• HCL 90 – 21.09.2018 (310 kB)

  Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Oraşului Bolintin-Vale şi actualizarea listei obiectivelor de investiţii pe anul 2018

 • HCL 89 – 29.08.2018 (47 kB)

  Hotărâre privind privind ocuparea în mod temporar și definitiv a unor suprafeţe de teren din domeniul public al oraşului Bolintin-Vale pentru realizarea lucrărilor construire branșament electric trifazat.

 • HCL 88 – 29.08.2018 (47 kB)

  H O T Ă R Â R E privind atribuirea în folosinţă gratuită, Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Giurgiu, a unui spaţiu din incinta Complexului Comercial al Cooperaţiei de Consum Bolintin-Vale – etaj 2, situat în oraşul Bolintin-Vale, Str. Republicii nr. 1, Judeţul Giurgiu , proprietate publică a Oraşului Bolintin-Vale

 • HCL 87 – 29.08.2018 (72 kB)

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Acordului de parteneriat dintre Ministerul Sănătății, Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Giurgiu, Spitalul Orășenesc Bolintin Vale și Spitalul Județean de Urgență Giurgiu, în vederea depunerii proiectului „Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populația județului Giurgiu”, cod SMIS 125628

 • HCL 85 – 29.08.2018 (48 kB)

  Hotărâre privind aprobarea Planul Urbanistic de Detaliu pentru “Intrare în legalitate şi obţinere avize şi Autorizaţie de Construire pentru amplasare staţie transportabilă de carburanţi, tip container de benzină şi motorină şi o instalaţie de alimentare cu autogaz tip SKID GPL” – construcţie provizorie pe durata existenţei contractului de închiriere, solicitat de S.C. FLAGAS S.R.L

 • HCL 84 – 29.08.2018 (46 kB)

  Hotărâre privind aprobarea Planul Urbanistic de Detaliu pentru realizarea investiției „Construire locuință P+M, anexă gospodărească, utilități, împrejmuire la limita de proprietate la stradă”, situată în oraş Bolintin-Vale, sat Malu-Spart, județul Giurgiu, nr. cadastral 30435, CF 30435, solicitat de Tecșan Constantin

 • HCL 83 – 29.08.2018 (43 kB)

  Hotărâre privind aprobarea Planul Urbanistic de Detaliu pentru realizarea investiției „Construire locuință P+E, utilități”, situată în oraş Bolintin-Vale, str. Palanca nr. 105, județul Giurgiu, nr. cadastral 32994, CF 32994, solicitat de Tite Viorel

 • HCL 82 – 29.08.2018 (77 kB)

  Hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al orașului Bolintin-Vale a imobilului compus din: clădire administrativă nefinalizată şi teren aferent în suprafață de 917 mp, (826 mp din măsurători) situat pe raza Orașului Bolintin-Vale, Judeţul Giurgiu

 • HCL 81 – 29.08.2018 (74 kB)

  Hotarare privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al orașului Bolintin-Vale a terenului intravilan în suprafață de 242 mp, situat pe raza Orașului Bolintin-Vale, sat Malu-Spart, Judeţul Giurgiu

 • HCL 80 – 29.08.2018 (44 kB)

  H O T Ă R Â R E privind însuşirea Raportului de evaluare – Studiu de piaţă, întocmit de SC EXPERT GRUP STÎNGĂ SRL, în vederea achiziționării de către orașul Bolintin-Vale a unor suprafețe de teren și clădiri pentru înființarea unei parcări publice

 • HCL 79 – 29.08.2018 (45 kB)

  H O T Ă R Â R E privind aprobarea, de principiu, pentru asocierea în participaţiune dintre Consiliul Local Bolintin-Vale şi Consiliul Judeţean Giurgiu în vederea amenajării unor sensuri giratorii în orașul Bolintin-Vale și întocmirea studiului de fezabilitate și a studiilor premergătoare acestuia (experiză tehnică, studio geotehnic, studio topografic)

 • HCL 78 – 29.08.2018 (307 kB)

  H O T Ă R Â R E privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Oraşului Bolintin-Vale şi actualizarea listei obiectivelor de investiţii pe anul 2018

 • HCL 77 – 29.08.2018 (1 MB)

  HOTĂRÂRE privind: aprobarea depunerii proiectului „RESTAURARE-CONSOLIDARE ȘI VALORIFICARE ‘ȘCOALă VECHE’ ÎN VEDEREA AMENAJARII CENTRULUI MULTICULTURAL BOLINTIN-VALE, JUDEȚ GIURGIU”, în cadrul apelului de proiecte POR/2017/5/5.1/SUERD/1

 • HCL 76 – 14.08.2018 (65 kB)

