• HCL 100 – 04.10.2018 (41 kB)

  H O T Ă R Â R E privind localizarea pieței zilnic și a specificului acesteia

 • HCL 99 – 27.09.2018 (41 kB)

  H O T Ă R Â R E privind ocuparea în mod temporar și definitiv a unor suprafeţe de teren din domeniul public al oraşului Bolintin-Vale, de către SC E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA SA pentru realizarea lucrărilor ”Modernizare PA 1362 Zona – MT/JT Giurgiu – UO Bolintin vol. 3”

 • HCL 98 – 27.09.2018 (42 kB)

  H O T Ă R Â R E privind aprobarea Raportului de evaluare – Studiu de piață întocmit de SC EXPERT GRUP STÎNGĂ SRL pentru estimarea valorilor minime de închiriere pentru clădiri/spații cu destinație comercială sau de birouri proprietate publică a orașului Bolintin-Vale, județ Giurgiu

 • HCL 97 – 27.09.2018 (55 kB)

  Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei faza Studiu de fezabilitate, aferente obiectivului de investiţii “Amenajare sensuri giratorii în intersecţiile DJ 601 la km 15+815 cu DJ 401A, la km 45 + 126 și DJ 412A cu DJ 412D, la km 7 + 798 și DJ 601 la km 19 + 791, oraş Bolintin-Vale, judeţ Giurgiu”

 • HCL 96 – 27.09.2018 (24 kB)

  Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință

 • HCL 95 – 27.09.2018 (49 kB)

  H O T Ă R Â R E privind transformarea unor posturi din Statul de funcţii al Spitalului Orăşenesc Bolintin-Vale

 • HCL 94 – 27.09.2018 (79 kB)

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Acordului de parteneriat pentru proiectul „Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populația din Regiunea Sud Muntenia prin dotarea cu aparatură de înaltă performanță”, cod SMIS 125227

 • HCL 93 – 27.09.2018 (39 kB)

  H O T Ă R Â R E privind modul de întocmire și ținere la zi a registrului agricol la nivelul UAT Orașul Bolintin-Vale

 • HCL 92 – 27.09.2018 (38 kB)

  H O T Ă R Â R E privind actualizarea Statutului orașului Bolintin-Vale

 • HCL 91 – 21.09.2018 (189 kB)

  Hotărâre privind sprijinirea competiţiei sportive internaţionale de taekwondo „Trofeul Bolintin-Vale” ediţia a-IX-a, organizat de A.C.S. Taerobik Gedoteam , în oraşul Bolintin-Vale

 • HCL 90 – 21.09.2018 (299 kB)

  Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Oraşului Bolintin-Vale şi actualizarea listei obiectivelor de investiţii pe anul 2018

 • HCL 89 – 29.08.2018 (44 kB)

  Hotărâre privind privind ocuparea în mod temporar și definitiv a unor suprafeţe de teren din domeniul public al oraşului Bolintin-Vale pentru realizarea lucrărilor construire branșament electric trifazat.

 • HCL 88 – 29.08.2018 (44 kB)

  H O T Ă R Â R E privind atribuirea în folosinţă gratuită, Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Giurgiu, a unui spaţiu din incinta Complexului Comercial al Cooperaţiei de Consum Bolintin-Vale – etaj 2, situat în oraşul Bolintin-Vale, Str. Republicii nr. 1, Judeţul Giurgiu , proprietate publică a Oraşului Bolintin-Vale

 • HCL 87 – 29.08.2018 (68 kB)

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Acordului de parteneriat dintre Ministerul Sănătății, Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Giurgiu, Spitalul Orășenesc Bolintin Vale și Spitalul Județean de Urgență Giurgiu, în vederea depunerii proiectului „Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populația județului Giurgiu”, cod SMIS 125628

 • HCL 85 – 29.08.2018 (45 kB)

  Hotărâre privind aprobarea Planul Urbanistic de Detaliu pentru “Intrare în legalitate şi obţinere avize şi Autorizaţie de Construire pentru amplasare staţie transportabilă de carburanţi, tip container de benzină şi motorină şi o instalaţie de alimentare cu autogaz tip SKID GPL” – construcţie provizorie pe durata existenţei contractului de închiriere, solicitat de S.C. FLAGAS S.R.L

 • HCL 84 – 29.08.2018 (42 kB)

