• HCL 99 – 16.09.2019 (151 kB)

  HOTĂRÂRE privind suplimentarea Propunerilor de cheltuieli de natura investițiilor pentru anul 2019 la nivelul Spitalului Orășenesc Bolintin-Vale și asigurarea cofinanțării

 • HCL 98 – 16.09.2019 (105 kB)

  HOTĂRÂRE privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare, modernizare, extindere, echipare Școala gimnazială nr. I Malu-Spart, oraș Bolintin- Vale, județ Giurgiu

 • HCL 97 – 28.08.2019 (109 kB)

  HOTĂRÂRE privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și aprobarea cofinanțării de la bugetul local pentru obiectivul de investiții „Extindere rețele de alimentare cu apă și canalizare, oraș Bolintin-Vale

 • HCL 96 – 28.08.2019 (77 kB)

  HOTĂRÂRE privind emiterea acordului, de principiu, pentru ocuparea domeniului public și privat al orașului Bolintin-Vale de către furnizorii de comunicații electronice

 • HCL 95 – 28.08.2019 (73 kB)

  HOTĂRÂRE privind retragerea comunelor Roata de Jos si Gradinari, din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „SĂNĂTATE ASIGURATĂ APĂ CURATĂ”

 • HCL 94 – 28.08.2019 (72 kB)

  HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii unui spațiu comercial situat în incinta Școlii gimnaziale nr. I

 • HCL 93 – 28.08.2019 (68 kB)

  HOTĂRÂRE privind aprobarea desființării prin demolare a unor clădiri din proprietatea privată a orașului Bolintin-Vale

 • HCL 92 – 28.08.2019 (135 kB)

  HOTĂRÂRE privind aderarea unitatii administrativ-teritoriale Orașul Bolintin-Vale la ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ”CONSORTIUL ZONAL TOPOLOVENI”, precum și pentru împuternicirea primarului localității să semneze actele asociației

 • HCL 91 – 28.08.2019 (1 MB)

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului pentru exercitarea dreptului de acces al furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice pe proprietatea publica și privata a orașului Bolintin-Vale, județul Giurgiu și a Contractului — cadru de constituire a dreptului de acces pe proprietatea publica și privata a orașului Bolintin-Vale, județul Giurgiu in vederea instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructura

 • HCL 90 – 19.08.2019 (102 kB)

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației faza Studiu de fezabilitate, aferente obiectivului de investiții ”Realizare sistem de preluare și dirijare ape pluviale, tip rigolă carosabilă din beton monolit, în intravilanul localității Bolintin-
  Vale, orașul Bolintin Vale, pe DJ 601 . și asocierea cu Consiliul Judetean Giurgiu pentru realizarea investitiei

 • HCL 89 – 09.08.2019 (854 kB)

  HOTĂRÂRE privind modificarea Organigramei și a Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului orașului Bolintin-Vale și serviciilor din subordinea Consiliului local al orașului Bolintin-Vale

 • HCL 88 – 09.08.2019 (98 kB)

  HOTĂRÂRE privind actualizarea indicatorilor tenhnico-economici pentru obiectivul de investiții „Teren de sport multifuncțional cu vestiare și grupuri sanitare – amenajare incintă și împrejmuire, în sat Crivina, oraș Bolintin-Vale”

 • HCL 87 – 09.08.2019 (97 kB)

  HOTĂRÂRE privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Înființare loc de joacă pentru copii în sat Malu-Spart, oraș Bolintin-Vale, județul Giurgiu”

 • HCL 86 – 09.08.2019 (112 kB)

  HOTĂRÂRE privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare teren de sport și amenajare peisageră incintă școală” sat Malu-Spart, oraș Bolintin-Vale

 • HCL 85 – 09.08.2019 (110 kB)

  HOTĂRÂRE privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și aprobarea cofinanțării de la bugetul local pentru obiectivul de investiții „Extindere rețele de alimentare cu apă și canalizare, oraș Bolintin-Vale

 • HCL 84 – 09.08.2019 (126 kB)

  HOTĂRÂRE privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și aprobarea cofinanțării de la bugetul local pentru obiectivul de investiții : ”Reabilitarea și modernizarea străzilor, amenajarea pistelor de bicicliști și a trotuarelor, cu înființare canalizație subterană pentru cabluri în orașul Bolintin- Vale, județul Giurgiu — etapa 1”

 • HCL 83 – 09.08.2019 (47 kB)

  HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință

 • HCL 82 – 24.07.2019 (76 kB)

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Statului de funcții al Spitalului Orășenesc Bolintin-Vale