  H O T Ă R Â R E privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii „Modernizarea sistemului de iluminat public cu trecerea retelei din sistem aerian in sistem subteran, montare de stalpi noi metalici, in orasul Bolintin-Vale”

 • HCL 75 – 14.08.2018 (45 kB)

  H O T Ă R Â R E privind desemnarea echipei de implementare în cadrul proiectului „Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Ambulatoriul Spitalului Orășenesc Bolintin-Vale”

 • HCL 74 – 14.08.2018 (73 kB)

  HOTĂRÂRE privind: aprobarea depunerii proiectului „Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Ambulatoriul Spitalului Orășenesc Bolintin-Vale”, în cadrul apelului cu titlul Apel: POR/266/8/1/Operațiunea 8.1.A: Ambulatorii/1/Operațiunea 8.1.A: Ambulatorii deschis pentru Axa prioritară 8, Prioritatea de investiţii 8.1, Operațiunea 8.1A Ambulatorii, POR 2014-2020 precum şi a cheltuielilor legate de acest proiect

 • HCL 73 – 14.08.2018 (281 kB)

  Hotarâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii „Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Ambulatoriul Spitalului Orășenesc Bolintin-Vale”

 • HCL 72 – 30.07.2018 (52 kB)

  H O T Ă R Â R E privind transformarea unui post din Statul de funcţii al Spitalului Orăşenesc Bolintin-Vale

 • HCL 71 – 30.07.2018 (45 kB)

  Hotarâre privind retragerea orașului Mihăilești din Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ”ILUMINAT PUBLIC EFICIENT”

 • HCL 70 – 30.07.2018 (185 kB)

  H O T Ă R Â R E privind aprobarea contului de execuţie bugetară pentru trimestrul II al anului 2018

 • HCL 69 – 20.07.2018 (46 kB)

  H O T Ă R Â R E privind aprobarea închirierii unui teren din domeniul public al localităţii pentru organizare de şantier în vederea executării lucrărilor “Extindere rețele de alimentare cu apă și canalizare oraș Bolintin-Vale, județul Giurgiu” și stabilirea valorii de închiriere pe mp

 • HCL 68 – 20.07.2018 (81 kB)

  H O T Ă R Â R E privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi cofinanţării de la bugetul local pentru realizarea investiţiei : “Reabilitarea şi modernizarea străzilor, amenajarea pistelor de biciclişti şi a trotuarelor, cu înfiinţare canalizaţie subterană pentru cabluri în oraşul Bolintin-Vale, judeţul Giurgiu – etapa I”

 • HCL 67 – 02.07.2018 (82 kB)

  Hotarâre privind aprobarea depunerii proiectului „Îmbunătățirea calității serviciilor educaționale ale Școlii Gimnaziale nr. 1 și monitorizare video în Bolintin Vale”, în cadrul apelului cu titlul Apel: POR/383/13/1/Îmbunătățirea calității vieții a populației în orașele mici și mijlocii din România/1/Îmbunătățirea calității vieții a populației în orașele mici și mijlocii din România deschis pentru Axa prioritară 13, Prioritatea de investiţii 9.B, Obiectivul Specific 13.1, POR 2014-2020 precum şi a cheltuielilor legate de acest proiect

 • HCL 66 – 02.07.2018 (48 kB)

  H O T Ă R Â R E privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii “Sistem de supraveghere video pentru siguranța cetățenilor din orașul Bolintin-Vale”

 • HCL 65 – 02.07.2018 (163 kB)

  Hotarâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii” Reabilitare, modernizare, extindere, echipare Școala Gimnazială nr. 1 Bolintin-Vale

 • HCL 64 – 02.07.2018 (27 kB)

  Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință

 • HCL 63 – 28.06.2018 (33 kB)

  H O T Ă R Â R E privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei Bolintin-Vale II

 • HCL 62 – 28.06.2018 (50 kB)

  H O T Ă R Â R E privind ocuparea în mod temporar şi definitiv a unor suprafeţe de teren din domeniul public al oraşului Bolintin-Vale, pentru realizarea lucrărilor de alimentare cu energie electrică a obiectivului ”Stație sortare agregate” de către SC E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA SA reprezentată prin SC MWM GAS &ENERGY SRL pentru SC NBG SRL

 • HCL 61 – 28.06.2018 (43 kB)

  H O T Ă R Â R E privind ocuparea în mod temporar a unei suprafeţe de teren de 20.000 mp din domeniul public al oraşului Bolintin-Vale, de către SC E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA SA pentru realizarea lucrărilor ”Centralizare măsură în Bolintin-Vale, județul Giurgiu” Unitatea Operativă Bolintin

 • HCL 60 – 28.06.2018 (297 kB)

  H O T Ă R Â R E privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Oraşului Bolintin-Vale şi actualizarea listei obiectivelor de investiţii pe anul 2018