• HCL 39 – 27.03.2019 (78 kB)

  HOTĂRÂRE hotarâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru „Extindere rețea electrică de distribuție a energiei electrice de interes public de joasă tensiune din orașul Bolintin-Vale și satele aferente — străzile Plaiului, Aluniș, Fântânele, Viorelelor, Măcesului, Trandafirilor, Ogrezenilor și Nucilor, județ Giurgiu

 • HCL 38 – 27.03.2019 (45 kB)

  HOTĂRÂRE aprobarea studiului tehnico-economic pentru ”Extindere rețea de distribuție gaze naturale redusă presiune în orașul Bolintin-Vale și satele Crivina și Malu-Spart, județ Giurgiu”

 • HCL 37 – 27.03.2019 (40 kB)

  HOTĂRÂRE privind aprobarea documentelor de licitație și a prețului unitar pe mc, în vederea valorificării cantității de 196 m.c. de lemn de plop rezultată în urma tăierilor de arbori de pe drumurile județene

 • HCL 36 – 27.03.2019 (69 kB)

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indexării cu procentul de creștere a manoperei în cadrul contractului de lucrări pentru obiectivul de investiții ”Extindere rețele de alimentare cu apă și canalizare, oraș Bolintin-Vale”

 • HCL 35 – 27.03.2019 (67 kB)

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indexării cu procentul de creștere a manoperei în cadrul contractului de lucrări pentru obiectivul de investiții ”Extindere și supraetajare imobil existent S+Pîn vederea construirii unui imobil de birouri administrative S+P+3E, oraș Bolintin- Vale, județ Giurgiu

 • HCL 34 – 27.03.2019 (24 kB)

  Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință

 • HCL 33 – 27.03.2019 (44 kB)

  Hotărâre privind aprobarea închirierii, în condiţiile legii, a unui teren de 5 mp din domeniul public al orașului Bolintin-Vale

 • HCL 32 – 27.03.2019 (43 kB)

  Hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 5690/30.04.2015 încheiat cu Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Giurgiu

 • HCL 31 – 27.03.2019 (43 kB)

  Hotărâre privind aprobarea Planul Urbanistic de Detaliu pentru realizarea investiției „Locuință P+E, utilități”, situată în oraş Bolintin-Vale, județul Giurgiu, tarla 21, parcela 2150 nr. cadastral 33688, CF 33688, solicitat de Alexandru Ionuț

 • HCL 30 – 27.03.2019 (43 kB)

  Hotărâre privind aprobarea Planul Urbanistic de Detaliu pentru realizarea investiției „Locuință P+E, utilități”, situată în oraş Bolintin-Vale, județul Giurgiu, tarla 16, parcela 1390, 1391 nr. cadastral 32054, CF 32054, solicitat de Bădica Ionel

 • HCL 29 – 27.03.2019 (46 kB)

  Hotărâre privind ocuparea în mod temporar şi definitiv a unor suprafeţe de teren din domeniul public al oraşului Bolintin-Vale, pentru realizarea lucrărilor construire branșament electric trifazat a imobilului de locuit situat în oraş Bolintin-Vale, sat Malu-Spart nr. 697C, utilizator Gheorghe Nicușor

 • HCL 28 – 27.03.2019 (43 kB)

  Hotărâre privind retragerea comunei Herăști din Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ”ILUMINAT PUBLIC EFICIENT”

 • HCL 27 – 27.03.2019 (43 kB)

  Hotărâre privind retragerea comunei Slobozia din Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ”ILUMINAT PUBLIC EFICIENT”

 • HCL 26 – 27.03.2019 (44 kB)

  Hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al orașului Bolintin-Vale a imobilului reprezentând fostul sediu al Judecătoriei Bolintin-Vale înscris în cartea funciară a localității cu nr. 33386 și întocmirea documentațiilor necesare în vederea desființării

 • HCL 25 – 21.03.2019 (54 kB)

  Hotărâre privind modificarea articolului 3 al Hotărârii Consiliului Local nr. 107 din 31.10.2018 pentru aprobarea depunerii proiectului „ REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE, ECHIPARE GRADINITA NR. 1 BOLINTIN-VALE ” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10, Obiectiv specific 10.1, apelul de proiecte nr. POR/10/2017/10/10.1a/7regiuni

