• HCL 75 – 24.07.2019 (206 kB)

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de acțiuni/lucrări de interes local pentru repartizarea și efectuarea orelor de muncă a beneficiarilor de ajutor social din Orașul Bolintin-Vale

 • HCL 74 – 24.07.2019 (77 kB)

  HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Sănătate Asigurată prin Apă Curată” să exercite, în numele și pe seama orașului Bolintin-Vale, atribuțiile de autoritate tutelară pentru operatorul regional SC APA SERVICE SA Giurgiu

 • HCL 73 – 24.07.2019 (111 kB)

  HOTĂRÂRE privind predarea către Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Construire Complex de agrement și înființare baza sportivă TIP 1, oraș Bolintin-Vale, Cv 41, p 25, 27,29,30,32,32/2, 39, județul Giurgiu”

 • HCL 72 – 08.07.2019 (226 kB)

  Hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și aprobarea cofinanțării de la bugetul local pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea și modernizarea străzilor, amenajarea pistelor de cicliști și a trotuarelor, cu înființare canalizație subterană pentru cabluri, în orașul Bolintin-Vale, județul Giurgiu – Etapa 2”.

 • HCL 71 – 08.07.2019 (151 kB)

  Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 73 din 14.08.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii „Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Ambulatoriul Spitalului Orășenesc Bolintin-Vale” și a Hotărârii Consiliului Local nr. 74 din 14.08.2018 privind aprobarea depunerii proiectului „Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Ambulatoriul Spitalului Orășenesc Bolintin-Vale”, în cadrul apelului cu titlul Apel: POR/266/8/1/Operațiunea 8.1.A: Ambulatorii/1/Operațiunea 8.1.A: Ambulatorii deschis pentru Axa prioritară 8, Prioritatea de investiţii 8.1, Operațiunea 8.1A Ambulatorii, POR 2014-2020 precum şi a cheltuielilor legate de acest proiect

 • HCL 70 – 08.07.2019 (128 kB)

  Hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici conform solicitării de clarificări nr. 14278/05.06.2019, înregistrată în cadrul Primăriei Orașului Bolintin-Vale cu nr. 6847 din 06.06.2019, având în vedere Instrucțiunea 112/08.03.2019 a Autorității de Management pentru POR cu privire la aplicarea prevederilor din O.U.G 114/2018 pentru obiectivul „Sistem de supraveghere video pentru creșterea siguranței cetățenilor din orașul Bolintin-Vale”- (Componenta B) depus în cadrul apelului cu titlul Apel: POR/383/13/1/Îmbunătățirea calității vieții a populației în orașele mici și mijlocii din România/1/Îmbunătățirea calității vieții a populației în orașele mici și mijlocii din România deschis pentru Axa prioritară 13, Prioritatea de investiţii 9.B, Obiectivul Specific 13.1, POR 2014-2020

 • HCL 69 – 08.07.2019 (163 kB)

  Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici conform solicitării de clarificări nr. 14278/05.06.2019, înregistrată în cadrul Primăriei Orașului Bolintin-Vale cu nr. 6847 din 06.06.2019, având în vedere Instrucțiunea 112/08.03.2019 a Autorității de Management pentru POR cu privire la aplicarea prevederilor din O.U.G 114/2018 pentru obiectivul „Reabilitare, modernizare, extindere, echipare Școala Gimnazială nr. 1, Bolintin-Vale”- (Componenta A) depus în cadrul apelului cu titlul Apel: POR/383/13/1/Îmbunătățirea calității vieții a populației în orașele mici și mijlocii din România/1/Îmbunătățirea calității vieții a populației în orașele mici și mijlocii din România deschis pentru Axa prioritară 13, Prioritatea de investiţii 9.B, Obiectivul Specific 13.1, POR 2014-2020

 • HCL 68 – 25.06.2019 (135 kB)

  HOTĂRÂRE pentru rectificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 58 din 31.05.2018 privind aprobarea
  Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Bolintin-Vale — Capitolul I — Străzi precum și modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local nr. 26 din 20.05.2002

 • HCL 67 – 25.06.2019 (46 kB)

  Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință

 • HCL 66 – 25.06.2019 (785 kB)

  Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Oraşului Bolintin-Vale şi actualizarea listei obiectivelor de investiţii pe anul 2019

 • HCL 65 – 30.05.2019 (51 kB)

  Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 110/31.10.2017 privind actualizarea Planului Urbanistic General și a Regulamentului Local de urbanism al orașului Bolintin-Vale

 • HCL 64 – 30.05.2019 (50 kB)

  HOTĂRÂRE privind oportunitatea efectuării unui schimb de imobile – terenuri intravilane — necesar pentru înființarea unei baze sportive

 • HCL 63 – 30.05.2019 (63 kB)

  Hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Extindere rețea electrică de distribuție a energiei electrice de interes public de joasă tensiune din orașul Bolintin-Vale și satele aferente – străzile Plaiului, Aluniș, Fântânele, Viorelelor, județ Giurgiu”

 • HCL 62 – 30.05.2019 (36 kB)

  Hotărâre privind prelungirea dreptului de folosinţă gratuită acordat Inspectoratului de Stat în Construcţii asupra unui spaţiu din incinta corpului II al Primăriei Bolintin-Vale, proprietate publică a Oraşului Bolintin-Vale

 • HCL 61 – 30.05.2019 (40 kB)

  Hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al Oraşului Bolintin-Vale a terenului în suprafață de 19.829 mp situat în tarlalele 31/1, 31/2, 33/1, 36, 42/1, 42/2, 43, Oraș Bolintin-Vale, Judeţul Giurgiu

 • HCL 60 – 09.05.2019 (68 kB)

  Hotarâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Extindere rețea electrică de distribuție a energiei electrice de interes public de joasă tensiune din orașul Bolintin-Vale și satele aferente – străzile Măceșului, Trandafirilor, Ogrezenilor și Nucilor, județ Giurgiu

 • HCL 59 – 09.05.2019 (62 kB)

  Hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului si asigurarea conditiilor in vederea executării obiectivului de investiţii “Înființare târg săptămânal pentru produse agroalimentare și de uz general în orașul Bolintin-Vale, județul Giurgiu”

 • HCL 58 – 06.05.2019 (102 kB)

  Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici conform OUG nr.. 114/2018 și a cofinanțării pentru obiectivul de investitii : “Înființare târg săptămânal pentru produse agroalimentare și de uz general în orașul Bolintin-Vale, județul Giurgiu”

 • HCL 57 – 06.05.2019 (131 kB)

  Hotărâre privind aprobarea Propunerilor de cheltuieli de natura investiţiilor pentru anul 2019 la nivelul Spitalului Orăşenesc Bolintin-Vale şi asigurarea cofinanţării

 • HCL 56 – 06.05.2019 (82 kB)

  Hotărâre privind modificarea Hotărârilor Consiliului Local nr. 107 din 31.10.2018 și nr. 118 din 15.11.2018 pentru depunerea proiectului „Reabilitare, modernizare, extindere, echipare Gradinița nr. 1 Bolintin-Vale”, în cadrul apelului de proiecte nr. POR/10/2017/10/10.1a/7regiuni, Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10, Obiectiv specific 10.1 precum şi a cheltuielilor legate de acest proiect

 • HCL 55 – 06.05.2019 (172 kB)

  Hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici conform O.U.G 114/2018 „Reabilitare, modernizare, extindere, echipare Gradinița nr. 1 Bolintin-Vale”, depus în cadrul apelului de proiecte nr. POR/10/2017/10/10.1a/7regiuni, Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10, Obiectiv specific 10.1

 • HCL 54 – 23.04.2019 (96 kB)

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și cofinanțării de la bugetul local pentru realizarea investiției : ”Reabilitarea și modernizarea străzilor, amenajarea pistelor de bicicliști și a trotuarelor, cu înființare canalizafie subterană pentru cabluri în orașul Bolintin-Vale, județul Giurgiu — etapa 2”

 • HCL 53 – 23.04.2019 (59 kB)

  HOTĂRÂRE pentru rectificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 36 din 27.03.2019 privind aprobarea indexării cu procentul de creștere a manoperei în cadrul contractului de lucrări pentru obiectivul de investiții ”Extindere relele de alimentare cu apă și canalizare, oraș Bolintin-Vale”

 • HCL 52 – 23.04.2019 (77 kB)

  Hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local în calitate de membru supleant în Consiliul de Administrație al Spitalului Orășenesc Bolintin-Vale și reorganizarea Consiliului de Administraţie al Spitalului Orăşenesc Bolintin-Vale

 • HCL 51 – 23.04.2019 (38 kB)

  Hotarare privind constatarea dreptului de proprietate privată al Orașului Bolintin-Vale asupra unui teren în suprafață de 19.829 mp

 • HCL 50 – 23.04.2019 (46 kB)

  Hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 37/30.09.2016 privind valoarea taxei speciale de salubrizare pentru persoanele fizice de pe raza administrativ-teritorială a orașului Bolintin-Vale și a H.C.L. nr. 36/30.09.2016 privind Regulamentul pentru aplicarea taxei de salubrizare

 • HCL 49 – 23.04.2019 (42 kB)

  Hotărâre privind aprobarea, de principiu, pentru asocierea dintre Orașul Bolintin-Vale prin Consiliul Local al orașului Bolintin-Vale şi Județul Giurgiu prin Consiliul Judeţean Giurgiu în vederea realizării finanțării obiectivului de investiții de interes comun „Sistem de colectare și preluare a apelor pluviale pe DJ 601 în localitatea Bolintin-Vale”

 • HCL 48 – 23.04.2019 (82 kB)

  Hotărâre privind aprobarea indexării cu procentul de creștere a manoperei în cadrul contractului de lucrări și actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Reabilitarea şi modernizarea străzilor, amenajarea pistelor de biciclişti şi a trotuarelor, cu înfiinţare canalizaţie subterană pentru cabluri în oraşul Bolintin-Vale, judeţul Giurgiu – etapa I”

 • HCL 47 – 23.04.2019 (113 kB)

  Hotărâre privind actualizarea studiului de fezabilitate conform HG nr. 907/2016 și indexarea cu procentul de creștere a manoperei în cadrul contractului de lucrări pentru obiectivul de investiții ” Înființare sistem de alimentare cu apă și canalizare în localitate Crivina, oraș Bolintin-Vale”

 • HCL 46 – 23.04.2019 (55 kB)

  Hotărâre privind aprobarea indexării cu procentul de creștere a manoperei în cadrul contractului de lucrări pentru obiectivul de investiţii “Înființare canalizare pluvială în orașul Bolintin-Vale, judeţ Giurgiu”