INFORMARE PENTRU CETĂȚENI

 

Pentru clădirile rezidențiale și clădirile-anexă aflate în proprietatea persoanelor fizice din Orașul Bolintin-Vale care sunt racordate la reteaua de alimentare cu apă și de canalizare, îndeplinind astfel condițiile cumulativ prevăzute la art.457 din Codul Fiscal, se modifică norma de impozitare a clădirii de la 600 lei/mp la 1000 lei/mp, conform legislației în vigoare.

 

Potrivit art.457 din Codul Fiscal pentru clădirile rezidenţiale şi clădirile-anexă, aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădirile rezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,08%-0,2%, asupra valorii impozabile a clădirii. Cota impozitului pe clădiri se stabileşte prin hotărâre a consiliului local. La nivelul orașului Bolintin-Vale această este de 0,1% și a fost aprobată de Consiliul Local al Orașului Bolintin-Vale.
Valoarea impozabilă a clădirii, exprimată în lei, se determină prin înmulţirea suprafeţei construite desfăşurate a acesteia, exprimată în metri pătraţi, cu valoarea impozabilă corespunzătoare, exprimată în lei/mp, din tabelul următor:

Tipul clădirii Valoarea impozabilă
– lei/m2 –
Cu instalații de apă, canalizare, electrice și încălzire (condiții cumulative) Fără instalații de apă, canalizare, electrice și încălzire
A. Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din cărămidă arsă
sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și/sau chimic
1.000 600
B. Clădire cu pereții exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă,
din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și/sau chimic
300 200
C. Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din cărămidă arsă
sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și/sau chimic
200 175
D. Clădire-anexă cu pereții exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă,
din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și/sau chimic
125 75
E. În cazul contribuabilului care deține la aceeași adresă încăperi amplasate la subsol,
demisol și/sau la mansardă, utilizate ca locuință, în oricare dintre tipurile de clădiri
prevăzute la lit. A – D
75% din suma care s-ar aplica clădirii 75% din suma care s-ar aplica clădirii
F. În cazul contribuabilului care deține la aceeași adresă încăperi amplasate la subsol,
la demisol și/sau la mansardă, utilizate în alte scopuri decât cel de locuință,
în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A – D
50% din suma care s-ar aplica clădirii 50% din suma care s-ar aplica clădirii

În cazul unei clădiri care are pereţii exteriori din materiale diferite, pentru stabilirea valorii impozabile a clădirii se identifică în tabelul prevăzut la alin. (2) valoarea impozabilă corespunzătoare materialului cu ponderea cea mai mare.
Suprafaţa construită desfăşurată a unei clădiri se determină prin însumarea suprafeţelor secţiunilor tuturor nivelurilor clădirii, inclusiv ale balcoanelor, logiilor sau ale celor situate la subsol sau la mansardă, exceptând suprafeţele podurilor neutilizate ca locuinţă, ale scărilor şi teraselor neacoperite.

Dacă dimensiunile exterioare ale unei clădiri nu pot fi efectiv măsurate pe conturul exterior, atunci suprafaţa construită desfăşurată a clădirii se determină prin înmulţirea suprafeţei utile a clădirii cu un coeficient de transformare de 1,4.
Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează în funcţie de rangul localităţii şi zona în care este amplasată clădirea, prin înmulţirea valorii determinate conform tabelului de mai sus cu coeficientul de corecţie corespunzător, prevăzut în tabelul următor:

Zona în cadrul localității Rangul localității
0 I II III IV V
A 2,60 2,50 2,40 2,30 1,10 1,05
B 2,50 2,40 2,30 2,20 1,05 1,00
C 2,40 2,30 2,20 2,10 1,00 0,95
D 2,30 2,20 2,10 2,00 0,95 0,90

*) Orașul Bolintin-Vale are rangul al III -lea.

Valoarea impozabilă a clădirii, determinată în urma aplicării prevederilor de mai sus, se reduce în funcţie de anul terminării acesteia, după cum urmează:
a) cu 50%, pentru clădirea care are o vechime de peste 100 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă;
b) cu 30%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 50 de ani şi 100 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă;
c) cu 10%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 de ani şi 50 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă.

În cazul clădirii la care au fost executate lucrări de renovare majoră, din punct de vedere fiscal, anul terminării se actualizează, astfel că acesta se consideră ca fiind cel în care a fost efectuată recepţia la terminarea lucrărilor. Renovarea majoră reprezintă acţiunea complexă care cuprinde obligatoriu lucrări de intervenţie la structura de rezistenţă a clădirii, pentru asigurarea cerinţei fundamentale de rezistenţă mecanică şi stabilitate, prin acţiuni de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, precum şi, după caz, alte lucrări de intervenţie pentru menţinerea, pe întreaga durată de exploatare a clădirii, a celorlalte cerinţe fundamentale aplicabile construcţiilor, conform legii, vizând, în principal, creşterea performanţei energetice şi a calităţii arhitectural-ambientale şi funcţionale a clădirii. Anul terminării se actualizează în condiţiile în care, la terminarea lucrărilor de renovare majoră, valoarea clădirii creşte cu cel puţin 50% faţă de valoarea acesteia la data începerii executării lucrărilor.

 

Primăria Orașului Bolintin-Vale

Primăria Orașului Bolintin-Vale

Primăria Orașului Bolintin-Vale

Sari la conținut