trimestrul I al anului 2020

 • HCL 37 din 06.05.2020 (803 kB)

  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Orașului Bolintin-Vale și al institutiilor si activitatilor finantate din venituri proprii si subventii, actualizarea listei de Lista obiectivelor de investiții pe anul 2020, cu finanțare parțială sau integrală de la bugetul local repartizate pentru cheltuieli de capital precum și aprobarea utilizării excedentului bugetului local

 • HCL 36 din 13.04.2020 (83 kB)

  HOTĂRÂRE privind modificarea clauzelor contractuale ale contractului de închiriere nr. 205/01/1740 din 08.08.2011 cu modificările ulterioare

 • HCL 35 din 13.04.2020 (86 kB)

  HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 26 din 27.03.2019 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al orașului Bolintin-Vale a imobilului reprezentând fostul sediu al Judecătoriei Bolintin-Vale înscris în cartea funciară a localității cu nr. 33386 și întocmirea documentațiilor necesare în vederea desființării

 • HCL 34 din 13.04.2020 (65 kB)

  HOTĂRÂRE privind numirea persoanei care va ține Registrul datoriei publice locale și Registrul de evidenta a garanțiilor locale a UAT orașul Bolintin-Vale

 • HCL 33 din 13.04.2020 (75 kB)

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planul Urbanistic de Detaliu pentru realizarea investiției ”Construire Spațiu Comercial cu destinația Service Auto și Vulcanizare, utilități, împrejmuire” solicitat de Apostoiu Florian ”