• HCL 69 – 08.07.2019 (163 kB)

  Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici conform solicitării de clarificări nr. 14278/05.06.2019, înregistrată în cadrul Primăriei Orașului Bolintin-Vale cu nr. 6847 din 06.06.2019, având în vedere Instrucțiunea 112/08.03.2019 a Autorității de Management pentru POR cu privire la aplicarea prevederilor din O.U.G 114/2018 pentru obiectivul „Reabilitare, modernizare, extindere, echipare Școala Gimnazială nr. 1, Bolintin-Vale”- (Componenta A) depus în cadrul apelului cu titlul Apel: POR/383/13/1/Îmbunătățirea calității vieții a populației în orașele mici și mijlocii din România/1/Îmbunătățirea calității vieții a populației în orașele mici și mijlocii din România deschis pentru Axa prioritară 13, Prioritatea de investiţii 9.B, Obiectivul Specific 13.1, POR 2014-2020

 • HCL 68 – 25.06.2019 (135 kB)

  HOTĂRÂRE pentru rectificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 58 din 31.05.2018 privind aprobarea
  Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Bolintin-Vale — Capitolul I — Străzi precum și modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local nr. 26 din 20.05.2002

 • HCL 67 – 25.06.2019 (46 kB)

  Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință

 • HCL 66 – 25.06.2019 (785 kB)

  Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Oraşului Bolintin-Vale şi actualizarea listei obiectivelor de investiţii pe anul 2019

 • HCL 65 – 30.05.2019 (51 kB)

  Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 110/31.10.2017 privind actualizarea Planului Urbanistic General și a Regulamentului Local de urbanism al orașului Bolintin-Vale

 • HCL 64 – 30.05.2019 (50 kB)

  HOTĂRÂRE privind oportunitatea efectuării unui schimb de imobile – terenuri intravilane — necesar pentru înființarea unei baze sportive

 • HCL 63 – 30.05.2019 (63 kB)

  Hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Extindere rețea electrică de distribuție a energiei electrice de interes public de joasă tensiune din orașul Bolintin-Vale și satele aferente – străzile Plaiului, Aluniș, Fântânele, Viorelelor, județ Giurgiu”

 • HCL 62 – 30.05.2019 (36 kB)

  Hotărâre privind prelungirea dreptului de folosinţă gratuită acordat Inspectoratului de Stat în Construcţii asupra unui spaţiu din incinta corpului II al Primăriei Bolintin-Vale, proprietate publică a Oraşului Bolintin-Vale

 • HCL 61 – 30.05.2019 (40 kB)

  Hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al Oraşului Bolintin-Vale a terenului în suprafață de 19.829 mp situat în tarlalele 31/1, 31/2, 33/1, 36, 42/1, 42/2, 43, Oraș Bolintin-Vale, Judeţul Giurgiu

 • HCL 60 – 09.05.2019 (68 kB)

  Hotarâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Extindere rețea electrică de distribuție a energiei electrice de interes public de joasă tensiune din orașul Bolintin-Vale și satele aferente – străzile Măceșului, Trandafirilor, Ogrezenilor și Nucilor, județ Giurgiu

 • HCL 59 – 09.05.2019 (62 kB)

  Hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului si asigurarea conditiilor in vederea executării obiectivului de investiţii “Înființare târg săptămânal pentru produse agroalimentare și de uz general în orașul Bolintin-Vale, județul Giurgiu”

 • HCL 58 – 06.05.2019 (102 kB)

  Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici conform OUG nr.. 114/2018 și a cofinanțării pentru obiectivul de investitii : “Înființare târg săptămânal pentru produse agroalimentare și de uz general în orașul Bolintin-Vale, județul Giurgiu”

 • HCL 57 – 06.05.2019 (131 kB)

  Hotărâre privind aprobarea Propunerilor de cheltuieli de natura investiţiilor pentru anul 2019 la nivelul Spitalului Orăşenesc Bolintin-Vale şi asigurarea cofinanţării

 • HCL 56 – 06.05.2019 (82 kB)

  Hotărâre privind modificarea Hotărârilor Consiliului Local nr. 107 din 31.10.2018 și nr. 118 din 15.11.2018 pentru depunerea proiectului „Reabilitare, modernizare, extindere, echipare Gradinița nr. 1 Bolintin-Vale”, în cadrul apelului de proiecte nr. POR/10/2017/10/10.1a/7regiuni, Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10, Obiectiv specific 10.1 precum şi a cheltuielilor legate de acest proiect

 • HCL 55 – 06.05.2019 (172 kB)

  Hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici conform O.U.G 114/2018 „Reabilitare, modernizare, extindere, echipare Gradinița nr. 1 Bolintin-Vale”, depus în cadrul apelului de proiecte nr. POR/10/2017/10/10.1a/7regiuni, Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10, Obiectiv specific 10.1

 • HCL 54 – 23.04.2019 (96 kB)

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și cofinanțării de la bugetul local pentru realizarea investiției : ”Reabilitarea și modernizarea străzilor, amenajarea pistelor de bicicliști și a trotuarelor, cu înființare canalizafie subterană pentru cabluri în orașul Bolintin-Vale, județul Giurgiu — etapa 2”

 • HCL 53 – 23.04.2019 (59 kB)

  HOTĂRÂRE pentru rectificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 36 din 27.03.2019 privind aprobarea indexării cu procentul de creștere a manoperei în cadrul contractului de lucrări pentru obiectivul de investiții ”Extindere relele de alimentare cu apă și canalizare, oraș Bolintin-Vale”

 • HCL 52 – 23.04.2019 (77 kB)

  Hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local în calitate de membru supleant în Consiliul de Administrație al Spitalului Orășenesc Bolintin-Vale și reorganizarea Consiliului de Administraţie al Spitalului Orăşenesc Bolintin-Vale

 • HCL 51 – 23.04.2019 (38 kB)

  Hotarare privind constatarea dreptului de proprietate privată al Orașului Bolintin-Vale asupra unui teren în suprafață de 19.829 mp

 • HCL 50 – 23.04.2019 (46 kB)

  Hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 37/30.09.2016 privind valoarea taxei speciale de salubrizare pentru persoanele fizice de pe raza administrativ-teritorială a orașului Bolintin-Vale și a H.C.L. nr. 36/30.09.2016 privind Regulamentul pentru aplicarea taxei de salubrizare

 • HCL 49 – 23.04.2019 (42 kB)

  Hotărâre privind aprobarea, de principiu, pentru asocierea dintre Orașul Bolintin-Vale prin Consiliul Local al orașului Bolintin-Vale şi Județul Giurgiu prin Consiliul Judeţean Giurgiu în vederea realizării finanțării obiectivului de investiții de interes comun „Sistem de colectare și preluare a apelor pluviale pe DJ 601 în localitatea Bolintin-Vale”

 • HCL 48 – 23.04.2019 (82 kB)

  Hotărâre privind aprobarea indexării cu procentul de creștere a manoperei în cadrul contractului de lucrări și actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Reabilitarea şi modernizarea străzilor, amenajarea pistelor de biciclişti şi a trotuarelor, cu înfiinţare canalizaţie subterană pentru cabluri în oraşul Bolintin-Vale, judeţul Giurgiu – etapa I”

 • HCL 47 – 23.04.2019 (113 kB)

  Hotărâre privind actualizarea studiului de fezabilitate conform HG nr. 907/2016 și indexarea cu procentul de creștere a manoperei în cadrul contractului de lucrări pentru obiectivul de investiții ” Înființare sistem de alimentare cu apă și canalizare în localitate Crivina, oraș Bolintin-Vale”

 • HCL 46 – 23.04.2019 (55 kB)

  Hotărâre privind aprobarea indexării cu procentul de creștere a manoperei în cadrul contractului de lucrări pentru obiectivul de investiţii “Înființare canalizare pluvială în orașul Bolintin-Vale, judeţ Giurgiu”

 • HCL 45 – 23.04.2019 (38 kB)

  Hotărâre privind acordarea unui mandat special, d-lui Constantin Ionel având funcția de administrator public, să reprezinte Consiliul Local al orașului Bolintin-Vale în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a SC APA SERVICE SA și să voteze în sensul aprobării ordinii de zi

 • HCL 44 – 23.04.2019 (278 kB)

  Hotărâre privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului orașului Bolintin-Vale și serviciilor din subordinea Consiliului local al orașului Bolintin-Vale

 • HCL 43 – 23.04.2019 (105 kB)

  Hotărâre privind contractarea unei finantari rambursabile interne in valoare de pana la 10.000.000 lei, in vederea asigurarii cofinantarii si prefinantarii proiectelor de interes local finantate din fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeana

 • HCL 42 – 23.04.2019 (760 kB)

  Hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2020

 • HCL 41 – 23.04.2019 (172 kB)

  Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie bugetară pentru trimestrul I al anului 2019

 • HCL 40 – 23.04.2019 (618 kB)

  Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Oraşului Bolintin-Vale şi al unităţilor subordonate, pe anul 2019 precum și a listei obiectivelor de investiții