  Hotărâre privind aprobarea Planul Urbanistic de Detaliu pentru realizarea investiției „Construire locuință P+M, anexă gospodărească, utilități, împrejmuire la limita de proprietate la stradă”, situată în oraş Bolintin-Vale, sat Malu-Spart, județul Giurgiu, nr. cadastral 30435, CF 30435, solicitat de Tecșan Constantin

 • HCL 83 – 29.08.2018 (40 kB)

  Hotărâre privind aprobarea Planul Urbanistic de Detaliu pentru realizarea investiției „Construire locuință P+E, utilități”, situată în oraş Bolintin-Vale, str. Palanca nr. 105, județul Giurgiu, nr. cadastral 32994, CF 32994, solicitat de Tite Viorel

 • HCL 82 – 29.08.2018 (73 kB)

  Hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al orașului Bolintin-Vale a imobilului compus din: clădire administrativă nefinalizată şi teren aferent în suprafață de 917 mp, (826 mp din măsurători) situat pe raza Orașului Bolintin-Vale, Judeţul Giurgiu

 • HCL 81 – 29.08.2018 (69 kB)

  Hotarare privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al orașului Bolintin-Vale a terenului intravilan în suprafață de 242 mp, situat pe raza Orașului Bolintin-Vale, sat Malu-Spart, Judeţul Giurgiu

 • HCL 80 – 29.08.2018 (41 kB)

  H O T Ă R Â R E privind însuşirea Raportului de evaluare – Studiu de piaţă, întocmit de SC EXPERT GRUP STÎNGĂ SRL, în vederea achiziționării de către orașul Bolintin-Vale a unor suprafețe de teren și clădiri pentru înființarea unei parcări publice

 • HCL 79 – 29.08.2018 (42 kB)

  H O T Ă R Â R E privind aprobarea, de principiu, pentru asocierea în participaţiune dintre Consiliul Local Bolintin-Vale şi Consiliul Judeţean Giurgiu în vederea amenajării unor sensuri giratorii în orașul Bolintin-Vale și întocmirea studiului de fezabilitate și a studiilor premergătoare acestuia (experiză tehnică, studio geotehnic, studio topografic)

 • HCL 78 – 29.08.2018 (295 kB)

  H O T Ă R Â R E privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Oraşului Bolintin-Vale şi actualizarea listei obiectivelor de investiţii pe anul 2018

 • HCL 77 – 29.08.2018 (409 kB)

  HOTĂRÂRE privind: aprobarea depunerii proiectului „RESTAURARE-CONSOLIDARE ȘI VALORIFICARE ‘ȘCOALă VECHE’ ÎN VEDEREA AMENAJARII CENTRULUI MULTICULTURAL BOLINTIN-VALE, JUDEȚ GIURGIU”, în cadrul apelului de proiecte POR/2017/5/5.1/SUERD/1

 • HCL 76 – 14.08.2018 (61 kB)

  H O T Ă R Â R E privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii „Modernizarea sistemului de iluminat public cu trecerea retelei din sistem aerian in sistem subteran, montare de stalpi noi metalici, in orasul Bolintin-Vale”

 • HCL 75 – 14.08.2018 (42 kB)

  H O T Ă R Â R E privind desemnarea echipei de implementare în cadrul proiectului „Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Ambulatoriul Spitalului Orășenesc Bolintin-Vale”

 • HCL 74 – 14.08.2018 (69 kB)

  HOTĂRÂRE privind: aprobarea depunerii proiectului „Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Ambulatoriul Spitalului Orășenesc Bolintin-Vale”, în cadrul apelului cu titlul Apel: POR/266/8/1/Operațiunea 8.1.A: Ambulatorii/1/Operațiunea 8.1.A: Ambulatorii deschis pentru Axa prioritară 8, Prioritatea de investiţii 8.1, Operațiunea 8.1A Ambulatorii, POR 2014-2020 precum şi a cheltuielilor legate de acest proiect

 • HCL 73 – 14.08.2018 (269 kB)

  Hotarâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii „Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Ambulatoriul Spitalului Orășenesc Bolintin-Vale”

 • HCL 72 – 30.07.2018 (49 kB)

  H O T Ă R Â R E privind transformarea unui post din Statul de funcţii al Spitalului Orăşenesc Bolintin-Vale

 • HCL 71 – 30.07.2018 (42 kB)

  Hotarâre privind retragerea orașului Mihăilești din Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ”ILUMINAT PUBLIC EFICIENT”

 • HCL 70 – 30.07.2018 (176 kB)

  H O T Ă R Â R E privind aprobarea contului de execuţie bugetară pentru trimestrul II al anului 2018