 • HCL 24 – 26.02.2019 (34 kB)

  Hotarare privind incetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Gheorghiu Viorel

 • HCL 23 – 26.02.2019 (37 kB)

  Hotărâre privind aprobarea valorificării cantității de 196 m.c. de lemn de plop repartizată de Consiliul Județean Giurgiu în urma tăierilor de arbori de pe drumurile județene

 • HCL 22 – 26.02.2019 (47 kB)

  Hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare – Studiu de piață, întocmit de SC EXPERT GRUP STÎNGĂ SRL, în vederea achiziționării de către orașul Bolintin-Vale a unui teren necesar amenajării unei parcări și a unei căi de acces la Clădirea Administrativă, proprietate publică a orașului Bolintin-Vale

 • HCL 21 – 26.02.2019 (42 kB)

  Hotărâre privind menținerea redevenţei pentru imobilele concesionate în care funcţionează cabinete medicale la nivelul stabilit prin Hotărârea Consiliului Local nr. 137 din 21.12.2017

 • HCL 20 – 26.02.2019 (670 kB)

  Hotărâre privind aprobarea Propunerilor de cheltuieli de natura investiţiilor pentru anul 2018 la nivelul Spitalului Orăşenesc Bolintin-Vale şi asigurarea cofinanţării

 • HCL 19 – 13.02.2019 (87 kB)

  Hotărâre pentru rectificarea hotărârii Consiliului Local nr. 4 din 23.01.2019 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și funcțiile contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Bolintin-Vale și a serviciilor publice din subordinea Consiliului local începând cu data de 1 ianuarie 2019

 • HCL 18 – 13.02.2019 (62 kB)

  Hotărâre privind acordarea unui mandat special, d-lui Zamfir Leontin având funcția de viceprimar, să reprezinte Consiliul Local al orașului Bolintin-Vale în Adunarea Generala a Asociaţilor a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Management Eficient pentru un Judeţ Curat” și să voteze în sensul aprobării ordinii de zi

 • HCL 17 – 13.02.2019 (2 MB)

  Hotărâre privind asigurarea continuității Serviciului public de salubrizare al Orașului Bolintin-Vale pentru activitățile privind colectarea și transportul deșeurilor municipale , a deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori și deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora” + anexe

 • HCL 16 – 04.02.2019 (98 kB)

  Hotărâre privind aprobarea modificării documentației tehnico-economice în faza Studiu de fezabilitate, pentru obiectivul de investiții „ÎNFIINȚARE PARC RECREATIV ÎN ORAȘUL BOLINTIN-VALE”, conform cu modificările efectuate pe parcursul procesului de evaluare a poiectului ÎNFIINȚARE PARC RECREATIV ÎN ORAȘUL BOLINTIN-VALE, COD SMIS 120135, documentație aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 141/21.12.2017 + anexa

 • HCL 15 – 23.01.2019 (43 kB)

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

 • HCL 14 – 23.01.2019 (40 kB)

  Hotarare privind modificarea acordului de asociere incheiat intre Orasul Bolintin-Vale si Asociatia “Club Sportiv Braka”

 • HCL 13 – 23.01.2019 (103 kB)

  Hotarare privind constituirea si utilizarea excedentului anual al bugetului local

 • HCL 12 – 23.01.2019 (40 kB)

  Hotărâre privind prelungirea dreptului de folosinţă gratuită acordat Casei de Pensii Giurgiu, pentru un spaţiu din domeniul public al Oraşului Bolintin-Vale, necesar în vederea funcţionării unui punct de lucru al acestei instituţii

 • HCL 11 – 23.01.2019 (49 kB)

  Hotărâre pentru modificarea și completarea hotărârilor Consiliului Local nr. 6 din 28.02.2013 și 16 din 20.02.2018 privind atribuirea de denumire unor străzi din Oraşul Bolintin-Vale și satele aferente

 • HCL 10 – 23.01.2019 (38 kB)

  Hotărâre privind acordarea unui mandat special, d-lui Constantin Ionel având funcția de administrator public, să reprezinte Consiliul Local al orașului Bolintin-Vale în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a SC APA SERVICE SA și să voteze în sensul aprobării ordinii de zi