Prezentarea Compartimentului Urbanism și disciplina în construcții

Activitatea de bază a serviciului  Urbanism și disciplina în construcții constă în coordonarea activității de realizare, inițiere și dezvoltare  armonioasă a tututror construcțiilor și amenajărilor, amplasate pe orice categorie de teren, atât intravilan cât și extravilan, cu respectarea Planului Urbanistic General și a Regulamentului local de urbanism al orașului Bolintin-Vale județul Giurgiu, aprobat prin  H.C.L nr. 110/31.10.2017.

Subordonare

Compartimentul Urbanism și disciplina în construcții este subordonat Viceprimarului.

Atribuții principale

 1. Aplică prevederile în vigoare în domeniul urbanismului, autorizării executării lucrărilor de construcţii;
 2. Întocmește certificate de urbanism în conformitate cu documentaţiile de urbanism şi prevederile legale în vigoare;
 3. Verifică acte, documente și proiecte tehnice în vederea redactării autorizaţiilor de construire;
 4. Formulează răspunsuri către beneficiari referitor la solicitările care au la bază documentaţii necorespunzătoare sau incomplete;
 5. Verifică și formulează răspunsurilor pentru sesizările privind disciplina în construcţii;
 6. Eliberează adeverinţe privind existenta certificatelor sau a autorizaţiilor de construire/desfiinţare;
 7. Eliberează adeverințe privind încadrarea terenurilor;
 8. Eliberează avize solicitate de Consiliul Judeţean Giurgiu;
 9. Întocmește referatele privind aprobarea Planurilor Urbanistice de Detaliu, Planurilor Urbanistice Zonale şi înaintarea lor către Consiliului Local;
 • Lista completă a atribuțiilor