 • HCL 81 – 24.07.2019 (191 kB)

  HOTĂRÂRE privind aprobarea contului de execuție bugetară pentru trimestrul II al anului 2019

 • HCL 80 – 24.07.2019 (923 kB)

  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Orașului Bolintin-Vale și actualizarea listei obiectivelor de investiții pe anul 2019

 • HCL 79 – 24.07.2019 (71 kB)

  HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii, prin licitație, în condițiile legii, a unui spațiu în incinta corpului III al Primăriei Bolintin-Vale

 • HCL 78 – 24.07.2019 (75 kB)

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planul Urbanistic de Detaliu pentru realizarea investiției „Locuință P+E, utilități”, situată în oraș Bolintin-Vale, str. Carpați, județul Giurgiu, nr. cadastral 33724, CF 33724, solicitat de Dumitru Gheorghe

 • HCL 77 – 24.07.2019 (143 kB)

  HOTĂRÂRE privind ocuparea în mod temporar și definitiv a unor suprafețe de teren din domeniul public al orașului Bolintin-Vale, pentru realizarea lucrărilor construire branșament electric trifazat a obiectivului situat în oraș Bolintin-Vale, sat Malu-Spart nr. 470H, utilizator SC DINU AFFAIRS SRL

 • HCL 76 – 24.07.2019 (160 kB)

  HOTĂRÂRE privind ocuparea în mod temporar și definitiv a unor suprafețe de teren din domeniul public al orașului Bolintin-Vale, pentru realizarea lucrărilor construire branșament electric trifazat a imobilului de locuit situat în oraș Bolintin-Vale, sat Malu-Spart nr.
  cadastral 32907, cf 32907 utilizator Tecsan Cristian Stefan

 • HCL 75 – 24.07.2019 (206 kB)

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de acțiuni/lucrări de interes local pentru repartizarea și efectuarea orelor de muncă a beneficiarilor de ajutor social din Orașul Bolintin-Vale

 • HCL 74 – 24.07.2019 (77 kB)

  HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Sănătate Asigurată prin Apă Curată” să exercite, în numele și pe seama orașului Bolintin-Vale, atribuțiile de autoritate tutelară pentru operatorul regional SC APA SERVICE SA Giurgiu

 • HCL 73 – 24.07.2019 (111 kB)

  HOTĂRÂRE privind predarea către Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Construire Complex de agrement și înființare baza sportivă TIP 1, oraș Bolintin-Vale, Cv 41, p 25, 27,29,30,32,32/2, 39, județul Giurgiu”

 • HCL 72 – 08.07.2019 (226 kB)

  Hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și aprobarea cofinanțării de la bugetul local pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea și modernizarea străzilor, amenajarea pistelor de cicliști și a trotuarelor, cu înființare canalizație subterană pentru cabluri, în orașul Bolintin-Vale, județul Giurgiu – Etapa 2”.

 • HCL 71 – 08.07.2019 (151 kB)

  Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 73 din 14.08.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii „Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Ambulatoriul Spitalului Orășenesc Bolintin-Vale” și a Hotărârii Consiliului Local nr. 74 din 14.08.2018 privind aprobarea depunerii proiectului „Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Ambulatoriul Spitalului Orășenesc Bolintin-Vale”, în cadrul apelului cu titlul Apel: POR/266/8/1/Operațiunea 8.1.A: Ambulatorii/1/Operațiunea 8.1.A: Ambulatorii deschis pentru Axa prioritară 8, Prioritatea de investiţii 8.1, Operațiunea 8.1A Ambulatorii, POR 2014-2020 precum şi a cheltuielilor legate de acest proiect

 • HCL 70 – 08.07.2019 (128 kB)

  Hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici conform solicitării de clarificări nr. 14278/05.06.2019, înregistrată în cadrul Primăriei Orașului Bolintin-Vale cu nr. 6847 din 06.06.2019, având în vedere Instrucțiunea 112/08.03.2019 a Autorității de Management pentru POR cu privire la aplicarea prevederilor din O.U.G 114/2018 pentru obiectivul „Sistem de supraveghere video pentru creșterea siguranței cetățenilor din orașul Bolintin-Vale”- (Componenta B) depus în cadrul apelului cu titlul Apel: POR/383/13/1/Îmbunătățirea calității vieții a populației în orașele mici și mijlocii din România/1/Îmbunătățirea calității vieții a populației în orașele mici și mijlocii din România deschis pentru Axa prioritară 13, Prioritatea de investiţii 9.B, Obiectivul Specific 13.1, POR 2014-2020