  1. Inițiază, coordonează din punct de vedere tehnic elaborarea, avizează și propune spre aprobare strategiile de dezvoltare locală, precum și documentațiile de urbanism;
  2. Urmărește punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală, precum și a documentațiilor de urbanism;
  3. Asigură gestionarea, evidența și actualizarea documentațiilor de urbanism;
  4. Coordonează și asigură informarea publică și procesul de dezbatere și consultare a publicului în vederea promovării documentațiilor de urbanism;
  5. Avizează proiectele de investiții publice din punctul de vedere al conformității cu documentațiile de urbanism legal aprobate;
  6. Planifică tipurile de activități specifice serviciului în vederea asigurării unui control intern asupra activităților desfășurate la nivelul structurii și asigurării conducătorului entității referitor la organizarea și desfășurarea unui management performant;
  7. Întocmește raportul de specialitate/avizul de specialitate în vederea aprobării de către primar a documentațiilor de urbanism ce vor fi înaintate către autoritatea deliberativă, în scopul aprobării lor;
  8. Elaborează Planul anual de control privind organizarea și desfășurarea disciplinei lucrărilor autorizate, care să conțină obiective și termene de realizare;
  9. Prezintă Primarului rapoarte și informări privind activitatea urbanistică și de amenajarea teritoriului în vederea informării Consiliului Local, la solicitarea acestuia;
  10. Face propuneri pentru emiterea dispozițiilor primarului în probleme specifice activității;
  11. Eliberează certificate de urbanism, autorizații de construire, autorizații de desființare;
  12. Analizează sesizările cetățenilor, agenților economici și instituțiilor privind problemele legate de dezvoltarea urbanistică a localității;
  13. Propune întocmirea documentațiilor de urbanism prevăzute în PUG;
  14. Întocmește propuneri pentru atribuirea sau schimbarea denumirilor de străzi, piețe, parcuri;
  15. Eliberează avize către Consiliul Județean Giurgiu privind lucrările care se realizează pe terenuri care depășesc limita unei unități administrativ teritoriale;
  16. Propune întocmirea de studii necesare activității de amenajarea teritoriului și urbanism;
  17. Asigură corespondența cu Consiliul Județean Giurgiu, Prefectura Giurgiu, Inspectoratul Județean în
   Construcții Giurgiu privitor la documentațiile de urbanism;
  18. Efectuează control în teren privind disciplina în construcții conform prevederilor Legii 50/1991 în vederea depistării cazurilor de indisciplină;
  19. Constată contravențiile și încheie procese verbale de constatare a contravenției conform Legii 50/1991;
  20. Urmărește îndeplinirea termenelor și măsurilor impuse prin procesele verbale de constatare a contravenției și aplică în continuare prevederile legale conform prevederilor Legii 50/1991;
  21. Deplasare în teren în vederea efectuării recepției la terminarea lucrărilor ca urmare a anunțului de finalizare lucrări;
  22. Deplasare în teren în vederea realizării măsurătorilor necesare întocmirii proceselor verbale de constatare lucrări realizate cu/fără autorizație de construire, conform prevederilor Codului Fiscal;
  23. Asigură verificarea operativă privind respectarea structurii și conținutului documentațiilor în vederea emiterii certificatului de urbanism, autorizațiilor de construire/desființare și restituirea, după caz, a documentațiilor necorespunzătoare;
  24. Asigură corespondența privitor la respectarea disciplinei în construcții cu Inspectoratul de Stat în Construcții, Consiliul Județean Giurgiu, Prefectura Giurgiu și alte instituții;
  25. Elaborează și actualizează proceduri operaționale pentru domeniul de activitate;
  26. Relații cu publicul privind activitatea de urbanism, amenajarea teritoriului;
  27. Participă la predarea amplasamentelor pentru lucrările ce se execută pe domeniul public de către furnizorii de utilități (lucrări de extindere/reabilitare/înlocuire rețele de utilități și branșamente, precum și intervenții accidentale la rețele în vederea remedierii defecțiunilor) și urmărește modul de aducere a terenului la starea inițială;
  28. Întocmește, modifică, actualizează, completează inventarul bunurilor care aparțin domeniului public și privat al UAT Bolintin-Vale;
  29. Deplasare în teren în vederea efectuării recepției la terminarea lucrărilor de construire autorizate având ca beneficiari persoane fizice/juridice (executare măsurători, verificare respectare prevederi autorizație construire, regularizare taxă autorizație construire), întocmirea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor sau respingerea recepției, conform prevederilor Legii 50/1991, HG 343/2017;
  30. Verifică pe teren, soluționează și răspunde în termenul legal la toate adresele persoanelor fizice și juridice (cereri, sesizări, reclamații, note interne, note de audiență), conform atribuțiilor din legislația în vigoare;
  31. Întocmește referate, informări și rapoarte de specialitate către conducerea instituției și/sau Consiliul Local al orașului Bolintin-Vale în vederea aducerii la cunoștință, promovării și/sau aprobării studiilor, lucrărilor de investiții, sau proiectelor referitoare la probleme de mediu;
  32. Întocmește studii, rapoarte, note interne, participă la dezbaterile publice pe domeniile de atribuție, redactează rapoarte de specialitate, proiecte de HCL, note justificative, note de fundamentare, în domeniul de competență;
  33. Urmărește aplicarea prevederilor din planurile de urbanism și amenajarea teritoriului cu respectarea prevederilor din O.U.G.195/2005;
  34. Control, constatare contravenții și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art.96 din O.U.G.195/2005 cu modificările și completările ulterioare;

Servicii oferite publicului:


Unde se depun actele

Preluarea actelor și eliberarea documentelor se face la Compatimentul Urbanism și disciplina în construcții.
Adresa: str. Libertății nr. 1, Bolintin-Vale


Program de lucru cu publicul

Luni – Vineri   8:00 -12:00


Contact

Adresa: Str. Libertății nr. 1, Bolintin-Vale
Telefon: 0246.271.187

Primăria Orașului Bolintin-Vale

Primăria Orașului Bolintin-Vale

Sari la conținut